Czempioni Podlasia 2016 | Regulamin

iT

Regulamin plebiscytu pod nazwą „Czempioni Podlasia 2016” edycja (2016) zwanego dalej „Plebiscytem”

Art. 1
Informacje ogólne

1. Organizatorem Plebiscytu jest Polska Press Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, 02-672 Warszawa, ul. Domaniewska 45, 02-672 Warszawa, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego – Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla miasta Warszawy w Warszawie XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000002408, o kapitale zakładowym 42 000 000,00 złotych oraz numerze identyfikacji podatkowej NIP 522-01-03-609, wydawca Dziennika „Gazeta Współczesna” i serwisu www.wspolczesna.pl.
2. Niniejszy regulamin (zwany dalej: Regulaminem) określa zasady i warunki przeprowadzenia Plebiscytu pod nazwą „Czempioni Podlasia 2016”.
3. Plebiscyt polega na wyłonieniu spośród zgłoszonych kandydatów z woj. podlaskiego najpopularniejszych w następujących kategoriach:
I. DRUŻYNA
II. SPORTOWIEC
III. NAUCZYCIEL
IV. TRENER
V. UCZEŃ SPORTOWIEC
4. Plebiscyt organizowany będzie od dnia 30.12.2016r. do dnia 20.02.2017r.
5. Organizator powołuje Kapitułę Plebiscytową, która sprawuje nadzór nad przebiegiem plebiscytu.
6. Regulamin niniejszy jest jedynym dokumentem określającym zasady Plebiscytu. Regulamin jest dostępny na stronie www.wspolczesna.pl oraz we właściwym oddziale Organizatora (ul. Św. Mikołaja 1, 15-419 Białystok).
7. Organizator zastrzega, iż Plebiscyt nie jest badaniem opinii publicznej, a podane wyniki odzwierciedlają wyłącznie ilość i treść wysłanych przez głosujących odpowiedzi, w tym w formacie SMS. Z uwagi na fakt, iż jeden głosujący może wysłać więcej niż jedną odpowiedź, wyniki głosowania nie muszą odzwierciedlać obiektywnego zapatrywania społecznego na kwestie, których dotyczy Plebiscyt.
8. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie stosuje się Regulamin serwisu Dziennika oraz przepisy Kodeksu cywilnego.

Art. 2
Warunki udziału w Plebiscycie

1. Plebiscyt ma charakter otwarty. Listę nominowanych do tytułów w każdej z kategorii tworzą czytelnicy Dziennika „Gazeta Współczesna” i serwisu www.wspolczesna.pl.
2. Kandydatami w Plebiscycie mogą być sportowcy, nauczyciele, trenerzy, uczniowie - sportowcy z województwa podlaskiego, zgłoszeni do udziału w Plebiscycie. Jeśli kandydatem w plebiscycie będzie osoba niepełnoletnia, wtedy zgłoszenie następuje za zgodą opiekuna prawnego. Zgoda opiekuna powinna obejmować udział w plebiscycie, zgodę na wykorzystanie i rozpowszechnianie wizerunku w celach i na zasadach określonych niniejszym regulaminem oraz na jego postanowienia.
3. W Plebiscycie nie mogą brać udziału pracownicy oraz współpracownicy Organizatora ani członkowie ich rodzin. Przez członków rodziny rozumie się: wstępnych, zstępnych, rodzeństwo, małżonków, osoby pozostające w stosunku przysposobienia.
4. Dokonując zgłoszenia fotografii do udziału w Plebiscycie osoba zgłaszająca oświadcza, że jest wyłącznym autorem zgłaszanych fotografii i/lub posiada wszelkie prawa do wyrażenia zgód na ich wykorzystywanie.
5. Dokonanie zgłoszenia do udziału w Plebiscycie jest jednoznaczne z udzieleniem Organizatorowi Plebiscytu nieodpłatnego i nieograniczonego co do czasu i miejsca prawa (licencja niewyłączna) do wielokrotnego wykorzystywania przesłanych zdjęć, które stosuje się odpowiednio, a w szczególności do wykorzystania, utrwalania dowolną techniką, obróbki i powielania wykonanych zdjęć na łamach wszystkich wydawnictw Organizatorów.
6. Autor fotografii dokonujący zgłoszenia do Plebiscytu zrzeka się względem Organizatora Plebiscytu wykonywania osobistych praw autorskich do fotografii oraz upoważnia Organizatora Plebiscytu do wprowadzania zmian w fotografiach w zakresie niezbędnym ze względu na sposób korzystania z fotografii, w szczególności, autor fotografii zobowiązuje się iż nie będzie korzystał z prawa do oznaczania autorstwa fotografii, a także z prawa do nadzoru nad sposobem korzystania z fotografii.
7. Autor fotografii – Uczestnik - gwarantuje, że posiada wszelkie prawem przewidziane zgody osób widocznych na fotografiach do nieodpłatnego korzystania z ich wizerunku przez Organizatora Plebiscytu w sposób i na zasadach opisanych w niniejszym Regulaminie (w tym w zakresie przewidzianym udzieloną licencją) i pokryje Organizatorowi Plebiscytu wszelką szkodę na wypadek, gdyby oświadczenie to było nierzetelne. Autor fotografii – Uczestnik – gwarantuje również na zasadach opisanych w zdaniu poprzednim, że fotografie i ich wykorzystanie w sposób opisany w niniejszym Regulaminie (w tym w zakresie przewidzianym udzieloną licencją) nie naruszają prawa, w szczególności praw osób trzecich.

Art. 3
Zasady przeprowadzania Plebiscytu

I. Zgłaszanie kandydatur
1. Zgłaszanie kandydatur we wszystkich kategoriach będzie odbywało się w dniach od 30.12.2016r. do 31.01.2017r. do godz. 23.59.
2. W przypadku osób niepełnoletnich zgłoszeń kandydatów do Plebiscytu można dokonać za zgodą rodziców lub prawnych opiekunów dziecka, jeżeli zgłoszenie pochodzi od innych osób aniżeli przedstawiciel czy opiekun, w takim przypadku zgoda powinna być przesłana na adres Organizatora (ul. Św. Mikołaja 1, 15-419 Białystok).
2. Zgłoszenie powinno zawierać:
a. wskazanie kategorii: drużyna, sportowiec, nauczyciel, trener, uczeń sportowiec;
b. wskazanie powiatu: Białystok (grodzki), Łomża (grodzki), Suwałki (grodzki), augustowski, białostocki, bielski, grajewski, hajnowski, kolneński, łomżyński, moniecki, sejneński, siemiatycki, sokólski, suwalski, wysokomazowiecki, zambrowski;
c. imię i nazwisko kandydata / nazwę drużyny;
d. wskazanie dyscypliny sportu (dotyczy kategorii: drużyna, sportowiec, trener);
e. wskazanie klubu sportowego lub nazwy szkoły;
f. numer telefonu kandydata (w przypadku drużyny należy podać numer telefonu do przedstawiciela drużyny);
g. adres e-mail do kandydata;
h. imię i nazwisko zgłaszającego;
i. numer telefonu zgłaszającego;
j. imię i nazwisko rodzica/opiekuna prawnego (w przypadku zgłoszeń osób niepełnoletnich);
k. numer telefonu rodzica/opiekuna prawnego (w przypadku zgłoszeń osób niepełnoletnich);
l. adres e-mail rodzica/opiekuna prawnego.
3. Zgłoszenia można dokonać drogą elektroniczną na formularzu dostępnym na stronie internetowej www.wspolczesna.pl/czempioni w okresie od 30.12.2016r. do 31.01.2017r. do godz. 23.59.
4. Jeżeli zgłoszenie pochodzi od innej osoby aniżeli kandydat, kandydat ma prawo żądania wycofania swej kandydatury z plebiscytu w każdym czasie. W takim przypadku Organizator wycofuje kandydata.
5. Organizator zastrzega sobie prawo do weryfikacji zgłoszeń pod kątem ich zgodności z Regulaminem, w szczególności weryfikacji zgłoszeń w zakresie ich zgodności z treścią pkt. 2 niniejszego artykułu oraz prawem. Zgłoszenia zweryfikowane negatywnie oznaczać będą, że kandydatura nie została dołączona do listy kandydatów o czym zgłaszający zostanie poinformowany niezwłocznie przez Organizatora na podane dane kontaktowe z informacją o przyczynach negatywnej weryfikacji. W przypadku prawidłowo dokonanego zgłoszenia kandydatura zostanie w terminie 72 godzin dołączona do listy kandydatów. W przypadku zgłoszenia zweryfikowanego negatywnie można dokonać ponownego poprawnego zgłoszenia zawierającego poprawne dane lub zgłosić do Organizatora reklamację na zasadach określonych w art. 6
6. W dniu 20.01.2017r. na stronie internetowej www.wspolczesna.pl zostanie opublikowana lista zweryfikowanych kandydatur do udziału w Plebiscycie.

II. Głosowanie
1. Głosowanie będzie przebiegało w dwóch etapach:
Etap powiatowy: głosowanie od 20.01.2017r. do 10.02.2017r. do godz. 20:59.
Etap wojewódzki: głosowanie od 13.02.2017r. do 20.02.2017r. do godz. 20:59.
2. Głosowanie odbywać się będzie za pomocą SMS Premium na następujących warunkach:
a. głosując za pośrednictwem SMS Premium uczestnik otrzymuje kod na e-wydanie
Dziennika (dalej jako „e-wydanie”). Nabycie e-wydania następuje zgodnie z treścią regulaminu dostępnego pod adresem www.Prasa24.pl. Głosujący za pomocą SMS Premium oświadcza jednocześnie, że zapoznał się z tym Regulaminem i akceptuje jego treść;
b. głosowania SMS dokonuje się poprzez przesłanie SMS na numer 72355 w treści wpisując prefiks przypisany kandydatowi, który znajduje się na stronie www.wspolczesna.pl;
c. w odpowiedzi na SMS, poza zaliczeniem głosu, uczestnik otrzymuje również kod dostępu do e-wydania;
d. koszt wysłania SMS-a do 160 znaków wynosi 2,46 zł z VAT (2 zł + VAT);
e. jeden wysłany SMS to 1 głosów w Plebiscycie na daną kandydaturę;
f. uczestnik Plebiscytu może oddać dowolną liczbę głosów i tym samym uzyskać dostęp do dowolnej ilości e-wydań, przy czym każdorazowe kolejne wysłanie SMS pod numer 72355 powoduje ponowne pobranie opłaty w wysokości 2,46 zł brutto;
g. w obliczeniu wyników Plebiscytu biorą udział te ważne głosy, które wpłyną do systemu Organizatora do godziny zakończenia Plebiscytu; głosy, które wpłyną do systemu Organizatora po zakończeniu głosowania nie zostaną uwzględnione w wynikach Plebiscytu;
h. w przypadku wysłania SMS o treści, która nie spełnia wymogów niniejszego Regulaminu na numer, z którego przesłano taki SMS zostanie odesłany SMS z informacją, że wiadomość nie została poprawnie rozpoznana. SMS niespełniający wymogów Regulaminu nie będzie wliczony do sumy oddanych głosów;
i. obsługę techniczną systemu liczenia głosów oddanych za pośrednictwem wiadomości SMS zapewnia Polska Press Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, właściciel systemu Hermes;
j. dostawcą ww. usługi SMS Premium o podwyższonej opłacie jest Digital Virgo S.A., a świadczenie dodatkowe realizowane jest przez Organizatora.
3. O zwycięstwie w Plebiscycie w każdej kategorii na etapie powiatowym i wojewódzkim decyduje największa suma liczby głosów zliczona na podstawie głosów oddanych za pośrednictwem SMS Premium. Laureaci I etapu – powiatowego, rozpoczynają II etap wojewódzki z sumą liczby głosów zdobytych na etapie powiatowym.
4. W przypadku gdy dwie lub więcej osób będzie miało łącznie taką samą liczbę punktów, wyższe miejsce w końcowej klasyfikacji zajmie osoba wskazana przez Komisję plebiscytową Plebiscytu.

Art. 4
Ogłoszenie wyników Plebiscytu

1. Komisja Plebiscytowa po zweryfikowaniu nadesłanych głosów, ogłosi wyniki Plebiscytu w dniu 24.02.2017 r. w wydaniu papierowym „Gazety Współczesnej”.

Art. 5
Nagrody w Plebiscycie

1. Za wydanie nagród w plebiscycie odpowiada Organizator.
2. Zwycięzca Plebiscytu w każdej kategorii otrzyma poniższe nagrody.

I. DRUŻYNA
a. tytuł Czempion Podlasia 2016
b. pamiątkowy dyplom
c. 2 osobowe zaproszenie na Podlaską Galę Olimpijską, która odbędzie się 25.02.2017r. w Hotelu Gołębiewski w Białymstoku
d. nagroda finansowa o wartości 2 000 zł brutto

II. SPORTOWIEC
a. tytuł Czempion Podlasia 2016
b. pamiątkowy dyplom
c. 2 osobowe zaproszenie na Podlaską Galę Olimpijską, która odbędzie się 25.02.2017r. w Hotelu Gołębiewski w Białymstoku
d. nagroda finansowa o wartości 1 000 zł brutto

III. NAUCZYCIEL
a. tytuł Czempion Podlasia 2016
b. pamiątkowy dyplom
c. 2 osobowe zaproszenie na Podlaską Galę Olimpijską, która odbędzie się 25.02.2017r. w Hotelu Gołębiewski w Białymstoku
d. nagroda finansowa o wartości 1 000 zł brutto
e. voucher dla 2 osób na weekendowy pobyt w Hotelu Folwark Hutta w Suwałkach o wartości 500 zł brutto

IV. TRENER
a. tytuł Czempion Podlasia 2016
b. pamiątkowy dyplom
c. 2 osobowe zaproszenie na Podlaską Galę Olimpijską, która odbędzie się 25.02.2017r. w Hotelu Gołębiewski w Białymstoku
d. nagroda finansowa o wartości 1 000 zł brutto

V. UCZEŃ SPORTOWIEC
a. tytuł Czempion Podlasia 2016
b. pamiątkowy dyplom
c. 2 osobowe zaproszenie na Podlaską Galę Olimpijską, która odbędzie się 25.02.2017r. w Hotelu Gołębiewski w Białymstoku
d. nagroda finansowa o wartości 1 000 zł brutto

3. Nie ma możliwości zamiany nagrody na inną ani wypłatę ekwiwalentu w formie pieniężnej.
4. Nagrody rzeczowe należy odebrać osobiście w siedzibie redakcji Gazety Współczesnej (ul. św. Mikołaja 1, 15-419 Białystok) do 20.03.2017r.
5. Dyplomy i tytuły zostaną wręczone podczas uroczystej Podlaskiej Gali Olimpijskiej, która odbędzie się 25.02.2017r. w Hotelu Gołębiewski w Białymstoku lub mogą zostać odebrane osobiście w siedzibie redakcji Gazety Współczesnej (ul. św. Mikołaja 1, 15-419 Białystok), lub mogą zostać dostarczone paczką pocztową lub kurierską na wskazany przez zwycięzcę adres pocztowy. W przypadku wysyłki nagród zostaną one wysłane na koszt Organizatora.
6. Organizator może przyznać dodatkowe nagrody bez zmiany, zamiany czy anulowania dotychczasowych nagród.
7. Nagrody zostaną wydane zgodnie z przepisami Ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych z dnia 26 lipca 1991 r. (Dz. U. z 2000 r., Nr 14, poz.176).
8. Wydanie nagród będzie możliwe przez Organizatora po uprzednim opłaceniu podatku od nagród przez zwycięzców w wysokości 10% wartości nagrody, jeżeli jej wartość przekroczy sumę 760,00 zł brutto. Brak uiszczonej opłaty powoduje utratę prawa do nagrody. Opłata powinna zostać dokonana do dnia 28.02.2017 r. na konto wskazane przez Organizatora.

Art. 6
Reklamacje

1. Reklamacje związane z plebiscytem muszą być dostarczone do Organizatora na adres Polska Press Sp. z o.o. Oddział w Białymstoku, ul. św. Mikołaja 1, 15-419 Białystok z dopiskiem „Czempioni Podlasia 2016” w nieprzekraczalnym terminie do 01.03.2017 r. (7 dni roboczych od zakończenia plebiscytu).
2. Każda reklamacja winna zawierać co najmniej wskazanie autora (imię i nazwisko oraz adres dla doręczeń) oraz zwięzły opis zarzutów.
3. Reklamacje będą rozpatrywane w terminie do 14 dni roboczych od daty ich otrzymania. O wyniku postępowania reklamacyjnego osoby zgłaszające reklamacje zostaną powiadomione pisemnie niezwłocznie po ich rozpatrzeniu.
4. Uczestnikowi przysługuje prawo do dochodzenia roszczeń we właściwym sądzie powszechnym.
5. Nie podlegają rozparzeniu reklamacje niespełniające warunków określonych w niniejszym artykule lub zgłoszone po terminie, o którym mowa w pkt. 1.

Art. 7
Ochrona danych osobowych

1. Administratorem danych osobowych jest Polska Press Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, 02-672 Warszawa, ul. Domaniewska 45, 02-672 Warszawa, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego – Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla miasta Warszawy w Warszawie XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000002408, o kapitale zakładowym 42 000 000,00 złotych oraz numerze identyfikacji podatkowej NIP 522-01-03-609.
2. Podane przez uczestników dane osobowe będą przetwarzane zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych przez Organizatora dla celów organizacji i przeprowadzenia Plebiscytu, zapewnienia uczciwego i miarodajnego głosowania w Plebiscycie, w szeroko pojętych celach marketingowych i promocyjnych towarów i usług Organizatora, a także w celach statycznych, analitycznych oraz nawiązywania kontaktu z właścicielem danych.
3. Właściciel danych ma prawo do dostępu do swoich danych oraz ich poprawiania. Nadto właściciel danych ma prawo w każdym czasie wyrazić sprzeciw co do przetwarzania jego danych przez Organizatora w zakresie dozwolonym przez ww. ustawę lub zażądać zaprzestania ich przetwarzania w ogóle. Z uwagi na względy bezpieczeństwa we wszystkich tych sprawach właściciel danych winien osobiście zwracać się do Organizatora na piśmie. Podanie danych jest dobrowolne jednak może być konieczne do wzięcia udziału w Plebiscycie.
4. Przystępując do udziału w niniejszym Plebiscycie, uczestnik może nadto wyrazić zgodę na otrzymywanie od Organizatora za pomocą środków komunikacji elektronicznej, w tym na podane Organizatora adresy e-mail oraz / albo numery telefonów, informacji handlowej od Organizatora, dotyczącej produktów i usług oferowanych przez Organizatora, a także produktów i usług podmiotów współpracujących z Organizatorem na odrębnych zasadach. Uczestnik Plebiscytu może zrezygnować z otrzymywania informacji handlowej w powyższym zakresie, wysyłając maila na adres mailowy: hermes@polskapress.pl w tytule wiadomości wpisując stop + numer telefonu. Numer ten w ciągu 72 godzin zostanie usunięty z listy numerów, na które wysyłane są wyżej wskazane wiadomości.
5. Organizator informuje, że zbiera i zapisuje, za zgodą osoby głosującej po otrzymaniu informacji o celu i zakresie zbierania danych, dane eksploatacyjne służące do identyfikacji urządzenia, z którego oddawane są głosy w Plebiscycie. Dane te nie uniemożliwiają jednoznacznej identyfikacji osoby głosującej.
6. Dane eksploatacyjne, o których mowa powyżej wykorzystywane są wyłącznie do zapewnienia rzetelności oddanych głosów i wyników Plebiscytu. Dane te są przechowywane i wykorzystywane w ww. celu również po opuszczeniu przez użytkownika strony Plebiscytu.
7. Dane eksploatacyjne, o których mowa powyżej to: id_facebook, IP, data bez godziny (dla anonimId i fingerprinta), data z godziną (dla samego głosu), wartość głosu, sposób głosowania, zestaw danych przeglądarki (między innymi informacje o nazwie przeglądarki, zestawach pluginów, czcionek systemowych, strefę czasową, rozdzielczość, supercookie, akceptowany typ odpowiedzi serwera).

FLESZ: Polacy żyją krócej. Co nas zabija?

Wideo

Rozpowszechnianie niniejszego artykułu możliwe jest tylko i wyłącznie zgodnie z postanowieniami „Regulaminu korzystania z artykułów prasowych”i po wcześniejszym uiszczeniu należności, zgodnie z cennikiem.

Dodaj ogłoszenie

Wykryliśmy, że nadal blokujesz reklamy...

To dzięki reklamom możemy dostarczyć dla Ciebie wartościowe informacje. Jeśli cenisz naszą pracę, prosimy, odblokuj reklamy na naszej stronie.

Dziękujemy za Twoje wsparcie!

Jasne, chcę odblokować
Przycisk nie działa ?
1.
W prawym górnym rogu przegladarki znajdź i kliknij ikonkę AdBlock. Z otwartego menu wybierz opcję "Wstrzymaj blokowanie na stronach w tej domenie".
krok 1
2.
Pojawi się okienko AdBlock. Przesuń suwak maksymalnie w prawą stronę, a nastepnie kliknij "Wyklucz".
krok 2
3.
Gotowe! Zielona ikonka informuje, że reklamy na stronie zostały odblokowane.
krok 3