Regulamin Loterii Promocyjnej "Automania"

Redakcja

POSTANOWIENIA OGÓLNE
1. Nazwa loterii promocyjnej
Loteria promocyjna zwana dalej "loterią" będzie prowadzona pod nazwą "Automania"

2. Nazwa organizatora loterii promocyjnej
Organizatorem loterii jest Wydawnictwo Prasa Podlaska Sp. z o.o., ul. Prosta 51, 00-838 Warszawa (adres do korespondencji: ul. św. Mikołaja 1, 15-419 Białystok), którego akta rejestrowe znajdują się Sądzie Rejonowym dla m. st. Warszawy w XII Wydziale Gospodarczym KRS, nr KRS 0000125627, kapitał zakładowy 12 136 500,00zł, NIP 542-020-21-09, REGON: 050022126.

3. Nazwa organu, który wydał zezwolenie.
Loteria prowadzona będzie na podstawie zezwolenia Dyrektora Izby Skarbowej w Białymstoku.

4. Zasięg loterii promocyjnej
Loteria będzie odbywała się na terenie województwa podlaskiego.

5. Czas trwania loterii promocyjnej
Loteria zaczyna się 07.03.2008 roku a kończy w dniu 27.06.2008 roku.

6. Termin rozpoczęcia i zakończenia dystrybuowania kuponów loteryjnych.
Termin dystrybuowania kuponów loteryjnych uprawniających do wzięcia udziału w loterii rozpocznie się w dniu 07.03.2008 roku a zakończy w dniu 25.04.2008 roku.

DANE OSOBOWE
7. Uczestnicy loterii wyrażają zgodę na wykorzystanie i przetwarzanie danych osobowych uzyskanych w związku z organizacją i przeprowadzeniem loterii przez organizatora w celach związanych z organizacją i przeprowadzeniem loterii, a także na opublikowanie swego imienia, nazwiska, miejsca zamieszkania na liście laureatów. Dane osobowe uczestników loterii przetwarzane będą przy zachowaniu zasad określonych w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (t.j.: Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 ze zmianami).

UCZESTNICY LOTERII I JEJ PRZEBIEG
8. Uczestnikiem loterii, na warunkach określonych w regulaminie, może być każda osoba fizyczna, pełnoletnia (z zastrzeżeniem pkt 9 niniejszego regulaminu), zamieszkała na terenie Polski, która spełni warunki podane w pkt 11 regulaminu.

9. Z udziału w loterii wyłączeni są pracownicy Organizatora oraz członkowie ich najbliższych rodzin (pod pojęciem członków najbliższej rodziny rozumie się: wstępnych, zstępnych, rodzeństwo, małżonków oraz osoby pozostające w stosunku przysposobienia z osobami będącymi pracownikami Organizatora). Wyłączenie to dotyczy także osób fizycznych, będących stałymi współpracownikami Organizatora oraz członków ich najbliższych rodzin.

10. Przystąpienie do loterii jest równoznaczne z akceptacją przez uczestnika Regulaminu loterii w całości i uczestnik zobowiązuje się do przestrzegania określonych w nim zasad, jak również potwierdza, iż spełnia wszystkie warunki, które uprawniają go do udziału w loterii.

PRZEBIEG LOTERII
11. Aby wziąć udział w loterii należy:
a) Wyciąć kupony loteryjne publikowane w "Gazecie Współczesnej" w dniach roboczych od 07.03.2008 r. do 25.04.2008 r., zebrać z nich zestaw minimum 5 kolejnych, następujących po sobie kuponów. Zestaw kuponów musi stanowić nieprzerwany ciąg, w którym nie brakuje żadnego numeru kuponu oraz żaden numer nie może się powtarzać, zastępując numer brakujący. Przykładowy zestaw, to kupony z następujących wydań: piątek - 07.03.08 r. ( kupon nr 1); poniedziałek - 10.03.08 r. (kupon nr 2); wtorek - 11.03.08 r. (kupon nr 3), środa - 12.03.08 r. (kupon nr 4), czwartek - 13.03.08 r. (kupon nr 5), lub kupony z innych pięciu kolejnych wydań, np.: wtorek - 25.03.08 r. ( kupon nr 12), środa - 26.03.08 r. (kupon nr 13), czwartek - 27.03.08 r. (kupon nr 14), piątek - 28.03.08 r. (kupon nr 15), poniedziałek - 31.03.08 r. (kupon nr 16).
b) Przesłać lub dostarczyć komplet 5 kuponów loteryjnych najpóźniej do dnia 06.05.2008 r. do godz. 15.00 (termin dotarcia zgłoszenia do Biura Loterii) na adres: Biuro Loterii ul. św. Mikołaja 1, 15-419 Białystok z dopiskiem "Automania". Wraz z każdym zestawem kuponów uczestnik loterii musi przesłać, drukowaną przy każdym kuponie, przynajmniej jedną podpisaną zgodę na przetwarzanie danych osobowych oraz oświadczenie iż, uczestnik ani nikt z rodziny nie jest pracownikiem Organizatora.

12. Czytelnicy mogą włączyć się do loterii w dowolnym momencie, jednak najpóźniej 21 kwietnia 2008 r., kiedy mija ostatnia szansa na możliwość zebrania 5 kolejnych kuponów. Do wzięcia udziału w losowaniu nagród upoważnia jeden przesłany komplet, złożony z 5 kolejnych oryginalnych kuponów.

13. Czytelnicy mogą zwiększyć swoje szanse w losowaniu/ach, poprzez zgromadzenie jak największej ilości zestawów kuponów. Mogą to być zarówno zestawy gromadzone od pierwszego do ostatniego dnia publikacji kuponów, jak też ich zwielokrotnienie. Każdy komplet kuponów powinien być przesłany w osobnej kopercie. W przypadku przesłania kilku kompletów kuponów w jednej kopercie, zgłoszenie to będzie traktowane jako pojedyncze zgłoszenie.

PRAWIDŁOWOŚĆ ZGŁOSZEŃ
14. Prawidłowo wypełniony kupon loteryjny powinien zawierać dane uczestnika loterii: imię, nazwisko, adres zamieszkania (kod, miasto, ulica, numer domu, numer mieszkania) i ewentualnie numer telefonu oraz podpis wyrażający zgodę na przetwarzanie danych osobowych i podpisane oświadczenie, o którym mowa w pkt. 11 b). Kupony loteryjne powinny być dostarczone lub przesłane w białej, zamkniętej standardowej kopercie formatu C6 (11,3 cm x 16,2 cm), opatrzonej dopiskiem "Automania". Na kopercie nie powinny znajdować się żadne dodatkowe zapiski, naklejki czy rysunki.

15. Kupony loteryjne zawierające niekompletne lub nieczytelne dane osobowe uczestnika loterii, lub nie zawierające podpisu pod zgodą na przetwarzanie danych osobowych i/lub oświadczeniem nie upoważniają do wzięcia udziału w loterii i otrzymania nagrody.

NAGRODY:
16. Wykaz nagród:
a/ Nagroda główna w postaci samochodu osobowego Kia Picanto o wartości 29 900 zł brutto - 1 nagroda o łącznej wartości 29 900 zł brutto.
b/ Nagroda I stopnia w postaci laptopa o wartości 2 000 zł brutto - 3 nagrody o łącznej wartości 6 000 zł brutto.
c/ Nagroda II stopnia w postaci pralki o wartości 879 zł brutto - 3 nagrody o łącznej wartości 2 637 zł brutto.
d/ Nagroda III stopnia w postaci kuchenki gazowo-elektrycznej o wartości 840 zł brutto - 3 nagrody o łącznej wartości 2 520 zł brutto.
e/ Nagroda IV stopnia w postaci lodówki o wartości 749 zł brutto - 3 nagrody o łącznej wartości 2 247 zł brutto.
f/ Nagroda V stopnia w postaci kina domowego o wartości 540 zł brutto - 3 nagrody o łącznej wartości 1 620 zł brutto.
g/ Nagroda VI stopnia w postaci telewizora o wartości 650 zł brutto - 3 nagrody o łącznej wartości 1 950 zł brutto.
h/ Nagroda VII stopnia w postaci konsoli PlayStation 2 o wartości 539 zł brutto - 3 nagrody o łącznej wartości 1 617 zł brutto.
i/ Nagroda VIII stopnia w postaci odtwarzacza DVD o wartości 179 zł brutto - 3 nagrody o łącznej wartości 537 zł brutto.
j/ Nagroda IX stopnia w postaci prenumeraty miesięcznej o wartości 22 zł brutto - 60 nagród o łącznej wartości 1 320 zł brutto.
k/ Nagroda X stopnia w postaci prenumeraty miesięcznej e-wydania o wartości 13,51 zł brutto - 30 nagród o łącznej wartości 405,30 zł brutto.

Wartość puli nagród wynosi 50 753,30 zł brutto (słownie: pięćdziesiąt tysięcy siedemset pięćdziesiąt trzy złote trzydzieści groszy).

LOSOWANIE NAGRÓD
17. Losowania nagród odbędą się w dniach 20.03.2008 r., 10.04.2008 r., 07.05.2008 r. w Białymstoku przy ul. Św. Mikołaja 1 pod nadzorem wewnętrznej komisji nadzoru o której mowa w pkt. 27 regulaminu. Zastępcze miejsce losowania to Kino Ton, ul. Rynek Kościuszki 2, 15-091 Białystok.

18. Terminy zgłoszeń do losowania:
W pierwszym losowaniu wezmą udział zgłoszenia, które zostały nadesłane lub dostarczone do Biura Loterii do dnia 19.03.2008 r. do godz. 15.00. Podczas losowania rozlosowane zostaną nagrody w postaci: 1 x nagroda I stopnia, 1 x nagroda II stopnia, 1 x nagroda III stopnia, 1 x nagroda IV stopnia, 1 x nagroda V stopnia, 1 x nagroda VI stopnia, 1 x nagroda VII stopnia, 1 x nagroda VIII stopnia, 20 x nagroda IX stopnia, 10 x nagroda X stopnia. Po wylosowaniu koperty sprawdza się, czy spełnione są warunki określone w punkcie 11 i 14 regulaminu. Jeśli warunki nie są spełnione, koperta zostaje odrzucona, a losowanie dla danej nagrody jest powtarzane do skutku. Raz wylosowana koperta nie wraca do ponownego losowania w danej edycji losowania.
Po pierwszym losowaniu, wszystkie kupony, które wzięły w nim udział, łącznie z kuponami nagrodzonymi, będą brały udział w kolejnych dwóch losowaniach. Organizator sporządzi kserokopię zwycięskich kuponów w celu umożliwienia ich dalszego udziału w loterii. Oryginały zostaną zdeponowane w Biurze Loterii do celów protokolarnych, zgodnie z ustawą o grach losowych.

W drugim losowaniu wezmą udział zgłoszenia, które zostały nadesłane lub dostarczone do Biura Loterii do dnia 09.04.2008 r. do godz. 15.00. Podczas losowania rozlosowane zostaną nagrody w postaci: 1 x nagroda I stopnia, 1 x nagroda II stopnia, 1 x nagroda III stopnia, 1 x nagroda IV stopnia, 1 x nagroda V stopnia, 1 x nagroda VI stopnia, 1 x nagroda VII stopnia, 1 x nagroda VIII stopnia, 20 x nagroda IX stopnia, 10 x nagroda X stopnia. Po wylosowaniu koperty sprawdza się, czy spełnione są warunki określone w punkcie 11 i 14 regulaminu. Jeśli warunki nie są one spełnione, koperta zostaje odrzucona, a losowanie dla danej nagrody jest powtarzane do skutku. Raz wylosowana koperta nie wraca do ponownego losowania w danej edycji losowania.
Po drugim losowaniu, wszystkie kupony, które wzięły w nim udział, łącznie z kuponami nagrodzonymi, będą brały udział w trzecim losowaniu. Organizator sporządzi kserokopię zwycięskich kuponów w celu umożliwienia ich dalszego udziału w loterii. Oryginały zostaną zdeponowane w Biurze Loterii do celów protokolarnych, zgodnie z ustawą o grach losowych.

W trzecim losowaniu wezmą udział zgłoszenia, które zostały nadesłane lub dostarczone do Biura Loterii do dnia 06.05.2008 r. do godz. 15.00. Podczas losowania rozlosowane zostaną nagrody w postaci: 1 x nagroda główna, 1 x nagroda I stopnia, 1 x nagroda II stopnia, 1 x nagroda III stopnia, 1 x nagroda IV stopnia, 1 x nagroda V stopnia, 1 x nagroda VI stopnia, 1 x nagroda VII stopnia, 1 x nagroda VIII stopnia, 20 x nagroda IX stopnia, 10 x nagroda X stopnia. Po wylosowaniu koperty sprawdza się, czy spełnione są warunki określone w punkcie 11 i 14 regulaminu. Jeśli warunki nie są one spełnione, koperta zostaje odrzucona, a losowanie dla danej nagrody jest powtarzane do skutku. Raz wylosowana koperta nie wraca do ponownego losowania w danej edycji losowania.

OGŁASZANIE WYNIKÓW
19. Lista laureatów publikowana będzie w "Gazecie Współczesnej" w następujących terminach:
a) pierwsze losowanie - 21 marzec 2008 r.
b) drugie losowanie - 11 kwiecień 2008 r.
c) trzecie losowanie - 8 maj 2008 r.

ODBIÓR NAGRÓD
20. Nagrodę (z wyłączeniem nagrody głównej) uczestnik może odebrać w Biurze Loterii do dnia 09.06.2008 r. W przypadku nieodebrania nagrody przez uczestnika, pozostanie ona własnością Organizatora.

21. Nagroda w postaci samochodu zostanie przekazana laureatowi do dnia 09.06.2008 r. po opłaceniu przez laureata podatku (o szczegółach odbioru nagrody, laureat zostanie poinformowany przez Organizatora telefonicznie lub listownie).
W przypadku nie wpłacenia podatku lub nie odebrania nagrody przez uczestnika pozostanie ona własnością Organizatora.

22. Każdy zwycięzca zobowiązany jest odebrać nagrodę od Organizatora loterii promocyjnej na koszt własny.

23. Laureat nie może domagać się zamiany wygranej nagrody na inną ani wypłaty jej równowartości w pieniądzach.

24. Organizator nie ponosi odpowiedzialności z tytułu rękojmi za wady fizyczne przyznanej nagrody.
ODPOWIEDZIALNOŚĆ PODATKOWA
25. Organizator oświadcza, iż nagrody zostaną wręczone, w ramach niniejszej promocji, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t.j.: Dz. U. z 2000r. Nr 14, poz. 176 ze zmianami).

26. Zdobywca nagrody głównej, jest zobowiązany do wpłacenia Organizatorowi przed odebraniem nagrody, najpóźniej do dnia 6 czerwca 2008 r. (termin wpłynięcia podatku na konto Organizatora), podatku od nagrody w wysokości 10% równowartości nagrody, tj. 2 990 zł (słownie: dwa tysiące dziewięćset dziewięćdziesiąt złotych).

NADZÓR NAD PRAWIDŁOWOŚCIĄ URZĄDZANIA LOTERII PROMOCYJNEJ
27. Organizator powoła wewnętrzną komisję nadzoru nad prawidłowością urządzania loterii zwaną dalej Komisją i wyda regulamin jej działania. W skład Komisji wchodzić będzie osoba posiadająca świadectwo zawodowe wydane przez Ministra Finansów. Do zadań Komisji będzie należało w szczególności:
a. zapewnienie uczestnictwa w losowaniu nagród wszystkim prawidłowym zgłoszeniom,
b. zabezpieczenie zgodności przebiegu losowania z regulaminem loterii i zasadami pełnej rzetelności przeprowadzonych czynności,
c. właściwe oznaczenie i zabezpieczenie wylosowanego zgłoszenia z danymi zwycięzcy,
d. podpisanie protokołu zawierającego opis czynności i wynik losowania,
e. udział w ewentualnym postępowaniu reklamacyjnym.

ZASADY POSTĘPOWANIA REKLAMACYJNEGO
28. Reklamacje mogą być zgłaszane w czasie trwania loterii promocyjnej, najpóźniej w ciągu 7 dni roboczych od daty wydania nagród (decyduje data wpływu reklamacji do Biura Loterii).Reklamacje złożone po terminie nie będą rozpatrywane.

29. Reklamacje rozpatruje Komisja. Rozpatrzeniu podlegają wyłącznie reklamacje zgłoszone lub przesłane w formie pisemnej na adres Biura Loterii, ul. Św. Mikołaja 1, 15-419 Białystok z dopiskiem "Automania - reklamacja".

30. Rozpatrywanie reklamacji trwa 7 dni roboczych, włączając w to wysłanie zawiadomienia do uczestnika o wyniku reklamacji. Po wyczerpaniu postępowania reklamacyjnego uczestnikowi przysługuje prawo do dochodzenia nieuwzględnionych roszczeń w sądzie właściwym ze względu na siedzibę organizatora loterii.

PRZEDAWNIENIE ROSZCZEŃ
31. Roszczenia z tytułu loterii promocyjnej przedawniają się z upływem 6 miesięcy od dnia, kiedy roszczenie stało się wymagalne.

32. W przypadku zgłoszenia reklamacji w terminie, o którym mowa w pkt. 28 regulaminu, bieg terminu przedawnienia, o którym mowa, w pkt. 31, ulega zawieszeniu na okres od dnia wniesienia reklamacji do dnia udzielenia przez organizatora odpowiedzi na reklamację.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE
33. Treść niniejszego regulaminu będzie udostępniona do wglądu wszystkim zainteresowanym w siedzibie redakcji "Gazety Współczesnej" w Białymstoku, ul. Św. Mikołaja 1, w Biurze Loterii oraz na stronie internetowej www.wspolczesna.pl.

34. Każda zmiana niniejszego regulaminu wymaga zatwierdzenia przez Dyrektora Izby Skarbowej w Białymstoku.

35. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za niemożność przekazania lub skorzystania
z nagrody z powodu siły wyższej, ponadto odpowiedzialność za wady fizyczne nagród rzeczowych ponosi producent.

36. Odpowiedzialność Organizatora ogranicza się do wydania nagrody zgodnie
z postanowieniami Regulaminu.

37. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za jakość i terminowość usług świadczonych przez pocztę lub firmę kurierską.

38. W sprawach nie unormowanych w niniejszym regulaminie zastosowanie mają przepisy Kodeksu cywilnego i ustawy z dnia 29 lipca 1992 r. o grach i zakładach wzajemnych (t.j.: Dz. U. z 2004 r. Nr 4, poz. 27, ze zm.).

FLESZ: Polacy żyją krócej. Co nas zabija?

Wideo

Rozpowszechnianie niniejszego artykułu możliwe jest tylko i wyłącznie zgodnie z postanowieniami „Regulaminu korzystania z artykułów prasowych”i po wcześniejszym uiszczeniu należności, zgodnie z cennikiem.

Komentarze

Ta strona jest chroniona przez reCAPTCHA i obowiązują na niej polityka prywatności oraz warunki korzystania z usługi firmy Google. Dodając komentarz, akceptujesz regulamin oraz Politykę Prywatności.

Podaj powód zgłoszenia

Nikt jeszcze nie skomentował tego artykułu.
Dodaj ogłoszenie

Wykryliśmy, że nadal blokujesz reklamy...

To dzięki reklamom możemy dostarczyć dla Ciebie wartościowe informacje. Jeśli cenisz naszą pracę, prosimy, odblokuj reklamy na naszej stronie.

Dziękujemy za Twoje wsparcie!

Jasne, chcę odblokować
Przycisk nie działa ?
1.
W prawym górnym rogu przegladarki znajdź i kliknij ikonkę AdBlock. Z otwartego menu wybierz opcję "Wstrzymaj blokowanie na stronach w tej domenie".
krok 1
2.
Pojawi się okienko AdBlock. Przesuń suwak maksymalnie w prawą stronę, a nastepnie kliknij "Wyklucz".
krok 2
3.
Gotowe! Zielona ikonka informuje, że reklamy na stronie zostały odblokowane.
krok 3