REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ "PORA NA MIESZKANIE"

Redakcja
Udostępnij:
. INFORMACJE WSTĘPNE: 1. Nazwa loterii: Pora na mieszkanie. 2. Podmiot urządzający loterię (Organizator): Wydawnictwo Prasa Podlaska Sp. z o.o., ul. Prosta 51, 00-838 Warszawa (adres do korespondencji: ul. św. Mikołaja 1, 15-419 Białystok), którego akta rejestrowe znajdują się Sądzie Rejonowym dla m. st. Warszawy w XII Wydziale Gospodarczym KRS, nr KRS 0000125627, kapitał zakładowy 12 136 500,00zł, NIP 542-020-21-09, REGON: 050022126. 3. Organ wydający zezwolenie: Dyrektor Izby Skarbowej w Białymstoku 4. Obszar, na którym będzie urządzana loteria: teren województwa podlaskiego 5. Czas trwania loterii: 11 stycznia 2008 r. - 24 lipca 2009 r. 6. Termin rozpoczęcia i zakończenia sprzedaży towarów lub innych dowodów udziału w loterii promocyjnej: 11 stycznia 2008r. - 2 kwietnia 2008r. (70 dni wydawniczych). II. OGÓLNE ZASADY PROWADZENIA LOTERII: 1. W loterii mogą brać udział wyłącznie pełnoletnie osoby fizyczne, będące Czytelnikami "Kuriera Porannego", które posiadają zameldowanie na terenie województwa podlaskiego. 2. Z udziału w loterii wyłączeni są pracownicy Organizatora oraz członkowie ich najbliższych rodzin (pod pojęciem członków najbliższej rodziny rozumie się: wstępnych, zstępnych, rodzeństwo, małżonków oraz osoby pozostające w stosunku przysposobienia z osobami będącymi pracownikami Organizatora). Wyłączenie to dotyczy także osób fizycznych, będących stałymi współpracownikami Organizatora oraz członków ich najbliższych rodzin, jak również pracowników firmy partnerującej konkursowi: Rogowski Development II Sp. z o.o. oraz członków ich najbliższych rodzin. 2.1. Powyższe ograniczenie obowiązuje przez okres od 11 stycznia 2008 r. do 11 kwietnia 2008r. 3. Przystąpienie do loterii jest równoznaczne z zapoznaniem się z regulaminem, zrozumieniem go i akceptacją jego warunków przez uczestnika gry, który oświadcza, że zobowiązuje się do przestrzegania określonych w nim zasad, jak również potwierdza, iż spełnia wszystkie warunki, które uprawniają go do udziału w loterii. 4. Dane osobowe uczestników loterii przetwarzane będą w zakresie i celach związanych z przeprowadzeniem loterii, a w szczególności w celu komunikacji z uczestnikami oraz wydania nagród zwycięzcom, w tym również poprzez publikację imiennej listy osób nagrodzonych w środkach masowego przekazu za zgodą uczestników loterii wyrażoną pisemnie na kuponie konkursowym. 4.1. Uczestnicy loterii przystępując do konkursu, wyrażają zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych zgodnie z warunkami określonymi w ustawie O ochronie danych osobowych z dnia 29.08.1997r. (tj. Dz. U. z 2002r. Nr 101, poz. 926 ze zmianami). Uczestnicy loterii będą wyrażać pisemną zgodę na ujawnienie dla celów reklamowych i marketingowych Organizatora loterii ich danych osobowych oraz wizerunku za pomocą środków masowego przekazu lub środków elektronicznych. Po wyrażeniu takiej zgody nie są oni uprawnieni do otrzymania z tego tytułu wynagrodzenia. 5. Regulamin loterii jest do wglądu w Biurze Loterii, ul. św. Mikołaja 1 w Białymstoku oraz na stronie www.poranny.pl 6. W przypadku stwierdzenia jakichkolwiek nieprawidłowości loteria może być czasowo wstrzymana, a po ich usunięciu kontynuowana. 7. Nagrodę otrzymuje uczestnik, który spełni wymagania określone w regulaminie. 8. Wszystkie kupony, które biorą udział w loterii muszą być kuponami oryginalnymi, wyciętymi z gazety (niedopuszczalne są kupony powielane: kserowane, skanowane, etc.), czytelnie wypełnionymi i nieuszkodzonymi (za kupon uszkodzony, a więc nieważny, uznaje się kupon przerwany lub zniszczony w taki sposób, że niemożliwe jest odczytanie zapisanych na nim informacji). 9. Organizator nie odpowiada za opóźnienia w działalności Poczty Polskiej oraz firm kurierskich. Określony w regulaminie warunek wysłania lub dostarczenia koperty we wskazanym terminie uważa się za spełniony, gdy koperta w tym terminie znajdzie się w Biurze Loterii. 10. Loteria prowadzona jest przez Biuro Loterii, w którym udostępniony jest regulamin konkursu, w którym przyjmowane są kupony, reklamacje i wydawane są nagrody. Biuro Loterii ma swoją siedzibę przy ulicy św. Mikołaja 1, 15-419 Białystok i czynne jest od poniedziałku do piątku w godzinach 9.30-15.30. III. ZASADY UDZIAŁU W GRZE 1. Konkurs składa się z 70 dni wydawniczych. 2. Codziennie od piątku 11 stycznia 2008 roku do środy 2 kwietnia 2008r. na łamach Kuriera Porannego publikowane będą kupony. Każdy kupon będzie numerowany od 1 do 70, będzie oznaczony datą wydawniczą oraz dniem tygodnia. 3. Aby wziąć udział w loterii, Czytelnicy muszą wycinać publikowane codziennie kupony, zebrać z nich zestaw minimum 10 kolejnych, następujących po sobie kuponów i komplet taki przesłać lub dostarczyć do Biura Loterii. Zestaw kuponów musi stanowić nieprzerwany ciąg, w którym nie brakuje żadnego numeru kuponu oraz żaden numer nie może się powtarzać, zastępując numer brakujący. Przykładowy zestaw, to kupony z następujących wydań: piątek - 11.01: kupon nr 1, sobota, 12.01: kupon nr 2, poniedziałek - 14.01: kupon nr 3, wtorek - 15.01: kupon nr 4, środa - 16.01: kupon nr 5, czwartek - 17.01: kupon nr 6, piątek - 18.01: kupon nr 7, sobota - 19.01: kupon nr 8, poniedziałek - 21.01: kupon nr 9, wtorek - 22.01: kupon nr 10 lub kupony z innych dziesięciu kolejnych wydań, np.: środa - 13.02: kupon nr 29, czwartek - 14.02: kupon nr 30, piątek - 15.02: kupon nr 31, sobota - 16.02: kupon nr 32, poniedziałek - 18.02: kupon nr 33, wtorek - 19.02: kupon nr 34, środa - 20.02: kupon nr 35, czwartek - 21.02: kupon nr 36, piątek - 22.02: kupon nr 37, sobota - 23.02: kupon nr 38. 4. O tym komu przypadną nagrody zadecydują trzy losowania. 5. Czytelnicy mogą włączyć się do loterii w dowolnym momencie, jednak najpóźniej 21 marca 2008r., kiedy mija ostatnia szansa na możliwość zebrania 10 kolejnych kuponów. Do wzięcia udziału w losowaniu nagród upoważnia jeden przesłany komplet, złożony z 10 kolejnych oryginalnych kuponów. 6. Czytelnicy mogą zwiększyć swoje szanse w losowaniu, poprzez zgromadzenie jak największej ilości zestawów kuponów. Mogą to być zarówno zestawy gromadzone od pierwszego do ostatniego dnia publikacji kuponów (w sumie pełnych 7 zestawów), jak też ich zwielokrotnienie. Każdy komplet kuponów powinien być przesłany w innej kopercie. W przypadku przesłania kilku kompletów kuponów w jednej kopercie, zgłoszenie to będzie traktowane jako pojedyncze zgłoszenie. 7. Spośród wszystkich nadesłanych lub dostarczonych kompletów kuponów podczas publicznego losowania głównego wylosowany zostanie 1 zestaw, którego nadawca otrzyma mieszkanie. Oprócz laureata nagrody głównej wylosowanych zostanie 7 osób, które otrzymają nagrody rzeczowe. 8. W trakcie gry, oprócz losowania głównego, w którym rozlosowane zostanie mieszkanie oraz siedem nagród rzeczowych, przeprowadzone zostaną dwa dodatkowe losowania. W każdym z tych losowań rozdanych zostanie po siedem nagród rzeczowych. 9. Zestawy kuponów należy przesyłać lub dostarczyć do Biura Loterii na bieżąco, najpóźniej do 8 kwietnia 2008 r., do godz. 15.30. 9.1. Aby wziąć udział w pierwszym losowaniu, kupony należy przesłać lub dostarczyć do Biura Loterii do 7 lutego 2008r. do godz. 15.30. Aby wziąć udział w drugim losowaniu, kupony należy przesłać lub dostarczyć do Biura Loterii do 4 marca 2008r., do godz. 15.30. W tych dniach, o wyznaczonej godzinie wewnętrzna komisja nadzoru, złożona z minimum dwóch przedstawicieli Organizatora loterii, zamknie urnę z kuponami i zabezpieczy ją do czasu losowania. 10. Wraz z każdym zestawem kuponów Uczestnik konkursu musi przesłać, drukowane przy każdym kuponie, jedno podpisane oświadczenie: "Oświadczam, że zapoznałem się z regulaminem konkursu, zrozumiałem go i zobowiązuję się do jego przestrzegania. Jednocześnie oświadczam, że w rozumieniu niniejszego regulaminu nie jestem pracownikiem Organizatora oraz członkiem jego najbliższej rodziny. Nie jestem także stałym współpracownikiem Organizatora ani członkiem jego najbliższej rodziny, jak również nie jestem pracownikiem firmy partnerującej konkursowi: Rogowski Development II Sp. z o.o. ani członkiem jego najbliższej rodziny". 11. Wraz z każdym zestawem kuponów Uczestnik konkursu musi przesłać także, drukowane przy każdym kuponie, jedno podpisane oświadczenie: "Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zgodnie z warunkami określonymi w ustawie O ochronie danych osobowych z dnia 29.08.1997r. oraz ujawnienie dla celów reklamowych i marketingowych Organizatora loterii moich danych osobowych oraz wizerunku za pomocą środków masowego przekazu lub środków elektronicznych." IV. NAGRODY 1. Nagrody: a. nagroda główna: - mieszkanie trzypokojowe, z aneksem kuchennym i balkonem, na I piętrze, o powierzchni 59,01m2 (+/- 5%), o wartości 259.644 zł brutto (dwieście pięćdziesiąt dziewięć tysięcy sześćset czterdzieści cztery złote), wraz z przynależnym udziałem w prawie użytkowania wieczystego gruntu, na którym budowany jest budynek oraz służebnościami i ograniczeniami dotyczącymi nieruchomości, określonymi przez firmę Rogowski Development II Sp. z o.o., w budynku 4-piętrowym (5-kondygnacyjnym) z windą, przy zbiegu ulic Leśnej, Sowlańskiej i Poziomej, które zostanie oddane do użytku najpóźniej do dnia 31.12.2008r. (IV kwartał 2008r.), a akt notarialny między laureatem loterii a Organizatorem zostanie podpisany najpóźniej do dnia 30.06.2009r. (II kwartał 2009r.); b. nagrody rzeczowe: - 21 nagród rzeczowych o łącznej wartości 20.979 zł brutto (dwadzieścia tysięcy dziewięćset siedemdziesiąt dziewięć złotych brutto), po jednej sztuce do każdego z trzech losowań: Kuchenka Mastercook - 3 sztuki x 999 zł Telewizor Daewoo - 3 sztuki x 899 zł Nagrywarka DVD Samsung - 3 sztuki x 999 zł Kino domowe Philips - 3 sztuki x 999 zł Pralka Samsung - 3 sztuki x 999 zł Zmywarka Mastercook - 3 sztuki x 999 zł Chłodziarko-zamrażarka Ardo - 3 sztuki x 1099 zł Łączna wartość puli nagród wynosi 280.623 zł brutto (dwieście osiemdziesiąt tysięcy sześćset dwadzieścia trzy złote brutto). 2. Zdobywcom żadnej z nagród nie przysługuje prawo do zastrzeżenia szczególnych właściwości nagrody ani do otrzymania jej ekwiwalentu pieniężnego. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za jakość i użyteczność nagrody wygranej przez Zwycięzcę loterii (w tym odpowiedzialności z tytułu gwarancji lub rękojmi za wady rzeczy będącej nagrodą). Odpowiedzialnym z tego tytułu jest osoba udzielająca gwarancji (producent, dystrybutor, sprzedawca). V. ZASADY PRZYZNAWANIA NAGRÓD 1. Przyznanie nagród odbędzie się w drodze publicznych losowań. 2. W trakcie gry odbędą się trzy losowania nagród. 3. Pierwsze losowanie nagród odbędzie się 8 lutego 2008r. Aby wziąć udział w tym losowaniu, najpóźniej do dnia 7 lutego 2008r., do godziny 15.30 (decyduje data i godzina wpłynięcia do Biura Loterii) należy przysłać lub dostarczyć do Biura Loterii zebrane dotychczas zestawy oryginalnych kuponów. Wraz z każdym zestawem kuponów należy także przesłać jedno podpisane oświadczenie, o którym mowa w rozdziale III punkt 10. oraz jedno podpisane oświadczenie, o którym mowa w rozdziale III punkt 11. 4. Złączone ze sobą kupony (spinaczem lub zszywaczem) powinny być dostarczone lub przesłane do "Kuriera Porannego" w białej, zamkniętej standardowej kopercie formatu C6 (11,4 cm x 16,2 cm), opatrzonej dopiskiem "Pora na mieszkanie". Na kopercie nie powinny znajdować się żadne inne zapiski, naklejki czy rysunki. 5. Po pierwszym losowaniu, wszystkie kupony, które wzięły w nim udział, łącznie z kuponami nagrodzonymi, wracają do kolejnych dwóch losowań. Organizator sporządzi kserokopię zwycięskich kuponów w celu umożliwienia ich dalszego udziału w konkursie. Oryginały zostaną zdeponowane w Biurze Loterii do celów protokolarnych, zgodnie z ustawą o grach losowych. Sporządzone przez Organizatora kserokopie mają prawo wziąć udział w dalszych dwóch losowaniach. 6. Drugie losowanie nagród odbędzie się 7 marca 2008r. Aby wziąć udział w tym losowaniu, najpóźniej do dnia 4 marca 2008r., do godziny 15.30 (decyduje data i godzina wpłynięcia do Biura Loterii) należy przysłać lub dostarczyć do Biura Loterii zebrane do tej pory zestawy kuponów. Wraz z każdym zestawem kuponów należy także przesłać jedno podpisane oświadczenie, o którym mowa w rozdziale III punkt 10. oraz jedno podpisane oświadczenie , o którym mowa w rozdziale III punkt 11. 7. Złączone ze sobą kupony (spinaczem lub zszywaczem) powinny być dostarczone lub przesłane do "Kuriera Porannego" w białej, zamkniętej standardowej kopercie formatu C6 (11,4 cm x 16,2 cm) opatrzonej dopiskiem "Pora na mieszkanie". Na kopercie nie powinny znajdować się żadne inne zapiski, naklejki czy rysunki. 8. Po drugim losowaniu, wszystkie kupony, które wzięły w nim udział, łącznie z kuponami nagrodzonymi, ponownie wracają do losowania głównego. Organizator sporządzi kserokopię zwycięskich kuponów w celu umożliwienia ich dalszego udziału w konkursie. Oryginały zostaną zdeponowane w Biurze Loterii do celów protokolarnych, zgodnie z ustawą o grach losowych. Sporządzone przez Organizatora kserokopie mają prawo wziąć udział w dalszych dwóch losowaniach. 9. Dwa pierwsze losowania odbędą się w siedzibie Organizatora konkursu, ul. św. Mikołaja 1 przy obecności osoby legitymującej się świadectwem zawodowym, uprawniającym do nadzorowania loterii, wydanym przez Ministra Finansów. 10. Losowanie odbywa się spośród wszystkich nadesłanych w terminie kopert. Decyduje data wpływu koperty do Biura Loterii Konkursu. 11. Wszystkie nadesłane przez Uczestników koperty zostaną wysypane na stos i wymieszane. Zwycięskie koperty losować będzie pracownik Biura Loterii. 12. Raz wylosowana koperta nie wraca do ponownego losowania w danej edycji losowania. Po wylosowaniu koperty sprawdza się, czy spełnione są warunki określone w punkcie 3 i 4 rozdziału V (przy pierwszym losowaniu) lub punkty 6 i 7 rozdziału V (przy drugim losowaniu). Jeśli nie są one spełnione, koperta zostaje odrzucona, a losowanie dla danej nagrody jest powtarzane do skutku. 13. Losowanie główne, w którym wyłoniony zostanie laureat nagrody głównej - mieszkania, odbędzie się w miejscu publicznym, w obecności prawnika (notariusza) i osoby legitymującej się świadectwem zawodowym, uprawniającym do nadzorowania loterii, wydanym przez Ministra Finansów. Warunkiem udziału w losowaniu jest przesłanie lub dostarczenie do Biura Loterii do 8 kwietnia 2008r. do godz. 15.30 (liczy się data wpływu do Biura Loterii) minimum 1 kompletu 10 kolejnych oryginalnych kuponów, spośród wszystkich publikowanych w Kurierze Porannym od 11 stycznia do 2 kwietnia 2008r. Wraz z każdym zestawem kuponów należy także przesłać jedno podpisane oświadczenie, o którym mowa w rozdziale III punkt 10 oraz jedno podpisane oświadczenie, o którym mowa w rozdziale III punkt 11. 14. Złączone ze sobą kupony (spinaczem lub zszywaczem) powinny być dostarczone lub przesłane do "Kuriera Porannego" w białej, zamkniętej standardowej kopercie formatu C6 (11,4 cm x 16,2 cm), opatrzonej dopiskiem "Pora na mieszkanie". Na kopercie nie powinny znajdować się żadne inne zapiski, naklejki czy rysunki. 15. Losowanie odbędzie się w piątek, 11 kwietnia 2008r., na placu miejskim w Białymstoku. 16. Zastępcze miejsce losowania - kino Forum, ul. Legionowa 2 w Białymstoku. 17. Informacja o terminie i miejscu losowania wraz z listą nagród, które zostaną rozlosowane zostanie opublikowana w "Kurierze Porannym" w piątek, 4 kwietnia 2008r. 18. Losowanie odbywa się spośród wszystkich nadesłanych w terminie kopert. Decyduje data wpływu koperty do Biura Loterii Konkursu. 19. Wszystkie nadesłane przez Uczestników koperty zostaną wysypane na stos i wymieszane. Zwycięskie koperty losować będzie pracownik Biura Loterii. 20. Raz wylosowana koperta podczas losowania głównego nie wraca do ponownego losowania. Po wylosowaniu koperty sprawdza się, czy spełnione są warunki określone w punkcie 13 i 14 rozdziału V. Jeśli nie są one spełnione, koperta zostaje odrzucona, a losowanie dla danej nagrody jest powtarzane do skutku. 21. Losowanie rozpoczyna się od nagrody głównej - mieszkania. Następnie odbędzie się losowanie 7 nagród rzeczowych. 22. Uczestnik konkursu, który dla zwiększenia szans wylosowania przesłał więcej niż jedno zgłoszenie konkursowe (tj. kilka kompletów kuponów, każdy w osobnej kopercie), gdy zostanie wylosowany kilkakrotnie, kolejno otrzymuje wylosowane nagrody. 23. Ze wszystkich trzech losowań zostaną sporządzone protokoły. 24. Na żądanie Organizatora zdobywca którejkolwiek z nagród obowiązany jest wykazać, że nie podlega wykluczeniu z udziału w loterii, zgodnie z postanowieniami rozdziału II punkt 2. niniejszego Regulaminu. 25. W przypadku, gdyby okazało się, iż zdobywcą którejkolwiek z nagród (łącznie z nagrodą główną) w pierwszym, drugim lub trzecim losowaniu, wbrew podpisanemu przez Uczestnika loterii oświadczeniu, jest osoba, wyłączona z udziału w loterii zgodnie z zapisami rozdziału II punkt 2. niniejszego Regulaminu, osoba taka traci prawo do nagrody, a nagroda przechodzi na rzecz Organizatora. VI. ZASADY WYDAWANIA NAGRÓD 1. Lista laureatów pierwszego losowania opublikowana zostanie w "Kurierze Porannym" 11 lutego 2008r. Odbiór nagród z losowania odbywać się będzie od 11 lutego 2008r. w Biurze Loterii, od poniedziałku do piątku w godz. 9.30 do 15.30. Ostateczny termin odbioru nagród upływa 25 lutego 2008r. 2. Laureat losowania otrzymuje nagrodę, jeśli odbierze ją w przeciągu 14 dni od daty opublikowania wyników losowania. 3. Nieodebranie nagród w przewidzianym terminie oznacza rezygnację z nagrody. Nie odebrane w terminie nagrody wchodzą do puli nagród drugiego losowania. 4. Lista laureatów drugiego losowania opublikowana zostanie w "Kurierze Porannym" 10 marca 2008r. Odbiór nagród z losowania odbywać się będzie od 10 marca 2008r. w Biurze Loterii, od poniedziałku do piątku w godz. 9.30 do 15.30. Ostateczny termin odbioru nagród upływa 25 marca 2008r. 5. Laureat losowania otrzymuje nagrodę, jeśli odbierze ją w przeciągu 14 dni od daty opublikowania wyników losowania. 6. Nieodebranie nagród w przewidzianym terminie oznacza rezygnację z nagrody. Nie odebrane w terminie nagrody wchodzą do puli nagród trzeciego losowania. 7. Nagrody należy odbierać Biurze Loterii, legitymując się dokumentem tożsamości. Wszystkie nagrody, oprócz nagrody głównej w imieniu zwycięzcy może odebrać również jego pełnomocnik, jednak tylko w przypadku legitymowania się dokumentem tożsamości oraz pełnomocnictwem z podpisem zwycięzcy. 8. Laureat nagrody głównej przed jej odbiorem (tj. przed odbiorem mieszkania stwierdzonym protokołem) zobowiązany jest do wpłaty na rzecz i konto Organizatora podatku od nagrody w wysokości 10% wartości nagrody, tj. 25.964 zł brutto (słownie: dwadzieścia pięć tysięcy dziewięćset sześćdziesiąt cztery złote). 9. Odbiór nagrody nastąpi komisyjnie w obecności Laureata w terminie ustalonym przez Organizatora loterii. O terminie odbioru lokalu Organizator powiadomi Laureata listem poleconym przesłanym na wskazany przez Laureata adres do korespondencji. 10. Przekazanie nagrody głównej nastąpi w formie aktu notarialnego. Podpisanie aktu notarialnego nastąpi w kancelarii notarialnej wskazanej przez Wydawnictwo Prasa Podlaska Sp. z o.o. najpóźniej do dnia 30. 06.2009r. O dokładnym terminie podpisania aktu notarialnego laureat powiadomiony zostanie listem poleconym przesłanym na wskazany przez laureata adres do korespondencji. W przypadku nie stawienia się laureata w określonym terminie, Organizator loterii ponawia wezwanie. 11. Nieodebranie nagrody głównej, o której mowa w rozdziale IV punkt 1a. Regulaminu poprzez nieodebranie lokalu, nieprzystąpienie przez Zwycięzcę do aktu notarialnego pomimo dwukrotnego wezwania, niewpłacenie podatku od nagrody lub niewykazanie na żądanie Organizatora, że Laureat nie podlega wyłączeniu z udziału w loterii zgodnie z rozdziałem II punkt 2 niniejszego Regulaminu, jest równoznaczne z rezygnacją z nagrody głównej bez jakichkolwiek roszczeń ze strony Zwycięzcy. W takim przypadku nagroda przechodzi na rzecz Organizatora loterii. 12. Koszty zawarcia umowy w formie aktu notarialnego oraz wszelkie opłaty notarialne i sądowe ponosi zwycięzca. VII. SPOSÓB ZAPEWNIENIA PRAWIDŁOWOŚCI URZĄDZANIA LOTERII PROMOCYJNEJ: 1. Nad prawidłowym przebiegiem loterii czuwa komisja, w skład której wchodzą reprezentujący Organizatora loterii: a) kierownik ds. promocji, b) specjalista ds. promocji, c) osoba legitymująca się świadectwem zawodowym wydanym przez Ministra Finansów, VIII. ODPOWIEDZIALNOŚĆ PODATKOWA 1. Organizator oświadcza, że w ramach niniejszej promocji nagrody zostaną wręczone zgodnie z przepisami ustawy z dnia 26.07.1991r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2000r, Nr 14, poz. 176 z późniejszymi zmianami). 2. Zdobywca nagrody głównej jest zobowiązany do wpłacenia Organizatorowi loterii podatku od nagrody w wysokości 10% równowartości nagrody, tj. 25.964 zł (słownie: dwadzieścia pięć tysięcy dziewięćset sześćdziesiąt cztery złote), przed dniem odbioru mieszkania stwierdzonym protokołem. IX. TRYB ZGŁASZANIA I ROZPATRYWANIA REKLAMACJI ORAZ PRZEDAWNIENIE ROSZCZEŃ: 1. Reklamacje z tytułu loterii powinny być składane organizatorowi w formie pisemnej w Biurze Loterii, 15-419 Białystok, ul. św. Mikołaja 1, w czasie trwania loterii promocyjnej, najpóźniej w ciągu 7 dni roboczych od daty wydania nagród (liczy się data wpływu reklamacji do Biura Loterii). 2. Skutkiem nie zgłoszenia reklamacji w terminie będzie jej nieuwzględnienie. 3. Komisja rozpatruje reklamacje i zawiadamia Uczestnika loterii w formie pisemnej o ich wyniku w terminie 7 dni roboczych (termin wyjścia listu od Organizatora). Po zakończeniu postępowania reklamacyjnego Uczestnikowi przysługuje prawo do dochodzenia nieuwzględnionych roszczeń w sądzie właściwym ze względu na miejsce odbywania się loterii. 4. Decyzje Organizatora loterii podjęte w wyniku rozpatrzenia reklamacji są ostateczne. 5. Roszczenia z tytułu loterii promocyjnej przedawniają się z upływem 6 miesięcy liczonych od dnia, w którym roszczenie stało się wymagalne. W razie zgłoszenia roszczenia w terminie, bieg przedawnienia roszczeń ulega zawieszeniu na okres od dnia wniesienia reklamacji do dnia udzielenia odpowiedzi na reklamację. 6. Uczestnik zrzeka się w stosunku do Organizatora wszelkich roszczeń wynikających z udziału w loterii po upływie okresu, o którym mowa w rozdziale IX punkt 5.

Dołącz do nas na Facebooku!

Publikujemy najciekawsze artykuły, wydarzenia i konkursy. Jesteśmy tam gdzie nasi czytelnicy!

Polub nas na Facebooku!

Dołącz do nas na Twitterze!

Codziennie informujemy o ciekawostkach i aktualnych wydarzeniach.

Obserwuj nas na Twiterze!

Kontakt z redakcją

Byłeś świadkiem ważnego zdarzenia? Widziałeś coś interesującego? Zrobiłeś ciekawe zdjęcie lub wideo?

Napisz do nas!

Wideo

Komentarze

Komentowanie zostało tymczasowo wyłączone.

Podaj powód zgłoszenia

Nikt jeszcze nie skomentował tego artykułu.
Przejdź na stronę główną Gazeta Współczesna
Dodaj ogłoszenie