Regulamin plebiscytu | 10. Najpopularniejszych Sportowców Województwa Podlaskiego

JNZaktualizowano 
Regulamin 64. Plebiscytu Gazety Współczesnej na 10 Najpopularniejszych Sportowców Województwa Podlaskiego w 2018 roku zwanego dalej „Plebiscytem PPG lub Plebiscytem”

Art. 1
Informacje ogólne
1. Formalnym organizatorem plebiscytu PPG jest spółka Polska Press sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Domaniewskiej 45, 02-672 Warszawa, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego – Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000002408, o kapitale zakładowym 42 000 000,00 złotych oraz numerze identyfikacji podatkowej NIP 522-01-03-609, numer BDO 000020115.
2. Plebiscyt organizowany jest lokalnie przez Oddział Białystok pod egidą „Gazety Współczesnej”.
3. Niniejszy regulamin (zwany dalej: regulaminem) określa zasady i warunki przeprowadzenia plebiscytu pod nazwą „64. Plebiscyt Gazety Współczesnej na 10 Najpopularniejszych Sportowców Województwa Podlaskiego w 2018 roku”.
4. Plebiscyt polega na wyłonieniu 10 najpopularniejszych sportowców województwa podlaskiego oraz jednego Czytelnika, który w najciekawszy sposób uargumentuje swój wybór.
5. Plebiscyt będzie prowadzony w jednym etapie, w dniach 28.01.2019r. do 18.02.2019r.
6. Organizator powołuje komisję plebiscytową, w skład której wchodzą przedstawiciele Organizatora.
7. Regulamin niniejszy jest jedynym dokumentem określającym zasady Plebiscytu.
8. Organizator zastrzega, iż Plebiscyt nie jest badaniem opinii publicznej, a podane wyniki odzwierciedlają wyłącznie ilość i treść wysłanych przez Czytelników „Gazety Współczesnej” odpowiedzi w formie kuponów zamieszczanych na łamach „Gazety Współczesnej”.
9. Głosowanie w plebiscycie za pomocą kuponów zdefiniowane jest w Art. 3, punkt II.
10. Nominacja kandydata oraz odpowiednio zgoda na kandydowanie i akcept niniejszego regulaminu, są jednoznaczne z wyrażeniem zgody Organizatorowi nieodwołalnego i nieodpłatnego prawa do wielokrotnego wykorzystywania przesłanych materiałów plebiscytowych bez konieczności każdorazowego ich zatwierdzania, przy czym zgoda dotyczy możliwości wykorzystania materiałów na potrzeby Plebiscytu w Gazecie i w Serwisie www.wspolczesna.pl przez ich publikację i powielanie. Zgoda obejmuje znane pola eksploatacji, a w szczególności wykorzystanie, utrwalanie dowolną techniką, obróbkę i powielanie wykonanych zdjęć na łamach Gazety i Serwisu.
11. Plebiscyt prowadzony będzie w województwie podlaskim.

Art. 2
Kandydaci i głosujący w plebiscycie
1.Plebiscyt ma charakter zamknięty.
2.Kandydatami w plebiscycie będą osoby nominowane do udziału w plebiscycie przez Redakcję „Gazety Współczesnej”. Redakcja w swojej ocenie weźmie pod uwagę osiągnięcia sportowe kandydatów z woj. podlaskiego dokonane w 2018 roku.
3.W Plebiscycie kandydatami mogą być osoby pełnoletnie spełniające wymagania określone niniejszym Regulaminem. W przypadku zgłoszenia osoby niepełnoletniej na jej udział w plebiscycie musi wyrazić zgodę rodzic lub opiekun prawny.
4. Kandydatami w Plebiscycie mogą być wyłącznie osoby mieszkające na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, posiadające pełną zdolność do czynności prawnych. Kandydatami nie mogą być osoby, wobec których toczy się postępowanie dyscyplinarne lub karne.
5.Kandydatowi przysługuje w każdym czasie, mimo wyrażonej zgody, prawo żądania wycofania jego kandydatury z Plebiscytu, które należy przesłać na adres e-mail: ewa.szmarowska@polskapress.pl.
6.W takim przypadku Organizator usunie kandydaturę najpóźniej w ciągu 3 dni roboczych od zgłoszenia. Głosy oddane na tę kandydaturę zostaną anulowane.
7.W Plebiscycie nie mogą być kandydatami pracownicy oraz współpracownicy Organizatora ani członkowie ich rodzin. Przez członków rodziny rozumie się: wstępnych, zstępnych, rodzeństwo, małżonków, osoby pozostające w stosunku przysposobienia.
8.Organizator zastrzega sobie prawo do wykluczenia Kandydata z udziału w Plebiscycie zarówno w trakcie, jak i po jego zakończeniu z ważnych przyczyn społecznych i prawnych.

Art. 3
Zasady przeprowadzania Plebiscytu
I.Zgłaszanie kandydatur
1.Plebiscyt będzie odbywał się w dniach 28.01.2019r. do 18.02.2019r.
2.Do udziału w plebiscycie „64. Plebiscyt Gazety Współczesnej na 10 Najpopularniejszych Sportowców Województwa Podlaskiego w 2018 roku” Kapituła wytypuje 20 sportowców z województwa podlaskiego.
3.Zgłoszeń kandydatów do Plebiscytu dokonuje tylko kapitula plebiscytowa w skład której wchodzą dziennikarze działu sportowego redakcji „Gazety Współczesnej”.
4.W dniu 28.01.2019r. na stronie internetowej www.wspolczesna.pl oraz na łamach „Gazety Współczesnej” zostanie opublikowana lista wytypowanych kandydatur w Plebiscycie.

II.Głosowanie
1.Głosowanie odbywa się na specjalnie do tego przeznaczonych kuponach, drukowanych w „Gazecie Współczesnej” w wydaniach od 28.01.2019r. do 18.02.2019r.
2.Na każdym z kuponów znajduje się miejsce na wpisanie imienia i nazwiska dziesięciu sportowców spośród dwudziestu kandydatur wybranych przez kapitułę oraz miejsca w którym Czytelnicy, którzy zechcą uzasadnić swój wybór i tym samym wziąć udział w rywalizacji o nagrodę.
3.Jeden kupon wycięty z „Gazety Współczesnej” dostarcza wymienionym w nim kandydatom sumy pięćdziesięciu pięciu punktów według kolejności: 1. miejsce – 10 pkt; 2. miejsce – 9 pkt; 3. miejsce – 8 pkt; 4. miejsce – 7 pkt; 5. miejsce – 6 pkt; 6. miejsce – 5 pkt; 7. miejsce – 4pkt; 8. miejsce – 3 pkt; 9. miejsce – 2 pkt; 10. miejsce – 1 pkt. Każdy kupon zawiera informację o punktach, przyznawanych za poszczególne miejsca. Oddany głos jest ważny wtedy, gdy w polach od 10 do 1, głosujący wybierze w każdym z pól innego kandydata spośród wytypowanych przez Kapitułę sportowców.
4.Ważny kupon to kupon wycięty z oryginalnego, papierowego wydania „Gazety Współczesnej”, wypełniony zgodnie z Art. 3, punkt II, podpunkt 3, przesłany do Gazety Współczesnej ul. św. Mikołaja 1, 15-419 Białystok i dostarczony do Biura Ogłoszeń Gazety Współczesnej ul. św. Mikołaja 1, 15-419 Białystok, najpóźniej 18.02.2109r. do godz. 17.
5.Głosujący może przesłać i dostarczyć dowolna liczbę kuponów wyciętych z „Gazety Współczesnej” umieszczając na nich swoje dane i opcjonalne uzasadniając wybór najpopularniejszego sportowca.

III. Wybór laureatów
1. Przy obliczaniu wyników „64. Plebiscytu Gazety Współczesnej na 10 Najpopularniejszych Sportowców Województwa Podlaskiego w 2018 roku” bierze się pod uwagę wszystkie ważne głosy oddane za pomocą kuponów wyciętych z „Gazety Współczesnej” i dostarczonych zgodnie z Art. 3, punkt II, podpunkt 4.
2. Kapituła spośród wszystkich ważnych głosów wyłoni 10 Najpopularniejszych Sportowców Województwa Podlaskiego w 2018 roku poprzez zsumowanie głosów oddanych na nadesłanych przez Czytelników „Gazety Współczesnej” kuponach. Jeden kupon wycięty z „Gazety Współczesnej” dostarcza wymienionym w nim kandydatom sumy pięćdziesięciu pięciu punktów według kolejności: 1. miejsce – 10 pkt; 2. miejsce – 9 pkt; 3. miejsce – 8 pkt; 4. miejsce – 7 pkt; 5. miejsce – 6 pkt; 6. miejsce – 5 pkt; 7. miejsce – 4pkt; 8. miejsce – 3 pkt; 9. miejsce – 2 pkt; 10. miejsce – 1 pkt. Każdy kupon zawiera informację o punktach, przyznawanych za poszczególne miejsca.
3. Kapituła równolegle oceni uzasadnienia wyboru najpopularniejszego sportowca województwa podlaskiego w 2018 roku, dokonanego przez głosujących, o ile głosujący wypełnią właściwe pole na kuponie. Autor jednego uzasadnienia, ocenionego przez Kapitułę jako najciekawsze, otrzyma nagrodę, patrz Art.4, punkt 5.
4. Ogłoszenie wyników „64. Plebiscytu Gazety Współczesnej na 10 Najpopularniejszych Sportowców Województwa Podlaskiego w 2018 roku” oraz imię i nazwisko Czytelnika, który w najciekawszy sposób uzasadni swój wybór, nastąpi podczas Balu Sportu, który odbędzie się 2 marca 2019 r. w Hotelu Gołębiewski w Białymstoku.
Art. 4
Nagrody w Plebiscycie
1.Za wydanie nagród w plebiscycie odpowiada Organizator.
2.Zwycięzca plebiscytu na 10 Najpopularniejszych Sportowców Województwa Podlaskiego w 2018 roku otrzymuje pamiątkowy dyplom, statuetkę oraz voucher na weekendowy pobyt w Lipowym Moście o wartości 2000 zł brutto.
3.Zwycięzca, laureat 2 miejsca otrzymuje pamiątkowy dyplom, statuetkę oraz voucher na weekendowy pobyt w Lipowym Moście o wartości 2000 zł brutto.
4.Zwycięzca, laureat 3 miejsca otrzymuje pamiątkowy dyplom, statuetkę oraz voucher na weekendowy pobyt w Lipowym Moście o wartości 2000 zł brutto. Czytelnik, którego uzasadnienie wyboru Najpopularniejszego Sportowca Województwa Podlaskiego 2018 roku, zdaniem Kapituły było najciekawsze, otrzyma voucher na weekendowy pobyt w Lipowym Moście o wartości 2000 zł brutto. Nagrody zostaną wręczone podczas Balu Sportu o którym laureaci zostaną poinformowani telefonicznie lub mailowo. Nagrody mogą zostać odebrane osobiście w siedzibie Redakcji „Gazety Współczesnej” mieszczącej się pod adresem ul. Św. Mikołaja 1, 15-419 Białystok
5.Nie ma możliwości zamiany nagrody na inną ani wypłatę ekwiwalentu w formie pieniężnej.
6.Nagrody zostaną wydane zgodnie z przepisami Ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych z dnia 26 lipca 1991 r. (Dz.U. z 2018 roku, poz. 1509 ze zm.). Osoby nagrodzone zobowiązane będą do wpłacenia należnego podatku od nagród na konto Organizatora, w wysokości 10% wartości nagrody.
7.Organizator może przyznać dodatkowe nagrody bez zmiany, zamiany czy anulowania dotychczasowych nagród oraz bez obowiązku uiszczania z tego tytułu jakichkolwiek opłat, w tym podatków, kosztów odbioru przez Kandydata.

Art. 5
Reklamacje
1.Reklamacje związane z Plebiscytem mogą być kierowane do Organizatora na adres e-mail – redakcja@wspolczesna.pl lub pocztą tradycyjną na adres Organizatora lokalnego: Gazeta Współczesna, ul. św. Mikołaja 1, 15-419 Białystok, z dopiskiem „Plebiscyt – reklamacja”.
2.Każda reklamacja winna zawierać co najmniej wskazanie autora (imię i nazwisko oraz adres dla doręczeń) oraz zwięzły opis zarzutów.
3.Reklamacje będą rozpatrywane w terminie do 14 dni od daty ich otrzymania. O wyniku postępowania reklamacyjnego osoby zgłaszające reklamacje zostaną powiadomione pisemnie niezwłocznie po ich rozpatrzeniu.
4.Uczestnikowi przysługuje prawo do dochodzenia roszczeń we właściwym sądzie powszechnym.

Ochrona danych osobowych

Załącznik do Regulaminu Plebiscytu pod nazwą „64. Plebiscytu Gazety Współczesnej na 10 Najpopularniejszych Sportowców Województwa Podlaskiego w 2018 roku”
NOTA INFORMACYJNA ws. DANYCH OSOBOWYCH

1. KTO JEST ADMINISTRATOREM TWOICH DANYCH?
Administratorem danych osobowych jesteśmy my, czyli Polska Press spółka z o.o. w Warszawie (02-672), ul. Domaniewska 45, KRS 2408. We wszelkich kwestiach dotyczących ochrony danych osobowych możesz się skontaktować z wyznaczonym przez nas inspektorem ochrony danych. Kontakt ten może nastąpić na adres e-mail: iod@polskapress.pl

2. DLACZEGO PRZETWARZAMY TWOJE DANE OSOBOWE?
Podstawowym celem, dla którego przetwarzamy Twoje dane osobowe jest organizacja i przeprowadzenie Plebiscytu pod nazwą „64. Plebiscytu Gazety Współczesnej na 10 Najpopularniejszych Sportowców Województwa Podlaskiego w 2018 roku” (dalej jako Plebiscyt), włącznie z obsługą skarg i reklamacji.
Podstawą przetwarzania Twoich danych, w tym wizerunku, jest umowa (o treści Regulaminu Plebiscytu), zawierana przez głosowanie. Jeśli wyrazisz na to odrębną zgodę wówczas będziemy przetwarzali Twoje dane osobowe dla celów marketingowych z wykorzystaniem komunikacji telefonicznej lub elektronicznej.

Twoje dane będziemy także przetwarzać w celach rozliczeniowo-podatkowych oraz archiwizacyjnych. W takim przypadku podstawą przetwarzania przez nas Twoich danych osobowych będą przepisy prawa, które nakazują nam przetwarzanie danych w celach rozliczeniowo-podatkowych.
Zbierane przez nas dane będziemy także przetwarzać w celu dochodzenia naszych praw i obrony przed roszczeniami, przy czym w tym wypadku dane te będziemy przetwarzać na podstawie prawnie uzasadnionego interesu administratora danych osobowych.
Możemy także przetwarzać Twoje dane dla celów naszego własnego marketingu bezpośredniego, co będzie wówczas działaniem w oparciu o prawnie uzasadniony interes administratora danych osobowych.
Jeżeli pojawią się nowe cele przetwarzania, poinformujemy Cię o tym.

3. CZY MUSISZ NAM PODAWAĆ SWOJE DANE OSOBOWE?
W przypadku zawarcia i wykonywania umowy (o treści Regulaminu Plebiscytu) pobieramy tylko te dane, bez których dana umowa nie może zostać wykonana. Niepodanie danych niezbędnych do zawarcia i wykonania umowy spowoduje, że nie będziemy mogli jej z Tobą zawrzeć lub jej wykonać. Dotyczy to także danych, które musimy zebrać z uwagi na ciążący na nas obowiązek prawny (np. dane do faktur).
Jeżeli pozyskujemy Twoje dane w oparciu o Twoją zgodę, wówczas zgoda ta jest całkowicie dobrowolna. Jej brak spowoduje niepodjęcie działań, które wskazaliśmy w naszej prośbie o wyrażenie zgody.

4. KOMU BĘDZIEMY PRZEKAZYWAĆ TWOJE DANE?
Odbiorcami Twoich danych będą:
a.Nasi upoważnieni pracownicy i współpracownicy, którym Twoje dane osobowe będą ujawniane po to, by mogli wykonać swoje obowiązki
b.Podmioty, którym powierzamy przetwarzanie Twoich danych osobowych w związku
z wykonywaniem na naszą rzecz usług (przetwarzający), np. doradcy podatkowi, kancelarie prawne, agencje reklamowe, dostawca usługi SMS Premium Digital Virgo S.A.
c.Inni odbiorcy danych – np. nasi partnerzy, fundatorzy nagród, sponsorzy, banki, firmy kurierskie, firmy telekomunikacyjne, spółki z naszej grupy kapitałowej
d.Organy publiczne, w tym urzędy skarbowe, Policja, organy ścigania, w związku z prowadzonymi przez nie postępowaniami.

1.JAK DŁUGO BĘDZIEMY PRZECHOWYWAĆ TWOJE DANE?
Okres przechowywania Twoich danych osobowych powiązany jest z celami i podstawami ich przetwarzania.
Twoje dane osobowe, wynikające z zawarcia umowy, wykonania usługi lub rękojmi/gwarancji przetwarzać będziemy przez okres, w którym mogą ujawnić się roszczenia związane z tą umową, czyli przez 6 lat + 12 miesięcy od końca roku, w którym umowa została wykonana. Wyjaśniamy, że wskazany powyżej okres 6 lat, to możliwy okres przedawnienia Twoich roszczeń. Okres ten wydłużyliśmy dodatkowo o 12 miesięcy na wypadek roszczeń zgłoszonych w ostatniej chwili, problemów z doręczeniem, a liczenie od końca roku służy określeniu jednej daty usunięcia danych dla umów kończących się w danym roku.
Dane przetwarzane dla potrzeb marketingu, w tym marketingu bezpośredniego naszych produktów i usług, będziemy przetwarzali do czasu złożenia przez Ciebie sprzeciwu lub do czasu cofnięcia zgody, nie dłużej niż 3 lata od Twojego ostatniego kontaktu z nami.
Dane przetwarzane w celach rozliczeniowo-podatkowych oraz archiwizacyjnych przechowujemy przez 6 lat od końca roku, w którym zakończył się Plebiscyt.
Dane przetwarzane na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Organizatora jakim jest dostęp do informacji i wolność słowa w kontekście tytułów prasowych jakimi są Serwisy, na łamach których Plebiscyt jest organizowany przetwarzać będziemy przez okres, w którym mogą ujawnić się roszczenia związane z Plebiscytem, czyli przez 6 lat + 12 miesięcy od końca roku.
Jeżeli nabywamy od Ciebie prawo (np. prawo autorskie lub licencję), wówczas przetwarzamy Twoje dane przez cały okres, w którym przysługuje nam to prawo lub z niego korzystamy.
Po upływie wskazanych okresów czasu Twoje dane osobowe zostaną usunięte lub zanonimizowane.

6. JAKIE PRZYSŁUGUJĄ CI UPRAWNIENIA W ZWIĄZKU Z PRZETWARZANIEM PRZEZ NAS TWOICH DANYCH?
W związku z przetwarzaniem przez nas Twoich danych przysługuje Ci szereg uprawnień.
Twoje prawa to:
a.Prawo żądania od nas dostępu do swoich danych osobowych oraz prawo do ich sprostowania, usunięcia („prawo do bycia zapomnianym”) lub ograniczenia przetwarzania
b.Prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych na potrzeby marketingu bezpośredniego, które powoduje zaprzestanie przetwarzania przez nas Twoich danych w celach marketingu bezpośredniego
c.Prawo do wniesienia sprzeciwu z przyczyn związanych z Twoją szczególną sytuacją, jeśli dane osobowe są przetwarzane na podstawie prawnie uzasadnionego interesu; jednakże będziemy dalej przetwarzać dane osobowe w niezbędnym zakresie, jeżeli po naszej stronie będzie istniał uzasadniony powód
d.Prawo do przenoszenia danych przetwarzanych w związku z wykonaniem umowy lub na podstawie Twojej zgody
e.Jeżeli podstawą przetwarzania jest Twoja zgoda, posiadasz prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie; cofnięcie zgody nie wpływa jednak na zgodność z prawem przetwarzania przez nas Twoich danych osobowych, którego dokonaliśmy na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

Powyżej wskazane uprawnienia możesz wykonać:
a.drogą mailową, wysyłając maila na adres: iod@polskapress.pl
b.zwracając się do nas pisemnie na adres: Polska Press Sp. z o.o., ul. Domaniewska 45, 02-672 Warszawa.

Zwracając się do nas, pamiętaj o podaniu nam Twoich danych kontaktowych oraz preferowanej formy i czasu kontaktu. Dzięki temu sprawniej odpowiemy na Twoje pytania i żądania.

7. PRAWO DO SKARGI
Jeżeli nasze wyjaśnienia i działania okażą się niewystarczające lub wadliwe, możesz w każdej chwili zwrócić się do organów ochrony danych osobowych – w Polsce jest nim Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

<< Dodatkowe informacje dla osób zgłaszanych do Plebiscytu przez innych Uczestników >>

8. SKĄD OTRZYMALIŚMY TWOJE DANE OSOBOWE?
Twoje dane osobowe zostały pozyskane od osoby, która zgłosiła Ciebie do udziału w Plebiscycie.
9. JAKIE KATEGORIE DANYCH PRZETWARZAMY?
Przetwarzamy następujące kategorie Twoich danych osobowych:

a.imię i nazwisko głosującego
b.imię i nazwisko kandydata
c.nazwa klubu, w którym trenuje kandydat
d.numer telefonu
e.adres e-mail

polecane: FLESZ: Ekologia na co dzień: 6 mitów, w które wierzymy

Wideo

Rozpowszechnianie niniejszego artykułu możliwe jest tylko i wyłącznie zgodnie z postanowieniami „Regulaminu korzystania z artykułów prasowych”i po wcześniejszym uiszczeniu należności, zgodnie z cennikiem.

Dodaj ogłoszenie

Wykryliśmy, że nadal blokujesz reklamy...

To dzięki reklamom możemy dostarczyć dla Ciebie wartościowe informacje. Jeśli cenisz naszą pracę, prosimy, odblokuj reklamy na naszej stronie.

Dziękujemy za Twoje wsparcie!

Jasne, chcę odblokować
Przycisk nie działa ?
1.
W prawym górnym rogu przegladarki znajdź i kliknij ikonkę AdBlock. Z otwartego menu wybierz opcję "Wstrzymaj blokowanie na stronach w tej domenie".
krok 1
2.
Pojawi się okienko AdBlock. Przesuń suwak maksymalnie w prawą stronę, a nastepnie kliknij "Wyklucz".
krok 2
3.
Gotowe! Zielona ikonka informuje, że reklamy na stronie zostały odblokowane.
krok 3