Regulamin Plebiscytu Podlaski Hipokrates 2011

Redakcja
Udostępnij:

§1

Regulamin określa zasady przeprowadzenia Plebiscytu "Podlaski Hipokrates 2011" (zwanego dalej Plebiscytem).

§2

Plebiscyt trwa od dnia 14 października 2011 r. do dnia 14 grudnia 2011 r.

§3

Organizatorem Plebiscytu jest Media Regionalne Spółka z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Prosta 51, 00-838 Warszawa, Oddział w Białymstoku, ul. Św. Mikołaja 1, 15-419 Białystok zwany dalej Organizatorem.

§4

Nadzór merytoryczny nad prawidłowością przeprowadzenia plebiscytu prowadzi powołana przez "Gazetę Współczesną" Kapituła Plebiscytu w składzie:

- Urszula Mieszków - Regionalny kierownik produktu online
- Michał Jakubowski - specjalista ds produkcji reklamy internetowej
- Paweł Kaminski - Menedżer ds. Produktu Prasa Płatna

§5

W Plebiscycie mogą wziąć udział osoby pełnoletnie i posiadające pełną zdolność do czynności prawnych. Kapituła Plebiscytu ma prawo usunąć z udziału w Plebiscycie lekarzy, pielęgniarki i położne, które w rażący sposób naruszyły prawo lub z innej ważnej przyczyny nie mogą zdaniem Kapituły brać udziału w Plebiscycie. Decyzja Kapituły jest ostateczna.

§6

W Plebiscycie nie mogą uczestniczyć pracownicy Organizatora biorący udział w organizacji i przeprowadzaniu Plebiscytu ani członkowie ich rodzin (do II stopnia pokrewieństwa lub powinowactwa).

§7

1. Plebiscyt odbywa się w 2 kategoriach:
- Lekarz
- Pielęgniarka / Położna

2. Laureatami Plebiscytu w każdej z kategorii zostaną osoby, które uzyskają największą liczbę głosów w swojej kategorii - oddanych za pomocą sms-ów oraz na kuponach plebiscytowych drukowanych w "Gazecie Współczesnej".

3. Zdobywcy pierwszego, drugiego i trzeciego miejsca w każdej z kategorii zostaną nagrodzeni grawertonami na uroczystej Gali oraz zaprezentowani na łamach Gazety Współczesnej.

§8

1. Zgłoszenia uczestników Plebiscytu można dokonać na wyciętym z "Gazety Współczesnej" lub pobranym ze strony internetowej kuponie zgłoszeniowym, telefonicznie na numer 85 74 874 23 lub pisząc na adres: [email protected] w terminie od 14 października do 14 listopada 2011 r. do godziny 12.00. Kupony w wersji papierowej należy wysyłać na adres: Media Regionalne Sp. z o. o. Oddział w Białymstoku, ul. Św. Mikołaja 1, 15-419 Białystok.

Poprawne zgłoszenie kandydata powinno zawierać:
- Imię i nazwisko
- Nazwa placówki medycznej
- Wykonywany zawód oraz specjalność

2. Spośród nadesłanych zgłoszeń Kapituła Plebiscytu stworzy listę uczestników Plebiscytu. Zostanie ona opublikowana w "Gazecie Współczesnej" i na stronach serwisu www.wspolczesna.pl/hipokrates

§9

1. Głosowanie odbywa się za pomocą sms-ów oraz oryginalnych kuponów publikowanych w "Gazecie Współczesnej" w terminie od dnia 18 listopada 2011 od godz. 6.00 do dnia 14 grudnia 2011 r. do godz. 12.00

2. Prawidłowo oddanym głosem w Plebiscycie jest głos oddany sms-em lub złożony na oryginalnym, wyciętym z gazety kuponie przesłanym lub dostarczonym do siedziby Organizatora Plebiscytu pod adresem: Media Regionalne Sp. z o. o. Oddział w Białymstoku, ul. Św. Mikołaja 1, 15-419 Białystok w terminie od 18 listopada 2011 r. do 14 grudnia 2011 r. Kupony i sms-y dostarczone po upływie ww. terminu nie będą brane pod uwagę. Głosy z kuponów będą dodawane w każdym dniu roboczym do godz.16.00. Kupony z datą publikacji starszą niż 7 dni nie będą brane pod uwagę (data stempla pocztowego w przypadku kuponów przesłanych pocztą)

3. Kupony do głosowania w Plebiscycie będą się ukazywać w wybranych przez redakcję wydaniach "Gazety Współczesnej" w okresie trwania głosowania.

4. Prawidłowo wypełniony kupon plebiscytowy powinien zawierać:
- imię i nazwisko osoby, na którą oddawany jest głos
- nazwę kategorii w ramach której oddawany jest głos.

5. By oddać głos za pośrednictwem SMS-a należy przesłać na nr 72069 SMS o treści:

Lekarz
lek.xx (gdzie xx to numer kandydata z listy) Przykład: lek.7
Pielęgniarka / Położna
piel.xx (gdzie xx to numer kandydata z listy) Przykład: piel.7
SMS nie może zawierać polskich znaków. Koszt SMS-a 2,46 zł z VAT.

1. Jedna osoba może przesłać dowolną ilość SMS-ów / kuponów
2. Wysłanie SMS-a zgodnego z podanym powyżej wzorem jest jednoznaczne ze złożeniem oświadczenia o zapoznaniu się z regulaminem i wyrażeniem zgody na udział w głosowaniu na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie.
3. Organizator nie ponosi odpowiedzialności w przypadku, gdy treść SMS-a jest wadliwa z przyczyn nie leżących po stronie Organizatora.
4. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za SMS-y, które nie dotrą do organizatora z przyczyn nie leżących po jego stronie.

§10

1. Uczestnik wysyłający SMS w Plebiscycie zamawia SMS-y promocyjne i reklamowe wysyłane przez Organizatora.

2. SMS-y promocyjne i reklamowe mogą być wysyłane:
a) wyłącznie do uczestników biorących udział w akcjach i konkursach SMS organizowanych przez organizatora w ciągu 6 miesięcy poprzedzających wysyłkę.
b) nie częściej niż raz dziennie do każdego z uczestników.

3. Uczestnik akcji i konkursów SMS organizowanych przez organizatora może zrezygnować z otrzymywania SMS-ów promocyjnych i reklamowych wysyłając na adres mailowy [email protected] wiadomość pod tytułem: "SMS-y PROMOCYJNE", w treści podając numer telefonu. Numer ten w ciągu 48 godzin zostanie usunięty z listy numerów, na które wysłane są wiadomości promocyjne i reklamowe.

§11

Liczenie głosów zostanie udokumentowane protokołem. Protokół będzie zawierać:
- datę rozpoczęcia i zakończenia czynności
- ilość prawidłowo wypełnionych kuponów oraz prawidłowo przesłanych sms-ów
- ilość kuponów i sms-ów, które nie brały udziału w losowaniu z podaniem przyczyny
- podpisy osób wykonujących czynność.

§12

Ogłoszenie wyników Plebiscytu odbędzie się 19 grudnia 2011 r. na uroczystej gali w auli Uniwersytetu w Pałacu Branickich oraz na 20 grudnia 2011 r. na łamach "Gazety Współczesnej"

§13

Nad prawidłowością przebiegu Plebiscytu, w szczególności nad liczeniem głosów czuwać będzie komisja w składzie: Urszula Mieszków, Michał Jakubowski i Izabela Litwiniuk.

§14

1. Administratorem danych osobowych zbieranych podczas trwania Plebiscytu jest Organizator Plebiscytu - Media Regionalne Sp. z o.o. Oddział w Białymstoku.

2. Dane osobowe przekazywane przez Czytelników w związku z Plebiscytem będą przetwarzane przez Administratora danych osobowych tylko i wyłącznie w celu realizacji Plebiscytu.

3. Poprzez przetwarzanie danych rozumie się: zbieranie, przechowywanie, opracowywanie.

§15

Czytelnicy biorący udział w głosowaniu zgodnie z treścią ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002r., Nr 101, poz. 926) wyrażają dobrowolną, pisemną zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych poprzez złożenie własnoręcznego podpisu na kuponie plebiscytowym. Osoby głosujące w plebiscycie przyjmują jednocześnie do wiadomości, że mają prawo do wglądu do swoich danych oraz do ich poprawiania.

§16

1. Ewentualne reklamacje dotyczące Plebiscytu należy przesyłać wraz z uzasadnieniem na adres: Media Regionalne Sp. z o. o. Oddział w Białymstoku, ul. Św. Mikołaja 1, 15-419 Białystok, z dopiskiem "Plebiscyt Podlaski Hipokrates - reklamacja" w terminie 7 dni od dnia zakończenia Plebiscytu (o terminie złożenia reklamacji decyduje data stempla pocztowego).

2. Reklamacje zgłoszone po upływie ww. terminu nie będą rozpatrywane.

3. Opisane powyżej reklamacje będą rozpatrywane przez Organizatora Plebiscytu w terminie 30 dni od daty ich otrzymania.

§17

Kupony będą przechowywane w siedzibie Organizatora do czasu przewidzianego na rozpatrzenie ewentualnych reklamacji związanych z organizacją Plebiscytu i po tym czasie zostaną zniszczone.

§18

Organizator Plebiscytu nie ponosi odpowiedzialności za:
1. problemy w funkcjonowaniu Plebiscytu, jeżeli nastąpiły one wskutek zdarzeń, których Organizator przy zachowaniu należytej staranności nie był w stanie przewidzieć, lub którym nie mógł zapobiec, w szczególności w przypadku problemów związanych ze zdarzeniami losowymi o charakterze siły wyższej;
2. przerwy w funkcjonowaniu Plebiscytu zaistniałe z przyczyn technicznych lub niezależnych od Organizatora;
3. udział w Plebiscycie niezgodnie z postanowieniami niniejszego Regulaminu i szkody tym spowodowane.

§19

Organizator zastrzega sobie prawo zmiany postanowień Regulaminu w razie zmiany przepisów prawnych lub z innej ważnej przyczyny, w szczególności jeżeli zmiana pozwoli na sprawne i zgodne z przepisami przeprowadzenie Plebiscytu. O zaistniałych zmianach regulaminu organizator powiadomi zamieszczając informację na www.wspolczesna.pl

§20

1. Niniejszy Regulamin jest udostępniony do wglądu w siedzibie "Gazety Współczesnej", ul. Św. Mikołaja 1, 15-419 Białystok oraz na stronie internetowej www.wspolczesna.pl.

2. Materiały reklamowe plebiscytu mają jedynie charakter informacyjny. Wiążące są wyłącznie postanowienia niniejszego regulaminu.

3. Operatorzy GSM odpowiadają jedynie za prawidłowe wykonanie usług telekomunikacyjnych w zakresie przesyłania wiadomości SMS w ramach usługi.

4. Ilekroć w niniejszym regulaminie jest mowa o dotarciu SMS do Organizatora, należy przez to rozumieć wpływ SMS na serwer systemu teleinformatycznego wyspecjalizowanego podmiotu przyjmującego SMS w imieniu Organizatora.

5. Organizator zastrzega sobie prawo przesyłania do uczestników plebiscytu w terminie do końca marca 2012 r. własnych materiałów promocyjnych a także materiałów promocyjnych partnerów plebiscytu.

6. Organizator nie zwraca kosztów wysłania SMS osobom, których SMS nie dotarły pod podany numer w określonym powyżej terminie.

7. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za wiadomości SMS zagubione przez system SMS, wiadomości o treści innej, niż określony w niniejszym regulaminie, treści przesyłane w wiadomościach SMS, indywidualne ustawienia telefonów komórkowych oraz ich sposób konfiguracji, a także parametry ustawione przez operatorów sieci komórkowych.

8. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za działanie sieci GSM, za pośrednictwem których uczestnicy plebiscytu przesyłają wiadomości SMS. Operatorzy GSM odpowiadają jedynie za prawidłowe wykonanie usług telekomunikacyjnych.

Dołącz do nas na Facebooku!

Publikujemy najciekawsze artykuły, wydarzenia i konkursy. Jesteśmy tam gdzie nasi czytelnicy!

Polub nas na Facebooku!

Dołącz do nas na Twitterze!

Codziennie informujemy o ciekawostkach i aktualnych wydarzeniach.

Obserwuj nas na Twiterze!

Kontakt z redakcją

Byłeś świadkiem ważnego zdarzenia? Widziałeś coś interesującego? Zrobiłeś ciekawe zdjęcie lub wideo?

Napisz do nas!

Wideo

Komentarze

Komentowanie zostało tymczasowo wyłączone.

Podaj powód zgłoszenia

Nikt jeszcze nie skomentował tego artykułu.
Przejdź na stronę główną Gazeta Współczesna
Dodaj ogłoszenie