Regulamin Rolnik Roku 2018 województwa podlaskiego

mdZaktualizowano 

Regulamin konkursu pod nazwą
„Rolnik Roku 2018 województwa podlaskiego” zwanego dalej „Konkursem”

Art. 1
Informacje ogólne
1. Formalnym organizatorem konkursu jest spółka Polska Press sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Domaniewskiej 45, 02-672 Warszawa, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego – Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000002408, o kapitale zakładowym 42 000 000,00 złotych oraz numerze identyfikacji podatkowej NIP 522-01-03-609.
2. Konkurs organizowany jest lokalnie przez Oddział Białystok pod egidą „Gazety Współczesnej”.
3. Współorganizatorem konkursu jest Podlaska Izba Rolnicza.
4. Niniejszy regulamin (zwany dalej: regulaminem) określa zasady i warunki przeprowadzenia konkursu pod nazwą „Rolnik Roku 2018 województwa podlaskiego”.
5. Konkurs służy promowaniu najlepszych praktyk w rolnictwie, wysokiej kultury rolnej i bezpieczeństwa w prowadzeniu gospodarstw i polega na wyłonieniu przez Kapitułę laureatów trzech pierwszych miejsc w kategorii Rolnik Roku 2018 województwa podlaskiego.
6. Konkurs organizowany będzie od dnia 10.07.2018 roku do dnia do 11.10.2018 roku.
7. Organizator powołuje trzyosobową komisję konkursową, w skład której wchodzą Ewa Szmarowska, Anna Siemieniuk, Magdalena Milewska.
8. Organizator powołuje Kapitułę, w skład której wchodzą przedstawiciele redakcji Gazety Współczesnej, Podlaskiej Izby Rolniczej oraz innych instytucji / firm ważnych dla wsi i rolnictwa.
9. Regulamin niniejszy jest jedynym dokumentem określającym zasady Konkursu.
10. Organizator zastrzega, iż Konkurs nie jest badaniem opinii publicznej, a podane wyniki to wybór Kapituły.
11. Konkurs będzie prowadzony na łamach Gazety Współczesnej oraz na stronie serwisu www.wspolczesna.pl oraz www.podlaskie.strefaagro.pl (nazywanego dalej „Serwisem”).
12. Konkurs prowadzony będzie w województwie podlaskim.

Art. 2
Warunki udziału w konkursie
1. Konkurs ma charakter otwarty.
2. Kandydatem w Konkursie „Rolnik Roku 2018 województwa podlaskiego” może zostać rolnik z terenu województwa podlaskiego. Za rolnika uznaje się osobę, która samodzielnie lub przy współpracy prowadzi gospodarstwo rolne o obszarze minimum 1 ha.
3.W konkursie mogą brać udział wyłącznie osoby pełnoletnie posiadające pełną zdolność do czynności prawnych, spełniające wymagania określone niniejszym Regulaminem.
4.Kandydatami w Konkursie mogą być wyłącznie osoby pełnoletnie mieszkające na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, posiadające pełną zdolność do czynności prawnych.
5.W przypadku gdy zgłoszenie pochodzi od innej osoby aniżeli Kandydat, Kandydatowi przysługuje w każdym czasie, mimo wyrażonej zgody, prawo żądania wycofania jego kandydatury z Konkursu, które należy przesłać na adres email: ewa.szmarowska@polskapress.pl. W takim przypadku Organizator usunie kandydaturę najpóźniej w ciągu 2 dni roboczych od zgłoszenia.
6.W konkursie nie mogą brać udziału (nie mogą być zgłoszonymi kandydatami) pracownicy oraz współpracownicy Organizatora ani członkowie ich rodzin. Przez członków rodziny rozumie się: wstępnych, zstępnych, rodzeństwo, małżonków, osoby pozostające w stosunku przysposobienia.
7. Organizator zastrzega sobie prawo do wykluczenia z udziału w konkursie kandydatów, którzy naruszają postanowienia niniejszego Regulaminu

Art. 3
Zasady przeprowadzania Konkursu
I. Zgłaszanie kandydatur
1. Zgłaszanie kandydatów będzie się odbywać się w dniach od 10.07.2018 r. od godz. 16.00 do 14.08.2018 r. Kandydaci będą zgłaszani przez mieszkańców woj. podlaskiego. Kandydaci, którzy uzupełnią ankietę umieszczoną na stronie www.wspolczesna.pl lub na stronie www.pirol.pl będą podlegali ocenie Kapituły.
2. Zgłoszenie powinno zawierać:
a) Imię i nazwisko kandydata
b) Miejscowość
c) Powiat
d) Numer kontaktowy do zgłoszonej osoby
e) Imię i nazwisko osoby zgłaszającej
f) Numer kontaktowy osoby zgłaszającej
3. Zgłoszenia można dokonać za pomocą formularza zamieszczonego na stronie www.wspolczesna.pl/rolnik lub www.pirol.pl do dnia 14.08.2018 r.
4. Organizator zastrzega sobie prawo do weryfikacji zgłoszeń pod kątem ich zgodności z regulaminem, w szczególności weryfikacji zgłoszeń w zakresie ich zgodności z treścią pkt. 2 niniejszego artykułu oraz prawem. Zgłoszenia zweryfikowane negatywnie oznaczać będą, że kandydatura nie została dołączona do listy kandydatów o czym zgłaszający zostanie poinformowany niezwłocznie przez Organizatora na podane dane kontaktowe z informacją o przyczynach negatywnej weryfikacji. W przypadku prawidłowo dokonanego zgłoszenia kandydatura zostanie w terminie 72 godzin dołączona do listy kandydatów.
5. W przypadku zgłoszenia zweryfikowanego negatywnie można dokonać ponownego poprawnego zgłoszenia zawierającego poprawne dane lub zgłosić do Organizatora reklamację na zasadach określonych w art. 6.
6. Przedstawiciel Organizatora odwiedzi zgłoszonych kandydatów w ich gospodarstwach rolnych, przeprowadzi ankietę, standardową dla wszystkich kandydatów, zawierającą m.in. takie informacje jak: wielkość gospodarstwa, profil gospodarstwa, osiągnięte wyniki produkcyjne, wprowadzone innowacje i inne informacje oraz przeprowadzi z nimi video rozmowy na temat ich pracy, gospodarstwa oraz planów.
II. Wybór laureatów
1.Kapituła wyłoni laureatów oceniając m.in.: wygląd, estetykę i ład obejścia, wyniki produkcyjne, innowacyjność, zaangażowanie w życie lokalnej społeczności oraz perspektywy dalszego rozwoju gospodarstwa. Kapituła posiłkować się będzie udokumentowanymi video rozmowami oraz ankietami wypełnionymi przez kandydatów.
Art. 4
Ogłoszenie wyników Konkursu.
Komisja Konkursowa po zweryfikowaniu wypełnionych ankiet, zamieszczonych na stronie www.wspolczesna.pl oraz stronie www.pirol.pl przekazaniu ich Kapitule oraz po wyłonieniu laureatów konkursu poprzez Kapitułę, ogłosi wyniki Konkursu w dniu 11.10.2018r. podczas gali, a następnie na stronie internetowej www.wspolczesna.pl i www.pirol.pl
Art. 5
Nagrody w Konkursie:
1. Nagrodami w konkursie są:
Za zajęcie I miejsca w konkursie laureat otrzyma:
- dyplom potwierdzający zdobycie tytułu
- voucher dla 2 osób na dwudniowy pobyt w Hotelu Lipowy Most o wartości 2080 zł
- nagrodę pieniężną w wysokości 1500 zł
Za zajęcie II miejsca w konkursie laureat otrzyma:
- dyplom potwierdzający zdobycie tytułu
- voucher dla 2 osób na dwudniowy pobyt w Hotelu Loft w Suwałkach o wartości 1110 zł
- nagrodę pieniężną w wysokości 1000 zł
Za zajęcie III miejsca w konkursie laureat otrzyma:
- dyplom potwierdzający zdobycie tytułu
- voucher do wykorzystania na dowolne usługi w Hotelu Białowieski Conference Wellness & SPA o wartości 1000 zł
- nagrodę pieniężną w wysokości 500 zł

2.Nie ma możliwości zamiany nagrody na inną ani wypłatę ekwiwalentu w formie pieniężnej.

3.Nagrody rzeczowe zostaną wręczone na uroczystej Gali Konkursu 11 października 2018 r. lub mogą zostać odebrane osobiście w siedzibie Gazety Współczesnej mieszczącej się pod adresem ul. św. Mikołaja 1, 15-419 Białystok lub mogą zostać dostarczone paczką pocztową lub kurierską na wskazany przez zwycięzcy adres pocztowy. W przypadku wysyłki nagród zostaną one wysłane na koszt Organizatora.

4.Nagrody zostaną wydane zgodnie z przepisami Ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych z dnia 26 lipca 1991 r. (Dz.U. z 2018 poz.200 ze zm.). Osoby nagrodzone zobowiązane będą do wpłacenia należnego podatku od nagród na konto Organizatora, w wysokości 10% wartości nagrody.

5.Organizator może przyznać dodatkowe nagrody bez zmiany, zamiany czy anulowania dotychczasowych nagród oraz bez obowiązku uiszczania z tego tytułu jakichkolwiek opłat, w tym podatków, kosztów odbioru przez Kandydata.

Art. 6
Reklamacje
1. Reklamacje związane z konkursem mogą być kierowane do Organizatora na adres email ewa.szmarowska@polskapress.pl oraz na adres pocztowy: Gazeta Współczesna, ul. św. Mikołaja 1, 15-419 Białystok z dopiskiem Rolnik Roku 2018 woj. podlaskiego.
2. Każda reklamacja winna zawierać co najmniej wskazanie autora (imię i nazwisko oraz adres dla doręczeń) oraz zwięzły opis zarzutów.
3. Reklamacje będą rozpatrywane w terminie do 14 dni od daty ich otrzymania. O wyniku postępowania reklamacyjnego osoby zgłaszające reklamacje zostaną powiadomione pisemnie niezwłocznie po ich rozpatrzeniu.
4. Uczestnikowi przysługuje prawo do dochodzenia roszczeń we właściwym sądzie powszechnym.

Art. 7
Ochrona danych osobowych
W wykonaniu obowiązków płynących z Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych - RODO) Organizator podaje komplet informacji dotyczących przetwarzania danych osobowych uczestników Konkursu (osób zgłaszanych i zgłaszających) w załączniku do niniejszego Regulaminu.

Załącznik nr 1 do Regulaminu Konkursu pod nazwą „Rolnik Roku 2018 województwa podlaskiego”
1.NOTA INFORMACYJNA w sprawie DANYCH OSOBOWYCH

1.KTO JEST ADMINISTRATOREM TWOICH DANYCH?
Administratorem danych osobowych jesteśmy my, czyli Polska Press spółka z o.o. w Warszawie(02-672), ul. Domaniewska 45, KRS 2408. We wszelkich kwestiach dotyczących ochrony danych osobowych możesz się skontaktować z wyznaczonym przez nas inspektorem ochrony danych. Kontakt ten może nastąpić na adres e-mail rodo.zgloszenia@polskapress.pl

2.DLACZEGO PRZETWARZAMY TWOJE DANE OSOBOWE?
Podstawowym celem, dla którego przetwarzamy Twoje dane osobowe jest organizacja i przeprowadzenie konkursu pod nazwą Rolnik Roku 2018 województwa podlaskiego (dalej jako konkurs), włącznie z obsługą skarg i reklamacji.

Podstawą przetwarzania Twoich danych, w tym wizerunku, jest tutaj umowa (o treści regulaminu konkursu), zawierana przez zgłoszenie udziału w konkursie, o ile zgłaszasz własną osobę do konkursu lub jeśli zgłaszasz osobę trzecią. Jeżeli Twoją osobę zgłosiła do udziału w konkursie osoba trzecia, podstawą przetwarzania Twoich danych osobowych w tym konkursie będzie odrębnie uzyskana Twoja zgoda, a jeśli przekazałeś nam swoje zdjęcie - umowa (o treści regulaminu konkursu).

Jeśli wyrazisz na to odrębną zgodę wówczas będziemy przetwarzali Twoje dane osobowe dla celów marketingowych z wykorzystaniem komunikacji telefonicznej lub elektronicznej.

Twoje dane będziemy także przetwarzać w celach rozliczeniowo-podatkowych oraz archiwizacyjnych. W takim przypadku podstawą przetwarzania przez nas Twoich danych osobowych będą przepisy prawa, które nakazują nam przetwarzanie danych w celach rozliczeniowo-podatkowych.

Zbierane przez nas dane będziemy także przetwarzać w celu dochodzenia naszych praw i obrony przed roszczeniami, przy czym w tym wypadku dane te będziemy przetwarzać na podstawie prawnie uzasadnionego interesu administratora danych osobowych.

Możemy także przetwarzać Twoje dane dla celów naszego własnego marketingu bezpośredniego, co będzie wówczas działaniem w oparciu o prawnie uzasadniony interes administratora danych osobowych. Jeżeli pojawią się nowe cele przetwarzania, poinformujemy Cię o tym.

3.CZY MUSISZ NAM PODAWAĆ TWOJE DANE OSOBOWE?
W przypadku zawarcia i wykonywania umowy (o treści regulaminu konkursu) pobieramy tylko te dane, bez których dana umowa nie może zostać wykonana. Niepodanie danych niezbędnych do zawarcia i wykonania umowy, spowoduje, że nie będziemy mogli jej z Tobą zawrzeć lub jej wykonać. Dotyczy to także danych, które musimy zebrać z uwagi na ciążący na nas obowiązek prawny (np. dane do faktur).
Jeżeli pozyskujemy Twoje dane w oparciu o Twoją zgodę, wówczas zgoda ta jest całkowicie dobrowolna. Jej brak spowoduje niepodjęcie działań, które wskazaliśmy w naszej prośbie o wyrażenie zgody.

4.KOMU BĘDZIEMY PRZEKAZYWAC TWOJE DANE?
Odbiorcami Twoich danych będą:
a.nasi upoważnieni pracownicy i współpracownicy, którym, Twoje dane osobowe będą ujawniane po to, by mogli wykonać swoje obowiązki;
b.podmioty, którym powierzamy przetwarzanie Twoich danych osobowych w związku
z wykonywaniem na naszą rzecz usług (przetwarzający), np. doradcy podatkowi, kancelarie prawne, agencje reklamowe, dostawca usługi SMS Premium Digital Virgo S.A., podmiot obsługujący ankiety tj. Get Feedback Racino, Sadowski, Skowronek spółka jawna;
c.inni odbiorcy danych – np. nasi partnerzy, fundatorzy nagród, sponsorzy, banki, firmy kurierskie, firmy telekomunikacyjne, spółki z naszej grupy kapitałowej;
d.organy publiczne, w tym urzędy skarbowe, Policja, organy ścigania, w związku z prowadzonymi przez nie postępowaniami.

5.JAK DŁUGO BĘDZIEMY PRZECHOWYWAC TWOJE DANE?
Okres przechowywania Twoich danych osobowych powiązany jest z celami i podstawami ich przetwarzania. Twoje dane osobowe wynikające z zawarcia umowy, wykonania usługi lub rękojmi/gwarancji przetwarzać będziemy przez okres, w którym mogą ujawnić się roszczenia związane z tą umową, czyli przez 6 lat + 12 miesięcy od końca roku, w którym umowa została wykonana. Wyjaśniamy, że wskazany powyżej okres 6 lat to możliwy okres przedawnienia Twoich roszczeń. Okres ten wydłużyliśmy dodatkowo o 12 miesięcy na wypadek roszczeń zgłoszonych w ostatniej chwili, problemów z doręczeniem, a liczenie od końca roku służy określeniu jednej daty usunięcia danych dla umów kończących się w danym roku.
Dane przetwarzane dla potrzeb marketingu, w tym marketingu bezpośredniego naszych produktów i usług, będziemy przetwarzali do czasu złożenia przez Ciebie sprzeciwu lub do czasu cofnięcia zgody, nie dłużej niż 3 lata od Twojego ostatniego kontaktu z nami.
Jeżeli nabywamy od Ciebie prawo (np. prawo autorskie lub licencję), wówczas przetwarzamy Twoje dane przez cały okres, w którym przysługuje nam to prawo lub z niego korzystamy.
Po upływie wskazanych okresów czasu Twoje dane osobowe zostaną usunięte lub zanonimizowane.

6.JAKIE PRZYSŁUGUJĄ CI UPRAWNIENIA W ZWIĄZKU Z PRZETWARZANIEM PRZEZ NAS TWOICH DANYCH?
W związku z przetwarzaniem przez nas Twoich danych przysługuje Ci szereg uprawnień.
Twoje prawa to:
a.prawo żądania od nas dostępu do swoich danych osobowych oraz prawo do ich sprostowania, usunięcia („prawo do bycia zapomnianym”) lub ograniczenia przetwarzania;
b.prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych na potrzeby marketingu bezpośredniego, które powoduje zaprzestanie przetwarzania przez nas Twoich danych w celach marketingu bezpośredniego;
c.prawo do wniesienia sprzeciwu z przyczyn związanych z Twoją szczególną sytuacją, jeśli dane osobowe są przetwarzane na podstawie prawnie uzasadnionego interesu. Jednakże będziemy dalej przetwarzać dane osobowe w niezbędnym zakresie, jeżeli po naszej stronie będzie istniał uzasadniony powód;
d.prawo do przenoszenia danych przetwarzanych w związku z wykonaniem umowy lub na podstawie Twojej zgody;
e.jeżeli podstawą przetwarzania jest Twoja zgoda, posiadasz prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie. Cofnięcie zgody nie wpływa jednak na zgodność z prawem przetwarzania przez nas Twoich danych osobowych, którego dokonaliśmy na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

Powyżej wskazane uprawnienia możesz wykonać:
a.droga mailową, wysyłając maila na adres: rodo.zgloszenia@polskapress.pl
b.zwracając się do nas pisemnie na adres: Polska Press Sp. z o.o., ul. Domaniewska 45, 02 – 672 Warszawa.

Zwracając się do nas, pamiętaj o podaniu nam Twoich danych kontaktowych oraz preferowanej formy i czasu kontaktu. Dzięki temu sprawniej odpowiemy na Twoje pytania i żądania.

7.PRAWO DO SKARGI
Jeżeli nasze wyjaśnienia i działania okażą się niewystarczające lub wadliwe, możesz w każdej chwili zwrócić się do organów ochrony danych osobowych – w Polsce jest nim Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

<< Dodatkowe informacje dla osób zgłaszanych do Konkursu przez innych Uczestników >>

8.SKĄD OTRZYMALIŚMY TWOJE DANE OSOBOWE?
Twoje dane osobowe zostały pozyskane od osoby, która zgłosiła Ciebie do udziału w konkursu.

9.JAKIE KATEGORIE DANYCH PRZETWARZAMY?
Przetwarzamy następujące kategorie Twoich danych osobowych:
a.imię i nazwisko;
b.powiat
c.kategoria konkursu, w której bierzesz udział;
d.kontaktowy numer telefonu;
e.miejsce pracy

polecane: FLESZ: Ekologia na co dzień: 6 mitów, w które wierzymy

Materiał oryginalny: Regulamin Rolnik Roku 2018 województwa podlaskiego - Gazeta Współczesna

Rozpowszechnianie niniejszego artykułu możliwe jest tylko i wyłącznie zgodnie z postanowieniami „Regulaminu korzystania z artykułów prasowych”i po wcześniejszym uiszczeniu należności, zgodnie z cennikiem.

Dodaj ogłoszenie

Wykryliśmy, że nadal blokujesz reklamy...

To dzięki reklamom możemy dostarczyć dla Ciebie wartościowe informacje. Jeśli cenisz naszą pracę, prosimy, odblokuj reklamy na naszej stronie.

Dziękujemy za Twoje wsparcie!

Jasne, chcę odblokować
Przycisk nie działa ?
1.
W prawym górnym rogu przegladarki znajdź i kliknij ikonkę AdBlock. Z otwartego menu wybierz opcję "Wstrzymaj blokowanie na stronach w tej domenie".
krok 1
2.
Pojawi się okienko AdBlock. Przesuń suwak maksymalnie w prawą stronę, a nastepnie kliknij "Wyklucz".
krok 2
3.
Gotowe! Zielona ikonka informuje, że reklamy na stronie zostały odblokowane.
krok 3