MKTG SR - pasek na kartach artykułów

Regulamin - Świeć się z Energą 2018 – Plebiscyt Miast

DM

Regulamin plebiscytu pod nazwą „Świeć się z Energą 2018 – Plebiscyt Miast”
zwanego dalej „Plebiscytem”

Art.1 Informacje ogólne

1.Organizatorem Plebiscytu jest Polska Press sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Domaniewskiej 45, 02-672 Warszawa, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego - Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000002408, o kapitale zakładowym 42 000 000,00 złotych oraz numerze identyfikacji podatkowej NIP 522-01-03-609, zwaną dalej Organizatorem.
2.Fundatorem nagród jest ENERGA Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku (80-309) przy alei Grunwaldzkiej 472, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000271591, której akta rejestrowe są przechowywane przez Sąd Rejonowy Gdańsk – Północ w Gdańsku, z kapitałem zakładowym w kwocie 4.521.612.884,88 złotych (opłaconym w całości), posiadającą numer identyfikacji podatkowej (NIP) 957-095-77-22, REGON 220353024.
3.Niniejszy regulamin (zwany dalej: Regulaminem) jest jedynym dokumentem określającym zasady i warunki przeprowadzenia plebiscytu pod nazwą „Świeć się z Energą 2018 – Plebiscyt Miast”.
4.Plebiscyt polega na wyłonieniu w drodze głosowania Czytelników i Internautów najpiękniej oświetlonego instalacjami świątecznymi miasta w Polsce oraz nadanie mu tytułu „Świetlnej stolicy Polski”.
5.Plebiscyt będzie prowadzony w dwóch etapach:
a.Pierwszy, wojewódzki etap Plebiscytu będzie trwać:
- zgłoszenia od dnia 7.12.2018 r. od godz. 12.00 do dnia 4.01.2019 r. do godz. 12:00:00
- głosowanie od dnia 14.12.2018 r. od godz. 12:00 do dnia 7.01.2019 r. do godz. 20:00:00
b.Drugi etap – ogólnopolski finał Plebiscytu będzie trwać od dnia 11.01.2019 r. od godz. 12.00 do dnia 23.01.2018 r. do godz. 20.00.
6.Nadzór nad przebiegiem Plebiscytu sprawuje Komisja Plebiscytowa powołana przez Organizatora.
7.Organizator zastrzega, iż Plebiscyt nie jest badaniem opinii publicznej, a podane wyniki odzwierciedlają wyłącznie ilość i treść wysłanych przez Głosujących odpowiedzi poprzez KLIK i w formacie SMS. Z uwagi na fakt, iż jeden Głosujący może wysłać więcej niż jedną odpowiedź, wyniki głosowania nie muszą odzwierciedlać obiektywnego zapatrywania społecznego na kwestie, których dotyczy Plebiscyt.
8.Głosowanie w Plebiscycie za pomocą SMS Premium zdefiniowane jest w art.4 ust. 2 poniżej, zaś za pomocą tzw. KLIK-a oddanego na stronie wybranego Serwisu zdefiniowane jest w art. 4 ust. 5 poniżej.
9.Plebiscyt będzie publikowany na łamach Dziennika Bałtyckiego, Dziennika Łódzkiego, Dziennika Zachodniego, Echa Dnia, Gazety Codziennej Nowiny, Gazety Krakowskiej, Gazety Lubuskiej, Gazety Pomorskiej, Gazety Wrocławskiej, Głosu Koszalińskiego, Głosu Pomorza, Głosu Szczecińskiego, Głosu Wielkopolskiego, Kuriera Lubelskiego, Kuriera Porannego, Nowej Trybuny Opolskiej, Polska The Times nazwanych dalej „Gazetami”.
10.Plebiscyt publikowany będzie również na stronach serwisów: www.dziennikbaltycki.pl, www.dzienniklodzki.pl, www.dziennikzachodni.pl, www.echodnia.eu, www.gazetakrakowska.pl, www.gazetalubuska.pl, www.gazetawroclawska.pl, www.gk24.pl, www.gloswielkopolski.pl, www.gp24.pl, www.gs24.pl, www.kurierlubelski.pl, www.kurierporanny.pl, www.nowiny24.pl, www.nto.pl, www.i.pl, www.pomorska.pl, www.olsztyn.naszemiasto.pl (nazywanych dalej „Serwisami”).
11.Plebiscyt prowadzony będzie w poszczególnych województwach: dolnośląskim, kujawsko-pomorskim, lubelskim, lubuskim, łódzkim, małopolskim, mazowieckim, opolskim, podkarpackim, podlaskim, pomorskim, śląskim, świętokrzyskim, warmińsko-mazurskim, wielkopolskim i zachodniopomorskim.
12.Kandydatem w rozumieniu niniejszego regulaminu jest miasto, którego instalacje świetle są przedmiotem fotografii osób Zgłaszających. W przypadku zgłoszenia mniej niż dwóch zweryfikowanych pozytywnie kandydatur miast do udziału w Plebiscycie w danym województwie Organizator może podjąć decyzję o nieprzeprowadzaniu plebiscytu w danym województwie.
13.Z zastrzeżeniem ust.14 poniżej do materiałów plebiscytowych przekazywanych na potrzeby Plebiscytu przez Kandydatów z 15 województw (poza województwem warmińsko-mazurskiem) zastosowanie mają postanowienia regulaminu Serwisu, dostępny na www.dziennikbaltycki.pl/regulamin w szczególności w zakresie udzielanej do tych materiałów licencji na rzecz Organizatora (Licencja 1), a nadto Zgłaszający udziela do materiałów plebiscytowych licencji Organizatorowi z prawem do sublicencji na okres 5 lat, na następujących polach eksploatacji (Licencja 2):
1) w zakresie utrwalania i zwielokrotniania utworu - wytwarzanie określoną techniką egzemplarzy utworu, w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową;
2) w zakresie obrotu oryginałem albo egzemplarzami, na których utwór utrwalono - wprowadzanie do obrotu, użyczenie lub najem oryginału albo egzemplarzy;
3) w zakresie rozpowszechniania utworu w sposób inny niż określony w pkt 2 - publiczne wykonanie, wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie oraz nadawanie i reemitowanie, a także publiczne udostępnianie utworu w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym.
14.Do materiałów plebiscytowych przekazywanych na potrzeby Plebiscytu przez województwa warmińsko-mazurskiego zastosowanie mają postanowienia regulaminu Serwisu, dostępny na https://olsztyn.naszemiasto.pl/regulamin/ w szczególności w zakresie udzielanej do tych materiałów licencji na rzecz Organizatora (Licencja 3), a nadto Zgłaszający udziela do materiałów plebiscytowych licencji Organizatorowi z prawem do sublicencji na okres 5 lat, na następujących polach eksploatacji (Licencja 4):
1) w zakresie utrwalania i zwielokrotniania utworu - wytwarzanie określoną techniką egzemplarzy utworu, w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową;
2) w zakresie obrotu oryginałem albo egzemplarzami, na których utwór utrwalono - wprowadzanie do obrotu, użyczenie lub najem oryginału albo egzemplarzy;
3) w zakresie rozpowszechniania utworu w sposób inny niż określony w pkt 2 - publiczne wykonanie, wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie oraz nadawanie i reemitowanie, a także publiczne udostępnianie utworu w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym.
16. Licencja 1, Licencja 2, Licencja 3 oraz Licencja 4 zwane są łącznie Licencją.
17.Zgłoszenie kandydata oraz odpowiednio, zgoda na kandydowanie i akcept niniejszego regulaminu, są jednoznaczne z wyrażeniem zgody Organizatorowi nieodwołalnego i nieodpłatnego prawa (z prawem do sublicencji) do wielokrotnego wykorzystywania przesłanych materiałów plebiscytowych bez konieczności każdorazowego ich zatwierdzania, przy czym zgoda dotyczy możliwości wykorzystania materiałów na potrzeby Plebiscytu w Gazetach, Tygodnikach, Serwisach oraz innych materiałach drukowanych i w serwisach internetowych, przez ich publikację i powielanie. Zgoda obejmuje znane pola eksploatacji, a w szczególności wykorzystanie, utrwalanie dowolną techniką, obróbkę i powielanie wykonanych zdjęć na łamach Gazet, Tygodników i Serwisów oraz innych materiałach drukowanych i w serwisach internetowych.
18.Organizator powołuje Komisję Plebiscytową składającą się z personelu Organizatora, która czuwa nad przebiegiem Plebiscytu i wykonuje czynności znajdujące się w kompetencji Organizatora zgodnie z treścią niniejszego Regulaminu, chyba że z jego treści wprost wynika co innego.

Art. 2 Warunki udziału w plebiscycie. Zgłaszający i Głosujący

1.Plebiscyt ma charakter otwarty.
2.Kandydaturę miasta do udziału w Plebiscycie mogą zgłosić wyłącznie autorzy fotografii przedstawiających miejskie instalacje świąteczne.
3.Zgłaszający miasto do udziału w Plebiscycie musi być osobą pełnoletnią, posiadającą pełną zdolność do czynności prawnych.
4.Zgłoszeń miast do Plebiscytu nie mogą dokonać pracownicy oraz współpracownicy Organizatora, ani członkowie ich rodzin. Przez członków rodziny rozumie się: wstępnych, zstępnych, rodzeństwo, małżonków, osoby pozostające w stosunku przysposobienia.
5.Zgłaszającym przysługuje w każdym czasie, mimo wyrażonej zgody, prawo żądania wycofania swojego zgłoszenia z Plebiscytu, które należy przesłać na adres email: [email protected] W takim przypadku Organizator usunie kandydaturę miasta najpóźniej w ciągu 4 dni roboczych od zgłoszenia. Głosy oddane na tę kandydaturę zostaną anulowane, jednak Organizator nie zwróci kosztów za sms-y wysłane na wycofaną kandydaturę lub za zakupione kredyty.
6.Organizator zastrzega sobie prawo do wykluczenia Zgłaszającego z udziału w Plebiscycie zarówno w trakcie jak i po jego zakończeniu z ważnych przyczyn społecznych.
7.W głosowaniu w Plebiscycie mogą brać udział wyłącznie osoby pełnoletnie posiadające pełną zdolność do czynności prawnych, spełniające wymagania określone niniejszym Regulaminem.
8.Głosować za pomocą SMS Premium można tylko z terenu Rzeczpospolitej Polskiej korzystając z sieci operatorów telefonii komórkowych mających siedzibę na terenie Rzeczpospolitej Polskiej.
9.W Plebiscycie głos za pomocą KLIK-a oddanego za pośrednictwem Serwisu może oddać każda osoba będąca zarejestrowanym użytkownikiem jednego z Serwisów posiadająca ważne konto w tym Serwisie.
10.Do dnia zakończenia głosownia w Plebiscycie na numer telefonu, z którego został oddany głos, mogą być wysyłane przez Organizatora informacje o przebiegu Plebiscytu i statusie Kandydata na którego został oddany głos, nie zawierające informacji handlowych.
11.Organizator zastrzega sobie prawo do wykluczenia z udziału w Plebiscycie osoby głosujące, które naruszają postanowienia niniejszego Regulaminu i do unieważnienia oddanych przez nie głosów.

Art. 3 Zasady przeprowadzania Plebiscytu. Zgłoszenia

1.Zgłoszenia miast do udziału w Plebiscycie można dokonać wyłącznie na stronie internetowej w Serwisach (art.1 ust. 10)
2.Zgłoszenia miast do udziału w Plebiscycie można dokonać do dnia 04.01.2019 r. do godziny 12:00
3.Kandydaturę miasta do udziału w Plebiscycie mogą zgłosić wyłącznie autorzy fotografii przedstawiających miejskie instalacje świąteczne.
4.Zgłoszenie miasta do udziału w Plebiscycie powinno zawierać:
a.Województwo, na terenie którego mieści się zgłaszane do Plebiscytu miasto
b.Nazwa zgłaszanego do plebiscytu miasta
c.Imię i nazwisko autora zgłaszanego zdjęcia
d.Numer telefonu kontaktowego autora zdjęcia
e.Co najmniej jedno zdjęcie własnego autorstwa tegorocznego (2018 r.) świątecznego oświetlenia miasta (maks. trzy zdjęcia)
5.Organizator zastrzega sobie prawo do weryfikacji zgłoszeń. Weryfikacja będzie polegać na dopuszczeniu lub niedopuszczeniu przesłanych zgłoszeń do udziału w Plebiscycie pod kątem spełniania przez nie warunków Regulaminu i ryzyka naruszenia prawa, w szczególności praw osób trzecich.
6.Autor zdjęć w ramach jednego zgłoszenia miasta do udziału w Plebiscycie może przesłać maksymalnie trzy zdjęcia. Jeden autor fotografii jedno miasto do udziału w Plebiscycie może zgłosić tylko raz.
7.Autor fotografii dokonujący zgłoszenia miasta do udziału w Plebiscycie zrzeka się względem Organizatora i sublicencjobiorców wykonywania osobistych praw autorskich do fotografii oraz upoważnia Organizatora Plebiscytu do wprowadzania zmian w fotografiach w zakresie niezbędnym ze względu na sposób korzystania z fotografii, w szczególności, autor fotografii zobowiązuje się iż nie będzie korzystał z prawa do oznaczania autorstwa fotografii, a także z prawa do nadzoru nad sposobem korzystania z fotografii.
8.Dokonanie zgłoszenia miasta do udziału w plebiscycie jest jednoznaczne z udzieleniem Organizatorowi Plebiscytu i sublicencjobiorcom nieodwołalnego i nieodpłatnego prawa do publikacji w wydawnictwach i serwisach internetowych imienia i nazwiska autora zgłoszenia, a w przypadku zdobycia przez autora nagrody lub wyróżnienia także wizerunku autora zgłoszenia.
9.Zgłaszający oświadcza, że sam wyraża ,a w razie konieczności posiada, wszelkie prawem przewidziane zgody osób widocznych na załączonych do zgłoszenia fotografiach, w tym do nieodpłatnego korzystania z ich wizerunku przez Organizatora Plebiscytu i sublicencjobiorców w sposób i na zasadach opisanych w niniejszym Regulaminie. W przypadku wizerunku dziecka zgodę taką w imieniu dziecka wyraża opiekun prawny. Zgłaszający pokryje Organizatorowi Plebiscytu i sublicencjobiorcom wszelką szkodę na wypadek, gdyby oświadczenie to było nierzetelne. Zgłaszający gwarantuje również na zasadach opisanych w niniejszym ustępie, że załączone do zgłoszenia fotografie i ich wykorzystanie w sposób opisany w niniejszym Regulaminie nie naruszają prawa, w szczególności praw osób trzecich.
10.Dokonanie zgłoszenia miasta do udziału w Plebiscycie oznacza zapoznanie się z niniejszym Regulaminem oraz jego pełną akceptację. Nadto jest jednoznaczne z wyrażeniem zgody Organizatorowi i sublicencjobiorcom nieodwołalnego i nieodpłatnego prawa do wielokrotnego wykorzystywania przesłanych zdjęć, w tym zawierających wizerunek bez konieczności każdorazowego ich zatwierdzania, przy czym zgoda dotyczy możliwości wykorzystania zdjęć przez ich publikację i powielanie. Zgoda obejmuje znane pola eksploatacji, a w szczególności wykorzystanie, utrwalanie dowolną techniką, obróbkę i powielanie wykonanych zdjęć na łamach Gazet, Tygodników oraz Serwisów i innych stron internetowych oraz materiałów drukowanych.
11.Organizator zastrzega sobie prawo do weryfikacji zgłoszeń pod kątem ich zgodności z Regulaminem, w szczególności weryfikacji zgłoszeń w zakresie ich zgodności z treścią niniejszego artykułu oraz prawem.
12.Zgłoszenia zweryfikowane negatywnie oznaczać będą, że kandydatura miasta nie została dołączona do listy kandydatur. W przypadku takiego zgłoszenia zgłaszający może uzyskać informację o przyczynach negatywnej weryfikacji. Zgłaszający może też dokonać ponownego zgłoszenia zawierającego pełne i prawidłowe dane zgodne z wymogami, lub zgłosić do Organizatora reklamację na zasadach określonych w art. 8 poniżej.
13.W przypadku prawidłowo dokonanego zgłoszenia i po pozytywnej weryfikacji kandydatura zgłaszanego miasta zostanie w terminie 4 dni roboczych dołączona do listy kandydatur.
14.W dniu 14.12.2018 r. na stronach internetowych w Serwisach zostanie opublikowana lista zweryfikowanych kandydatur do udziału w Plebiscycie.

Art. 4 Zasady przeprowadzania Plebiscytu. Głosowanie

1.Głosowanie w Plebiscycie będzie odbywało się na dwa sposoby: za pomocą SMS Premium oraz za pomocą tzw. KLIK-a oddanego na stronie wybranego Serwisu.
2.W przypadku głosowania za pomocą SMS Premium:
a.Głosowania SMS dokonuje się poprzez przesłanie SMS na numer 72355 w treści wpisując prefiks.numer kandydata, np. ABC.1
b.Lista wszystkich prefiksów wraz z numerami kandydatów przypisanymi do odpowiednich kategorii będzie dostępna w Serwisach (art.1 ust.11) od dnia 14.12.2018 r.
c.Koszt wysłania jednego SMS-a do 160 znaków wynosi 2,46 zł z VAT (2 zł + VAT);
d.Jeden głos oddany za pomocą SMS to:
- w I etapie Plebiscytu 1 głos oddany na jednego kandydata,
- w II etapie Plebiscytu 5 głosów oddanych na jednego kandydata;
e.Głosujący w Plebiscycie za pomocą SMS PREMIUM może oddać dowolną liczbę głosów, przy czym każdorazowe kolejne wysłanie SMS pod numer 72355 powoduje ponowne pobranie opłaty w wysokości 2,46 zł brutto;
f.W obliczeniu wyników Plebiscytu biorą udział te ważne głosy, które wpłyną do systemu Organizatora do godziny zakończenia Plebiscytu; głosy, które wpłyną do sytemu Organizatora po zakończeniu głosowania nie zostaną uwzględnione w wynikach Plebiscytu, pomimo, że systemowo może zostać pobrana należna opłata, która w takim wypadku nie podlega zwrotowi.
g.W przypadku wysłania SMS o treści która nie spełnia wymogów niniejszego Regulaminu na numer, z którego przesłano taki SMS zostanie odesłany SMS z informacją, że wiadomość nie została poprawnie rozpoznana. SMS nie spełniający wymogów Regulaminu nie będzie wliczony do sumy oddanych głosów, pomimo, że systemowo może zostać pobrana należna opłata, która w takim wypadku nie podlega zwrotowi;
h.Obsługę techniczną systemu liczenia głosów oddanych za pośrednictwem wiadomości SMS zapewnia Organizator, właściciel systemu Hermes. Dostawcą ww. usługi SMS Premium o podwyższonej opłacie jest Digital Virgo S.A. z siedzibą w Warszawie przy ul. Inflanckiej 4, a świadczenie dodatkowe realizowane jest przez Organizatora.
3.Głosować będzie można również za pomocą KLIK-a oddanego na stronie wybranego Serwisu poprzez kliknięcie na odpowiedni przycisk „GŁOSUJ KLIKIEM”, po zalogowaniu się w tym Serwisie.
4.Do głosowania KLIK-iem wymagane jest posiadanie: konta użytkownika w danym Serwisie oraz kredytów upoważniających do głosowania w tym trybie.
5.W przypadku głosowania za pomocą KLIK-a:
a.Kredyty upoważniające do głosowania KLIK-iem otrzymuje Głosujący gratisowo jako dodatek do zakupionego w danym Serwisie dostępu do płatnych treści w tym Serwisie, inaczej do tzw. prenumeraty cyfrowej oraz dostęp do e-wydań gazety w formie plików PDF.
b.Nabycie pakietów prenumeraty cyfrowej następuje zgodnie z treścią regulaminu dostępnego pod adresem https://plus.i.pl/regulamin/
c.Każdy jeden kredyt upoważniający do głosowania (dalej jako Kredyt) umożliwia oddanie jednego głosu na dowolnie wybranego kandydata, w dowolnie wybranym Plebiscycie i kategorii Plebiscytu.
d.Głosujący w Plebiscycie za pomocą przycisku „GŁOSUJ KLIKIEM” może oddać dowolną liczbę głosów, przy czym jednak każdy jeden oddany głos wymaga posiadania jednego Kredytu.
e. Jeden głos oddany za pomocą KLIK-a w Plebiscycie Miast to:
- w I etapie Plebiscytu 1 głos oddany na jednego kandydata,
- w II etapie Plebiscytu 5 głosów oddanych na jednego kandydata;
f .W obliczeniu wyników Plebiscytu biorą udział te ważne głosy, które wpłyną do systemu Organizatora do godziny zakończenia Plebiscytu; głosy, które wpłyną do sytemu Organizatora po zakończeniu głosowania nie zostaną uwzględnione w wynikach Plebiscytu.

Art. 5. Etapy Głosowania

1.Etap I Plebiscytu – etap wojewódzki
a.Głosowanie w etapie wojewódzkim będzie trwało od 14.12.2018 roku od godziny 12.00 do dnia 7.01.2019 roku do godziny 20.00
b.O awansie kandydatury miasta do II etapu Plebiscytu- finału ogólnopolskiego decyduje największa liczba głosów w poszczególnych województwach, zliczona na podstawie głosów oddanych za pośrednictwem strony internetowej w Serwisach i za pomocą SMS Premium.
c.Awans do finału ogólnopolskiego uzyskuje jedno miasto w każdym z województw, a przechodząc do finału zachowuje zdobyte w głosowaniu w etapie wojewódzkim głosy.
d.W przypadku remisów o awansie danego miasta do finału ogólnopolskiego zdecyduje wcześniejsze zgłoszenie miasta – według zapisów systemu informatycznego Organizatora
2.Etap II Plebiscytu – finał ogólnopolski
a.Głosowanie w finale ogólnopolskim będzie trwało od 11.01.2019 roku od godziny 12.00 do dnia 23.01.2019 roku do godziny 20.00.
b.O zwycięstwie danego miasta w finale ogólnopolskim decyduje największa liczba głosów, zliczona na podstawie głosów oddanych za pośrednictwem strony internetowej w Serwisie (KLIK) i za pomocą SMS Premium, przy czym głosy oddane w Etapie I Plebiscytu zostają dodane do głosów oddanych w Etapie II Plebiscytu i przeliczone razy 5.
c.W przypadku remisów o zwycięstwie danego miasta w Plebiscycie zdecyduje Komisja Plebiscytowa.

Art. 6 Ogłoszenie wyników Plebiscytu

Komisja Plebiscytowa po zweryfikowaniu nadesłanych głosów, ogłosi wyniki Plebiscytu najpóźniej do dnia 25.01.2019 r. na stronie internetowej w Serwisach.

Art.7 Nagrody w Plebiscycie

1.Za wydanie nagród w Plebiscycie odpowiada Organizator. O wygranej oraz / albo miejscu w klasyfikacji decyduje ilość uzyskanych ważnie głosów.
2.Etap I Plebiscytu – etap wojewódzki:
a.W każdym z województw, w prowadzonych odrębnie głosowaniach, zostaną przyznane nagrody. Miasta, których dotyczyć będą zwycięskie fotografie, tj. takie, które zdobędą najwięcej głosów (w każdym z województw), otrzymają sprzęt AGD o wartości 10 000 zł brutto, który włodarze zwycięskich miast, będą mogli przekazać na wskazany przez siebie cel charytatywny.
b.Ponadto miasto, które zdobędzie w etapie wojewódzkim najwięcej głosów w obrębie danego województwa awansuje do II etapu Plebiscytu - ogólnopolskiego finału.
3.Etap II Plebiscytu – finał ogólnopolski
Jedno Miasto, które w drugim etapie – ogólnopolskim finale Plebiscytu zajmie 1 miejsce, czyli zdobędzie najwięcej głosów, otrzyma tytuł „Świetlnej stolicy Polski” oraz nagrodę w postaci sprzętu AGD o wartości 40 000 zł brutto, który włodarz zwycięskiego miasta będzie mógł przekazać na wskazany przez siebie cel charytatywny.
4.Zgłaszający (autorzy zdjęć) ani Głosujący nie otrzymują żadnych nagród za udział w Plebiscycie.
5.Nie ma możliwości zamiany nagrody na inną ani, wypłatę ekwiwalentu w formie pieniężnej.
6.Przekazanie nagród odbędzie się w sposób i w formie uzgodnionej z Organizatorem.
7. Nagrody zostaną wydane zgodnie z przepisami Ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych z dnia 26 lipca 1991 r. (Dz. U. z 2000 r., Nr 14, poz.176), przy czym, jeżeli w związku z wartością nagród po stronie Zwycięzcy Plebiscytu (zarówno w etapie powiatowym jak i finale ogólnopolskim) powstaje obowiązek podatkowy, koszt podatku zobowiązany jest pokryć Zwycięzca Plebiscytu (zarówno w etapie powiatowym jak i finale ogólnopolskim) przed wydaniem Zwycięzcy nagrody. Zwycięzca zobowiązany jest przedstawić Organizatorowi potwierdzenie uiszczenia należnego podatku z tego tytułu .
8.Organizator może przyznać dodatkowe nagrody bez zmiany, zamiany czy anulowania dotychczasowych nagród oraz bez obowiązku uiszczania z tego tytułu jakichkolwiek opłat, w tym podatków, kosztów odbioru przez Kandydata

Art.8 Reklamacje

1.Reklamacje związane z Plebiscytem mogą być kierowane do Organizatora na adres e-mail [email protected] lub pocztą tradycyjną na adres: Dziennik Bałtycki, Targ Drzewny 9, 80-894 Gdańsk z dopiskiem ”Nazwa Plebiscytu – reklamacja”.
2.Każda reklamacja winna zawierać co najmniej wskazanie osoby składającej reklamację i ewentualnie autora zdjęcia, którego dotyczy reklamacja (imię i nazwisko oraz adres dla doręczeń) oraz zwięzły opis zarzutów.
3.Reklamacje będą rozpatrywane w terminie do 14 dni od daty ich otrzymania. O wyniku postępowania reklamacyjnego osoby zgłaszające reklamacje zostaną powiadomione pisemnie lub e-mailem niezwłocznie po ich rozpatrzeniu.
4.Osobie składającej reklamację przysługuje prawo do dochodzenia roszczeń we właściwym sądzie powszechnym.

Art. 9 Ochrona danych osobowych

W wykonaniu obowiązków płynących z Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych - RODO) Organizator podaje komplet informacji dotyczących przetwarzania danych osobowych uczestników Plebiscytu (osób zgłaszanych i zgłaszających oraz głosujących jak i kandydatów) w załączniku do niniejszego Regulaminu.

Załącznik do Regulaminu Plebiscytu pod nazwą „Świeć się z Energą 2018 – Plebiscyt Miast”
NOTA INFORMACYJNA ws DANYCH OSOBOWYCH

1.KTO JEST ADMINISTRATOREM TWOICH DANYCH?
Administratorem danych osobowych jesteśmy my, czyli Polska Press spółka z o.o. w Warszawie(02-672), ul. Domaniewska 45, KRS 2408. We wszelkich kwestiach dotyczących ochrony danych osobowych możesz się skontaktować z wyznaczonym przez nas inspektorem ochrony danych. Kontakt ten może nastąpić na adres e-mail: [email protected]

2.DLACZEGO PRZETWARZAMY TWOJE DANE OSOBOWE?
Podstawowym celem, dla którego przetwarzamy Twoje dane osobowe jest organizacja i przeprowadzenie plebiscytu pod nazwą „Świeć się z Energą 2018 – Plebiscyt Miast” (dalej jako plebiscyt), włącznie z obsługą skarg i reklamacji.
Podstawą przetwarzania Twoich danych, w tym wizerunku, jest umowa (o treści regulaminu plebiscytu), zawierana przez zgłoszenie udziału w plebiscycie, albo przez głosowanie, gdy głosujesz.
Jeśli wyrazisz na to odrębną zgodę wówczas będziemy przetwarzali Twoje dane osobowe dla celów marketingowych z wykorzystaniem komunikacji telefonicznej lub elektronicznej.
Twoje dane będziemy także przetwarzać w celach rozliczeniowo-podatkowych oraz archiwizacyjnych. W takim przypadku podstawą przetwarzania przez nas Twoich danych osobowych będą przepisy prawa, które nakazują nam przetwarzanie danych w celach rozliczeniowo-podatkowych.
Zbierane przez nas dane będziemy także przetwarzać w celu dochodzenia naszych praw i obrony przed roszczeniami, przy czym w tym wypadku dane te będziemy przetwarzać na podstawie prawnie uzasadnionego interesu administratora danych osobowych.
Możemy także przetwarzać Twoje dane dla celów naszego własnego marketingu bezpośredniego, co będzie wówczas działaniem w oparciu o prawnie uzasadniony interes administratora danych osobowych.
Jeżeli pojawią się nowe cele przetwarzania, poinformujemy Cię o tym.

3.CZY MUSISZ NAM PODAWAĆ TWOJE DANE OSOBOWE?
W przypadku zawarcia i wykonywania umowy (o treści regulaminu plebiscytu) pobieramy tylko te dane, bez których dana umowa nie może zostać wykonana. Niepodanie danych niezbędnych do zawarcia i wykonania umowy, spowoduje, że nie będziemy mogli jej z Tobą zawrzeć lub jej wykonać. Dotyczy to także danych, które musimy zebrać z uwagi na ciążący na nas obowiązek prawny (np. dane do faktur).
Jeżeli pozyskujemy Twoje dane w oparciu o Twoją zgodę, wówczas zgoda ta jest całkowicie dobrowolna. Jej brak spowoduje niepodjęcie działań, które wskazaliśmy w naszej prośbie o wyrażenie zgody.

4.KOMU BĘDZIEMY PRZEKAZYWAĆ TWOJE DANE?
Odbiorcami Twoich danych będą:
a. nasi upoważnieni pracownicy i współpracownicy, którym, Twoje dane osobowe będą ujawniane po to, by mogli wykonać swoje obowiązki;
b. podmioty, którym powierzamy przetwarzanie Twoich danych osobowych w związku z wykonywaniem na naszą rzecz usług (przetwarzający), np. doradcy podatkowi, kancelarie prawne, agencje reklamowe, dostawca usługi SMS Premium Digital Virgo S.A, a także fundator nagród w Plebiscycie, a więc ENERGA Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku (80-309) przy alei Grunwaldzkiej 472.
c. inni odbiorcy danych – np. nasi partnerzy, fundatorzy nagród, w tym Energa S.A, sponsorzy, banki, firmy kurierskie, firmy telekomunikacyjne, spółki z naszej grupy kapitałowej;
d. organy publiczne, w tym urzędy skarbowe, Policja, organy ścigania, w związku z prowadzonymi przez nie postępowaniami.

5. JAK DŁUGO BĘDZIEMY PRZECHOWYWAĆ TWOJE DANE?
Okres przechowywania Twoich danych osobowych powiązany jest z celami i podstawami ich przetwarzania.
Twoje dane osobowe wynikające z zawarcia umowy, wykonania usługi lub rękojmi/gwarancji przetwarzać będziemy przez okres, w którym mogą ujawnić się roszczenia związane z tą umową, czyli przez 6 lat + 12 miesięcy od końca roku, w którym umowa została wykonana. Wyjaśniamy, że wskazany powyżej okres 6 lat to możliwy okres przedawnienia Twoich roszczeń. Okres ten wydłużyliśmy dodatkowo o 12 miesięcy na wypadek roszczeń zgłoszonych w ostatniej chwili, problemów z doręczeniem, a liczenie od końca roku służy określeniu jednej daty usunięcia danych dla umów kończących się w danym roku.
Dane przetwarzane dla potrzeb marketingu, w tym marketingu bezpośredniego naszych produktów i usług, będziemy przetwarzali do czasu złożenia przez Ciebie sprzeciwu lub do czasu cofnięcia zgody, nie dłużej niż 3 lata od Twojego ostatniego kontaktu z nami.
Dane przetwarzane w celach rozliczeniowo-podatkowych oraz archiwizacyjnych przechowujemy przez 6 lat od końca roku, w którym zakończył się plebiscyt.
Jeżeli nabywamy od Ciebie prawo (np. prawo autorskie lub licencję), wówczas przetwarzamy Twoje dane przez cały okres, w którym przysługuje nam to prawo lub z niego korzystamy.
Po upływie wskazanych okresów czasu Twoje dane osobowe zostaną usunięte lub zanonimizowane.

6. JAKIE PRZYSŁUGUJĄ CI UPRAWNIENIA W ZWIĄZKU Z PRZETWARZANIEM PRZEZ NAS TWOICH DANYCH?
W związku z przetwarzaniem przez nas Twoich danych przysługuje Ci szereg uprawnień.
Twoje prawa to:
a. prawo żądania od nas dostępu do swoich danych osobowych oraz prawo do ich sprostowania, usunięcia („prawo do bycia zapomnianym”) lub ograniczenia przetwarzania;
b. prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych na potrzeby marketingu bezpośredniego, które powoduje zaprzestanie przetwarzania przez nas Twoich danych w celach marketingu bezpośredniego;
c. prawo do wniesienia sprzeciwu z przyczyn związanych z Twoją szczególną sytuacją, jeśli dane osobowe są przetwarzane na podstawie prawnie uzasadnionego interesu. Jednakże będziemy dalej przetwarzać dane osobowe w niezbędnym zakresie, jeżeli po naszej stronie będzie istniał uzasadniony powód;
d. prawo do przenoszenia danych przetwarzanych w związku z wykonaniem umowy lub na podstawie Twojej zgody;
e. jeżeli podstawą przetwarzania jest Twoja zgoda, posiadasz prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie. Cofnięcie zgody nie wpływa jednak na zgodność z prawem przetwarzania przez nas Twoich danych osobowych, którego dokonaliśmy na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
Powyżej wskazane uprawnienia możesz wykonać:
a. droga mailową, wysyłając maila na adres: [email protected]
b. zwracając się do nas pisemnie na adres: Polska Press Sp. z o.o., ul. Domaniewska 45, 02 – 672 Warszawa.
Zwracając się do nas, pamiętaj o podaniu nam Twoich danych kontaktowych oraz preferowanej formy i czasu kontaktu. Dzięki temu sprawniej odpowiemy na Twoje pytania i żądania.

7. PRAWO DO SKARGI
Jeżeli nasze wyjaśnienia i działania okażą się niewystarczające lub wadliwe, możesz w każdej chwili zwrócić się do organów ochrony danych osobowych – w Polsce jest nim Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Dołącz do nas na Facebooku!

Publikujemy najciekawsze artykuły, wydarzenia i konkursy. Jesteśmy tam gdzie nasi czytelnicy!

Polub nas na Facebooku!

Dołącz do nas na X!

Codziennie informujemy o ciekawostkach i aktualnych wydarzeniach.

Obserwuj nas na X!

Kontakt z redakcją

Byłeś świadkiem ważnego zdarzenia? Widziałeś coś interesującego? Zrobiłeś ciekawe zdjęcie lub wideo?

Napisz do nas!

Materiał oryginalny: Regulamin - Świeć się z Energą 2018 – Plebiscyt Miast - Dziennik Bałtycki

Wróć na wspolczesna.pl Gazeta Współczesna