Szukamy Beaty z Albatrosa - regulamin

RedakcjaZaktualizowano 
REGULAMIN PLEBISCYTU "SZUKAMY BEATY Z ALBATROSA", ORGANIZOWANEGO PRZEZ POLSKA PRESS SP. Z O.O. ODDZIAŁ W BIAŁYMSTOKU, WYDAWCĘ "GAZETY WSPÓŁCZESNEJ".

§1
Postanowienia ogólne

1. Organizatorem plebiscytu "Gazety Współczesnej" " Szukamy Beaty z Albatrosa", zwanym w dalszej części regulaminu Plebiscytem, jest Polska Press Sp. z o.o., ul. Domaniewska 45, 02-672 Warszawa (adres do korespondencji: 15-419 Białystok, ul. św. Mikołaja 1), wydawca " Gazety Współczesnej".
2. Organizator ponosi pełną odpowiedzialność za treść i formę plebiscytu.
3. Organizator ustala Komisję Plebiscytową w składzie: Wioleta Wilińska, Anna Siemieniuk, Dorota Naumczyk-Kruszewska.
4. Zadaniem Komisji Plebiscytowej będzie sprawowanie nadzoru nad prawidłowym przebiegiem Plebiscytu, weryfikacją zgłoszeń, przestrzeganiem zasad regulaminu oraz egzekwowaniem jego postanowień i rozpatrywanie reklamacji.
5. W Plebiscycie nie mogą uczestniczyć pracownicy Organizatora biorący udział w organizacji i przeprowadzaniu Plebiscytu ani członkowie ich rodzin (do II stopnia pokrewieństwa lub powinowactwa).
6. Prawo zgłaszania kandydatek do plebiscytu mają rodzice lub opiekunowie prawni ponadto istnieje możliwość zgłoszenia własnej kandydatury. Warunki zgłaszania kandydatur zostały zawarte w paragrafie 3.
7. W trakcie trawa głosowania możliwe jest dołączenie do grona uczestników biorących udział w plebiscycie poprzez wypełnienie formularza zgłoszeniowego zamieszczonego na stronie www.wspolczesna.pl

§2
Czas trwania plebiscytu

Etap I
Zgłaszanie kandydatek: od 10.07.2015r. do 2.08.2015r.

Etap II
Spośród nadesłanych zgłoszeń Kapituła wybierze 20 finalistek, które wezmą udział w III etapie plebiscytu.

Etap III
Prezentacja kandydatek: 7.08.2015r.
Rozpoczęcie głosowania SMS-ami: 7.08.2015r.
Rozpoczęcie głosowania za pośrednictwem strony www.wspolczesna.pl: 7.08.2015r.
Rozpoczęcie głosowania za pośrednictwem aplikacji Facebook: 7.08.2015r.
Zakończenie głosowania SMSami: 21.08.2015 r. godz. 23.59
Zakończenie głosowania za pośrednictwem strony internetowej www.wspolczesna.pl : 21.08.2015r. godz. 23.59
Zakończenie głosowania za pośrednictwem aplikacji Facebook: 21.08.2015r. godz. 23.59

Etap IV
Na podstawie największej ilości głosów, policzonych po zsumowaniu głosów oddanych za pomocą sms-ów, za pośrednictwem strony www.wspolczesna.pl oraz aplikacji Facebook wyłoniona zostanie 1 laureatka.

§3
Zasady zgłaszania

1. Do tytułu pomnikowej Beaty zgłosić można kandydatki, które spełniają następujące kryteria:
- dziewczyny w wieku 17-25 lat, czyli urodzone w latach 1990-1998.
2. Zgłoszenia kandydatów przyjmowane będą:
a. osobiście na plaży miejskiej w Augustowie (w dniach: 11.07, 18.07 i 25.07.2015r. ) oraz oraz 2.08.2015r. na błoniach nad Nettą podczas imprezy "Pływanie na byle czym", na stoisku "Gazety Współczesnej"
b. drogą elektroniczną za pomocą formularza dostępnego na stronie serwisu internetowego www.wspolczesna.pl w terminie od 10.07.2015r. do 02.08.2015r. do godz. 23.59. W polu "Nazwa" należy wpisać: imię i nazwisko kandydatki. W polu "Opis" należy wpisać: wiek kandydatki, numer kontaktowy, adres oraz kilka zdań o sobie. Zgłoszenia nie zawierające wymaganych danych i fotografii nie będą uwzględniane.
3. Spośród zgłoszeń osobistych i zgłoszeń nadesłanych Kapituła Plebiscytu w skład której wchodzą:
- Jacek Romanowski- prezes Polska Press
- Wojciech Walulik -burmistrz Augustowa
- Redaktor Naczelny Gazety Współczesnej
- Dorota Naumczyk - Kruszewska - kierownik działu Magazyn
- Urszula Ludwiczak - dziennikarka Gazety Współczesnej
stworzy listę 20 uczestniczek Plebiscytu. Zostanie ona opublikowana w "Gazecie Współczesnej" i na stronach serwisu www.wspolczesna.pl w dniu 7 sierpnia 2015 r. W przypadku braku odpowiedniej liczby zgłoszeń Organizator zastrzega sobie prawo do zmniejszenia liczby uczestniczek Plebiscytu
4. Pozyskane zdjęcia opublikujemy na stronie internetowej portalu www.wspolczesna.pl Format zdjęć jest dowolny. Nadesłanych zdjęć nie zwracamy. Dołączyć można maksymalnie 2 fotografie.
5. W przypadku, gdy zaistnieje podejrzenie nieprawdziwego zgłoszenia Organizator na wniosek osoby zgłoszonej, bądź na podstawie własnej decyzji usunie niezwłocznie fotografię i dane osobowe ze strony internetowej Plebiscytu i z listy numerów do głosowania oraz nie będzie ich publikował na łamach Gazety Współczesnej.
6. Komisja Plebiscytowa może podejmować decyzję o wykluczeniu kandydatów nie spełniających wymogów regulaminu lub z innych przyczyn wynikających z przepisów i norm społecznych w trakcie trwania Plebiscytu. Decyzja Komisji Plebiscytowej jest ostateczna.
7. Poszczególnym kandydatkom zostaną przydzielone numery porządkowe. Lista numerów przypisanych kandydatkom zostanie opublikowana na stronie www.wspolczesna.pl w dniu rozpoczęcia głosowania.
8. Interpretacja regulaminu należy do koordynatora Plebiscytu i jest ostateczna.
9. W przypadku osób niepełnoletnich, aby wziąć udział w plebiscycie wymagana jest zgoda rodzica lub opiekuna prawnego.
10. Kandydatki podpisując zgodę na udział wyrażają zgodę na publikację ich imienia, nazwiska oraz wizerunku na stronie internetowej portalu Gazety Współczesnej.
11. Laureatka plebiscytu zobowiązuje się do udostępnienia swojego wizerunku na potrzeby budowy planowego pomnika poświęconego bohaterce piosenki " Beata z Albatrosa".

§4
Zasady głosowania

1. Głosowanie w Plebiscycie odbywa się za pośrednictwem: SMS-ów, poprzez kliknięcie na stronie www.wspolczesna.pl oraz za pośrednictwem aplikacji na Facebooku.
2. Głosowanie poprzez kliknięcie na stronie www.wspolczesna.pl będzie trwało od 07.08.2015r. do 21.08.2015r. do godz. 23.59. Uczestnicy posiadający indywidualne konto na stronie www.wspolczesna.pl powinni zalogować się na to konto, poprzez kliknięcia na przycisk "GŁOSUJ ZA" uczestnik oddaje swój głos za wskazaną kandydaturą. Jedno kliknięcie = jeden oddany głos. Dla uczestników zalogowanych dzienny limit oddanych głosów (kliknięć) wynosi 1 na jednym koncie uczestnika.
3. Głosowanie poprzez SMS odbywać się będzie w okresie od 07.08.2015r. do 21.08.2015r. do godz. 23.59. Aby zagłosować na wybraną kandydatkę / kandydatki należy wysłać sms na numer 72355 (koszt 2,46 z VAT) w treści wpisując odpowiedni prefiks i numer kandydatki. 1 SMS = 5 oddanych głosów. Każdy może wysłać dowolną ilość głosów. SMS-y przesłane po zakończeniu głosowania nie zostaną uznane. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za wysłanie SMS-a o niepoprawnej treści i z tego tytułu nie zwraca ewentualnych kosztów.
4. Głosowanie za pośrednictwem aplikacji na Facebooku odbywać się będzie w okresie od 07.08.2015r. do 21.08.2015r. do godz. 23.59, poprzez kliknięcie na odpowiedni przycisk. Uczestnicy muszą zalogować się na swoje kontona Facebooku. Warunkiem koniecznym do oddania głosu jest umożliwienie publikacji postu na tablicy właściciela konta w aplikacji FB w jego imieniu, poprzez kliknięcia na przycisk "GŁOSUJ ZA" uczestnik oddaje swój głos za wskazanym materiałem konkursowym. Jedno kliknięcie = 2 oddane głosy. Dzienny limit oddanych głosów (kliknięć) wynosi 1 (jedno kliknięcie) za pośrednictwem jednego konta uczestnika w aplikacji FB.
5. Przesunięciu mogą ulec terminy głosowania SMS-ami, za pośrednictwem "klików" oraz za pośrednictwem aplikacji Facebook.

§5
Nagrody

1. Wszystkie uczestniczki plebiscytu otrzymają zaproszenia na galę finałową, która odbędzie się w dniu 28 sierpnia 2015r. w Amfiteatrze na plaży miejskiej w Augustowie.
2. Podatek od nagród w konkursie pokrywa zdobywca nagrody, zgodnie z obowiązującymi przepisami.
3. O wygranej zwyciężczyni zostanie powiadomiona telefonicznie lub mailowo po zakończeniu głosowania. Termin i szczegóły sesji zostaną ustalone po zakończeniu IV etapu.
4. Nagrody:
I miejsce: profesjonalna sesja fotograficzna w Agencji Modelek Admis w Białymstoku o wartości 1230 zł.

§6
Informacja o plebiscycie

Wszelkie informacje na temat plebiscytu zamieszczone zostaną na łamach Gazety Współczesnej oraz na stronie Organizatora, tj. www.wspolczesna.pl Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu 85 74 89 574 lub 85 748 96 00, od poniedziałku do piątku, w godzinach 10.00 - 16.00.

§7
Postępowanie reklamacyjne

1. Prawo do wniesienia reklamacji związanej z niniejszym Plebiscytem przysługuje każdemu uczestnikowi Plebiscytu.
2. Reklamacje należy zgłaszać pisemnie, listem poleconym na adres - Polska Press Sp. z o.o., ul. św. Mikołaja 1, 15-419 Białystok z dopiskiem "Szukamy Beaty z Albatrosa" lub pocztą elektroniczną na adres wioleta.wilinska@polskapress.pl
3. Reklamacje mogą być zgłaszane przez uczestników Plebiscytu wyłącznie w formie pisemnej od dnia rozpoczęcia Plebiscytu, najpóźniej 7 dni od dnia opublikowania ostatecznych wyników głosowania. Reklamacje, które wpłyną po tym terminie nie będą uwzględniane.
4. Reklamacja powinna zawierać: imię, nazwisko, dokładny adres Uczestnika Plebiscytu, przyczynę reklamacji wraz z jej uzasadnieniem oraz czytelny podpis uczestnika Plebiscytu.
5. Nie podlegają rozparzeniu reklamacje nie zawierające danych osoby zgłaszającej oraz opisu powstałego problemu.

§8
Postanowienia końcowe

1. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne nieprawidłowości w po-łączeniach telefonicznych (w tym SMS-owych) i za przypadki wykonania połączeń przez osoby nieuprawnione. Organizator nie będzie weryfikował danych wskazanych przez osobę biorącą udział w konkursie z danymi abonenta telefonu komórkowego, z którego wykonane zostało połączenie. Organizator nie ponosi żadnej odpowiedzialności za wszelkie nieprawidłowości powstałe w powyższym zakresie.
2. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za wady ukryte przedmiotów stanowiących nagrody w plebiscycie.
3. Deklarując wzięcie udziału w plebiscycie, w sposób przewidziany niniejszym regulaminem, uczestnik wyraża zgodę na postanowienia niniejszego regulaminu, w tym na przetwarzanie swoich danych osobowych w celach marketingowych przez Organizatora i zobowiązuje się do przestrzegania niniejszego regulaminu.
4. Nadawca SMS-a staje się automatycznie uczestnikiem Plebiscytu.
5. Oddanie głosu przez uczestnika Plebiscytu jest równoznaczne ze złożeniem przez niego oświadczenia, iż wyraża on zgodę na postanowienia niniejszego Regulaminu
6. Uczestnik plebiscytu poprzez wysłanie SMS-a zamawia wiadomość informacyjno - reklamową organizatora, sponsora plebiscytu i lub partnerów reklamowych organizatora. Wysyłanie wiadomości na dany numer telefonu może być zablokowane po wysłaniu e-maila na adres: hermes@mediaregionalne.pl w tytule wiadomości wpisując stop + numer telefonu. Numer ten w ciągu 72 godzin roboczych zostanie usunięty z listy numerów, na które wysyłane są wiadomości promocyjne i reklamowe.
7. Akceptując regulamin uczestnik plebiscytu wyraża zgodę na wykorzystanie swoich danych osobowych przez Polska Press Sp. z o.o. z siedzibą: 02-672 Warszawa, ul. Domaniewska 45 w celach marketingowych i reklamowych produktów i usług własnych Polska Press Grupa, a także innych podmiotów, a także na udostępnianie tych danych spółkom powiązanym z nią kapitałowo. Oświadcza, że został poinformowany o prawie dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania oraz o dobrowolnym charakterze ich udostępniania. Zawartość pola nie będzie udostępniana publicznie.
8. Akceptując regulamin uczestnik plebiscytu wyraża zgodę na przesłanie przez spółkę Polska Press treści informacyjnych oraz treści o charakterze informacji handlowej pochodzących od spółki Polska Press lub innych podmiotów na podany przez uczestnika adres poczty elektronicznej.
9. Organizator zastrzega sobie prawo do dokonania modyfikacji w postanowieniach regulaminu, o ile nie wpłynie to na pogorszenie warunków uczestnictwa w plebiscycie. Dotyczy to w szczególności zmian poszczególnych czynności Plebiscytowych oraz terminów. W takim przypadku zobowiązany jest niezwłocznie podać informacje o tych zmianach na stronie internetowej. W takim przypadku zobowiązany jest niezwłocznie podać informacje o tych zmianach na stronie internetowej.
10. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za działanie lub zaniechanie uczestników Plebiscytu oraz osób trzecich (m.in. Poczty Polskiej, firm kurierskich, operatorów sieci komórkowych).
11. Zaplecze techniczne usług SMS zapewnia firma Polska Press Sp. z o.o., właściciel systemu Hermes.
12. Numery telefonów osób biorących udział w głosowaniu SMS-owym będą przechowywane w celach marketingowych przez firmę Polska Presse Sp. z o.o., właściciela systemu

Czytaj e-wydanie »

polecane: FLESZ: Ekologia na co dzień: 6 mitów, w które wierzymy

Wideo

Rozpowszechnianie niniejszego artykułu możliwe jest tylko i wyłącznie zgodnie z postanowieniami „Regulaminu korzystania z artykułów prasowych”i po wcześniejszym uiszczeniu należności, zgodnie z cennikiem.

Komentarze

Ta strona jest chroniona przez reCAPTCHA i obowiązują na niej polityka prywatności oraz warunki korzystania z usługi firmy Google. Dodając komentarz, akceptujesz regulamin oraz Politykę Prywatności.
Nikt jeszcze nie skomentował tego artykułu.
Dodaj ogłoszenie

Wykryliśmy, że nadal blokujesz reklamy...

To dzięki reklamom możemy dostarczyć dla Ciebie wartościowe informacje. Jeśli cenisz naszą pracę, prosimy, odblokuj reklamy na naszej stronie.

Dziękujemy za Twoje wsparcie!

Jasne, chcę odblokować
Przycisk nie działa ?
1.
W prawym górnym rogu przegladarki znajdź i kliknij ikonkę AdBlock. Z otwartego menu wybierz opcję "Wstrzymaj blokowanie na stronach w tej domenie".
krok 1
2.
Pojawi się okienko AdBlock. Przesuń suwak maksymalnie w prawą stronę, a nastepnie kliknij "Wyklucz".
krok 2
3.
Gotowe! Zielona ikonka informuje, że reklamy na stronie zostały odblokowane.
krok 3