Nasza Loteria SR - pasek na kartach artykułów

Wybory 2020. Głosowanie korespondencyjne – zasady. Jak głosować korespondencyjnie w wyborach prezydenckich?

asz
Wybory 2020: jak głosować korespondencyjnie?
Wybory 2020: jak głosować korespondencyjnie? 123rf.com
Wybory prezydenckie w 2020 roku będą mogły odbywać się nie tylko w lokalach wyborczych, ale też korespondencyjnie. Takie rozwiązanie wprowadzono ze względu na pandemię koronawirusa. Kto może głosować korespondencyjnie? Jak głosować w ten sposób? Tutaj znajdziesz wszystko, co trzeba wiedzieć o tej formie głosowania w nadchodzących wyborach.

Już 28 czerwca 2020 r. odbędą się wybory prezydenckie. Tego dnia w godz. 7-21 będą czynne lokale wyborcze. Kto nie chce lub nie może się do nich udać, może głosować korespondencyjnie. Choć rozwiązanie to zostało wprowadzone przede wszystkim z myślą o osobach, które w dniu głosowania będą przebywać na obowiązkowej kwarantannie, to jednak PKW przypomina, że każdy może głosować korespondencyjnie. Jak to zrobić?

Jak głosować korespondencyjnie? Chcesz tak głosować - musisz to zgłosić

By móc głosować korespondencyjnie, należy najpierw zgłosić taki zamiar w odpowiednim terminie i w odpowiedniej formie. Zgłoszenie zamiaru korespondencyjnego powinno też zawierać ściśle określone informacje, by zostało rozpatrzone. W zależności od tego, czy zamierzamy głosować korespondencyjnie w kraju czy za granicą, zasady są następujące:


Głosowanie korespondencyjne w krajuGłosowanie korespondencyjne za granicą
Do kiedy trzeba zgłosić zamiar głosowania korespondencyjnego?
 • Do 16 czerwca.
 • Do 23 czerwca, jeśli w dniu głosowania będzie się podlegać obowiązkowej kwarantannie lub izolacji.
 • Do 26 czerwca, jeśli w dniu głosowania będzie się podlegać obowiązkowej kwarantannie lub izolacji, która rozpoczęła się po 23 czerwca.
Do 15 czerwca.
Komu zgłosić zamiar głosowania korespondencyjnego?Komisarzowi wyborczemu za pośrednictwem urzędu gminy właściwym dla miejsca zamieszkania.Konsulowi.
Jak zgłosić zamiar głosowania korespondencyjnego?Ustnie, pisemnie lub elektronicznie za pośrednictwem platformy e-PUAP.Ustnie, pisemnie, telefaksem lub elektronicznie.
Co powinno zawierać zgłoszenie zamiaru głosowania korespondencyjnego?
 • nazwisko i imię (imiona)
 • imię ojca
 • datę urodzenia
 • numer PESEL
 • adres, na który ma być wysłany pakiet wyborczy
 • numer telefonu lub adres e-mail
[polecane]20347359;1[/polecane]Osoba niepełnosprawna może dołączyć żądanie o dołączenie do pakietu wyborczego nakładki na kartę do głosowania w alfabecie Braille’a.

Jeśli w dniu głosowania nie będziemy przebywać na kwarantannie, zamiast adresu możemy dołączyć do zgłoszenia deklarację osobistego odbioru pakietu wyborczego z Urzędu Gminy.
 • nazwisko i imię (imiona)
 • imię ojca
 • datę urodzenia
 • numer PESEL
 • adres zamieszkania lub pobytu za granicą
 • adres zamieszkania w kraju tj. miejsce wpisania w rejestrze wyborców w odniesieniu do osób przebywających czasowo za granicą
 • numer ważnego polskiego paszportu i datę jego wydania lub numer dowodu w krajach, w których jest on wystarczającym dokumentem do przekroczenia granicy
 • adres, na który ma być wysłany pakiet wyborczy lub deklaracja osobistego odbioru u konsula
 • numer telefonu lub adres e-mail


Osoba niepełnosprawna może dołączyć żądanie o dołączenie do pakietu wyborczego nakładki na kartę do głosowania w alfabecie Braille’a.


[polecane]20347529;1[/polecane]

Jeśli w dniu głosowania nie będziemy przebywać na kwarantannie, zamiast adresu możemy dołączyć do zgłoszenia deklarację osobistego odbioru pakietu wyborczego z konsulatu.
UWAGA! Jeżeli zgłoszenie nie spełni wymogów z pkt. 1-5, otrzymamy (elektronicznie lub telefonicznie) wezwanie do uzupełnienia zgłoszenia. Musimy to zrobić w ciągu jednego dnia od dostarczenia wezwania.UWAGA! Jeżeli zgłoszenie nie spełni wymogów z pkt. 1-8, otrzymamy (elektronicznie lub telefonicznie) wezwanie do uzupełnienia zgłoszenia. Musimy to zrobić w ciągu jednego dnia od dostarczenia wezwania.
Kiedy zostanie doręczony pakiet wyborczy?
 • Do 23 czerwca 2020 r.
 • Do 26 czerwca 2020 r. w przypadku osób przebywających na kwarantannie, które zgłosiły zamiar głosowania korespondencyjnego do 17 czerwca.


Można odebrać pakiet wyborczy w urzędzie gminy, jeśli to zadeklarowano.
Do 22 czerwca 2020 r. konsul wyśle pakiet wyborczy przesyłką nierejestrowaną lub w inny sposób, jeśli operator nie daje rękojmi należytego wykonania usługi przesyłki nierejestrowanej.

Można odebrać pakiet wyborczy w konsulacie, jeśli to zadeklarowano.

Państwowa Komisja Wyborcza przypomina, że zgłoszenie zamiaru głosowania korespondencyjnego dotyczy również ewentualnej drugiej tury wyborów. Oznacza to, że jeśli przed wyborami 28 czerwca 2020 r. zgłosimy chęć głosowania korespondencyjnego, to w przypadku drugiej tury wyborów, nie musimy nic robić, a pakiet wyborczy zostanie do nas wysłany pod ten sam adres, który wskazaliśmy wcześniej.

Jeśli w pierwszej turze wyborów nie głosowaliśmy korespondencyjnie, ale chcemy w ten sposób głosować w drugiej turze, to możemy to zgłosić po dniu pierwszej tury, najpóźniej do 29 czerwca 2020 .

Jeżeli odbędzie się druga tura wyborów, a my w tym czasie będziemy przebywać na kwarantannie, możemy zgłosić zamiar głosowania korespondencyjnego:

 • do 7 lipca 2020 r.
 • do 10 lipca 2020 r., jeśli kwarantanna rozpocznie się po 7 lipca

Uwaga! PKW przypomina, że zgłoszenia o zamiarze głosowania korespondencyjnego, które:

 • zostaną złożone po terminie,
 • nie będą spełniały wymogów,
 • nie zostaną uzupełnione w terminie,
 • zostaną złożone przez wyborców, którzy wystąpili z wnioskiem o sporządzenie aktu
 • pełnomocnictwa do głosowania,
 • zostaną złożone przez wyborców, którzy otrzymali zaświadczenie o prawie do głosowania

zostaną pozostawione bez rozpoznania.

Wybory 2020. Głosowanie korespondencyjne. Jak będzie dostarczony pakiet wyborczy?

Osoby, które będą głosowały korespondencyjnie w kraju, otrzymają pakiet wyborczy na adres wskazany w zgłoszeniu. Pakiet zostanie przesyłany przez urząd gminy za pośrednictwem Poczty Polskiej. Co najmniej dwóch pracowników Poczty Polskiej dostarczy pakiet wyborczy bezpośrednio do skrzynki pocztowej wyborcy. PKW zaznacza, że gdy pakiet znajdzie się w skrzynce, odpowiedzialność za niego przechodzi na jej użytkownika.

Jeżeli nie mamy skrzynki pocztowej bądź nie daj ona możliwości doręczenia pakietu wyborczego (np. jest przepełniona), pracownicy Poczty zostawią w drzwiach awizo, na podstawie którego pakiet wyborczy będzie można odebrać ze wskazanej placówki pocztowej. Uwaga! W takim przypadku pakiet wyborczy z poczty możemy odebrać w terminie nie dłuższym niż jeden dzień od dnia, w którym pracownicy Poczty Polskiej pozostawili nam zawiadomienie.

Pakiet wyborczy może być także doręczony przez upoważnionego pracownika Urzędu Gminy. Osoby, które złożyły taką deklarację, mogą osobiście odebrać pakiet w Urzędzie Gminy – ta możliwość nie dotyczy osób objętych obowiązkową kwarantanną lub izolacją.

Co zawiera pakiet wyborczy do głosowania korespondencyjnego w wyborach prezydenckich 2020?

W pakiecie wyborczym znajdować się będą:

 • koperta zwrotna
 • karta do głosowania
 • koperta na kartę do głosowania
 • oświadczenie o osobistym i tajnym oddaniu głosu na karcie
 • instrukcja głosowania korespondencyjnego
 • nakładka z alfabetem Braille’a, jeśli wyborca zażądał jej dołączenia w trakcie zgłaszania zamiaru głosowania korespondencyjnego

W dolnej części karty do głosowania będzie znajdowała się instrukcja, zgodnie z którą należy oddać głos. Następnie kartę z oddanym głosem trzeba włożyć do koperty z napisem „Koperta na kartę do głosowania” i zakleić ją. Zaklejoną kopertę wkładamy do koperty zwrotnej, na której powinien znajdować się adres i numer obwodowej komisji wyborczej.

Do koperty zwrotnej wkładamy też wypełniony formularz oświadczenia o osobistym i tajnym oddaniu głosu na karcie. W tym dokumencie musi się znaleźć imię i nazwisko, numer PESEL oraz własnoręczny podpis.

Uwaga! Nie będą uwzględniane karty do głosowania, które:

 • nie zostały umieszczone w zaklejonej kopercie na kartę do głosowania
 • nie zostały wysłane razem z oświadczeniem o osobistym i tajnym oddaniu głosu
 • zostały wysłane z oświadczeniem, ale nie zostało ono wypełnione lub zabrakło na nim własnoręcznego podpisu

Warto o tym pamiętać, głosując korespondencyjnie – bez tych rzeczy głos oddany w wyborach będzie nieważny!

Głosowanie korespondencyjne w wyborach prezydenckich. Jak wysłać pakiet wyborczy do komisji wyborczej?

Po prawidłowym wypełnieniu karty do głosowania i oświadczenia o osobistym i tajnym głosowaniu oraz właściwym przygotowaniu pakietu wyborczego do przekazania go komisji wyborczej, możemy odesłać go na kilka sposobów, w zależności od tego, czy głosujemy w kraju czy za granicą.


Głosowanie korespondencyjne w krajuGłosowanie korespondencyjne za granicą
Zaklejoną kopertę zwrotną do 26 czerwca 2020 r. należy wrzucić do nadawczej skrzynki pocztowej Poczty Polskiej znajdującej się na terenie gminy, w której zlokalizowana jest obwodowa komisja wyborcza właściwa dla danego wyborczy.
Do tego terminu można też osobiście bądź za pośrednictwem innej osoby dostarczyć kopertę zwrotną do urzędu gminy w godzinach jego pracy.

W dniu wyborów, do momentu zamknięcia lokali wyborczych, można dostarczyć kopertę do obwodowej komisji wyborczej w obwodzie, w którym jest się wpisanym do spisu wyborców. Można to zrobić osobiście lub za pośrednictwem innej osoby.
Kopertę zwrotną należy przesłać do właściwego konsula na własny koszt. Konsul przekaże obwodowej komisji wyborczej koperty, które otrzymał do czasu zakończenia głosowania.

Do 26 czerwca 2020 r. osobiście lub za pośrednictwem innej osoby można dostarczyć kopertę do właściwego konsula.

[promo]4051;1;[/promo]

W dniu wyborów, do momentu zamknięcia lokali wyborczych, można dostarczyć kopertę do obwodowej komisji wyborczej.

Wybory 2020. Kto nie może głosować korespondencyjnie?

Mimo, że niemal każdy może głosować korespondencyjnie w wyborach prezydenckich, PKW przypomina o kilku sytuacjach, w których ta możliwość nie jest dostępna. Nie mogą głosować korespondencyjnie:

 • osoby umieszczone w spisach wyborców w odrębnych obwodach głosowania utworzonych w zakładach leczniczych, domach pomocy społecznej, domach studenckich i ich zespołach, zakładach karnych, aresztach śledczych i ich oddziałach zewnętrznych
 • osoby umieszczone w spisach wyborców w obwodach głosowania utworzonych na polskich statkach morskich
 • niepełnosprawni, którzy udzielili pełnomocnictwa do głosowania
 • osoby, które w wybranym przez siebie obwodzie otrzymały zaświadczenie o prawie do głosowania
od 7 lat
Wideo

Jak głosujemy w II turze wyborów samorządowych

Dołącz do nas na Facebooku!

Publikujemy najciekawsze artykuły, wydarzenia i konkursy. Jesteśmy tam gdzie nasi czytelnicy!

Polub nas na Facebooku!

Dołącz do nas na X!

Codziennie informujemy o ciekawostkach i aktualnych wydarzeniach.

Obserwuj nas na X!

Kontakt z redakcją

Byłeś świadkiem ważnego zdarzenia? Widziałeś coś interesującego? Zrobiłeś ciekawe zdjęcie lub wideo?

Napisz do nas!

Polecane oferty

Materiały promocyjne partnera
Wróć na wspolczesna.pl Gazeta Współczesna