Regulamin loterii promocyjnej "Mieszkanie do wygrania"

Redakcja
Udostępnij:

POSTANOWIENIA OGÓLNE
1. Nazwa loterii promocyjnej
Loteria promocyjna zwana dalej "loterią" będzie prowadzona pod nazwą "Mieszkanie do wygrania"

2. Nazwa organizatora loterii promocyjnej
Organizatorem loterii jest firma Media Regionalne Sp. z o.o., ul. Prosta 51, 00-838 Warszawa (adres do korespondencji: ul. św. Mikołaja 1, 15-419 Białystok), którego akta rejestrowe znajdują się Sądzie Rejonowym dla m. st. Warszawy w XII Wydziale Gospodarczym KRS, nr KRS 0000052204, kapitał zakładowy 42.977.500,00 PLN, NIP 897-10-10-229, REGON 930701694.

3. Nazwa organu, który wydał zezwolenie.
Loteria prowadzona będzie na podstawie zezwolenia Ministra Finansów.

4. Zasięg loterii promocyjnej
Loteria będzie odbywała się na terenie województwa podlaskiego, warmińsko - mazurskiego (powiaty: ełcki, giżycki, piski) oraz mazowieckiego (powiaty: ostrowski, ostrołęcki).

5. Czas trwania loterii promocyjnej
Loteria zaczyna się 24.10.2008 roku a kończy w dniu 29.01.2010 roku.

6. Termin rozpoczęcia i zakończenia dystrybuowania kuponów loteryjnych.
Kupony konkursowe publikowane będą codziennie od poniedziałku do piątku w wydaniach "Gazety Współczesnej" od dnia 24.10.2008 r. do dnia 04.02.2009 r., z wyjątkiem dnia 11.11.2008 r., 25.12.2008 r., 26.12.2008 r., 01.01.2009 r.,

DANE OSOBOWE
7. Uczestnicy loterii wyrażają zgodę na wykorzystanie i przetwarzanie danych osobowych uzyskanych w związku z organizacją i przeprowadzeniem loterii przez organizatora w celach marketingowych, a także na opublikowanie swego imienia, nazwiska, miejsca zamieszkania i wizerunku na łamach Gazety i na stronie internetowej www.wspolczesna.pl. Dane osobowe uczestników loterii przetwarzane będą przy zachowaniu zasad określonych w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (t.j.: Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 ze zmianami). Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak ich nie podanie uniemożliwia udział w loterii. Każdy uczestnik loterii posiada prawo wglądu do swoich danych osobowych oraz do ich poprawiania.

UCZESTNICY LOTERII I JEJ PRZEBIEG
8. Uczestnikiem loterii, na warunkach określonych w regulaminie, może być każda osoba fizyczna, pełnoletnia (z zastrzeżeniem pkt 9 niniejszego regulaminu), która spełni warunki regulaminu.

9. Nagród w loterii nie mogą otrzymać pracownicy Organizatora oraz członkowie ich najbliższych rodzin (pod pojęciem członków najbliższej rodziny rozumie się: wstępnych, zstępnych, rodzeństwo, małżonków oraz osoby pozostające w stosunku przysposobienia z osobami będącymi pracownikami Organizatora). Wyłączenie to dotyczy także osób fizycznych, będących stałymi współpracownikami Organizatora oraz członków ich najbliższych rodzin.

10. Przystąpienie do loterii jest równoznaczne z akceptacją przez uczestnika Regulaminu loterii w całości i uczestnik zobowiązuje się do przestrzegania określonych w nim zasad, jak również potwierdza, iż spełnia wszystkie warunki, które uprawniają go do udziału w loterii.

PRZEBIEG LOTERII
11. Aby wziąć udział w loterii należy:
a) Wyciąć kupony loteryjne publikowane w "Gazecie Współczesnej". Kupony loteryjne publikowane będą od poniedziałku do piątku w terminie od dnia 24.10.2008 r. do dnia 04.02.2009 r. Zebrać z nich zestaw minimum 10 kolejnych, następujących po sobie kuponów. Zestaw kuponów musi stanowić nieprzerwany ciąg, w którym nie brakuje żadnego numeru kuponu oraz żaden numer nie może się powtarzać, zastępując numer brakujący.
b) Przesłać lub dostarczyć komplet 10 kuponów loteryjnych najpóźniej do dnia 16.02.2009 r., (termin dotarcia zgłoszenia do Biura Loterii) na adres jednego z Biur Loterii:
- ul. św. Mikołaja 1, 15-419 Białystok
- ul. Dmowskiego 1 E, 18-400 Łomża
- ul. Mickiewicza 5 lok. 2, 16-400 Suwałki
- ul. Pułaskiego 24, 19-300 Ełk
z dopiskiem "Mieszkanie do wygrania". Wraz z każdym zestawem kuponów uczestnik loterii musi przesłać, drukowaną przy każdym kuponie, przynajmniej jedną podpisaną zgodę na przetwarzanie danych osobowych oraz oświadczenie o braku przesłanek do wyłączenia z loterii (dotyczy pkt. 9 regulaminu).

12. Czytelnicy mogą włączyć się do loterii w dowolnym momencie, jednak najpóźniej 22 stycznia 2009 r., kiedy mija ostatnia szansa na możliwość zebrania 10 kolejnych kuponów. Do wzięcia udziału w losowaniu nagród upoważnia jeden przesłany komplet, złożony z 10 kolejnych oryginalnych kuponów.

13. Czytelnicy mogą zwiększyć swoje szanse w losowaniu/ach, poprzez zgromadzenie jak największej ilości zestawów kuponów. Każdy komplet kuponów powinien być przesłany w osobnej kopercie. W przypadku przesłania kilku kompletów kuponów w jednej kopercie, zgłoszenie to będzie traktowane jako pojedyncze zgłoszenie.

PRAWIDŁOWOŚĆ ZGŁOSZEŃ
14. Prawidłowo wypełniony kupon loteryjny powinien zawierać dane uczestnika loterii: imię, nazwisko, adres zameldowania (kod, miasto, ulica, numer domu, numer mieszkania), adres zamieszkania (jeśli jest inny niż adres zameldowania), oraz podpis wyrażający zgodę na przetwarzanie danych osobowych oraz podpisane oświadczenie, o braku przesłanek do wyłączenia z loterii (dotyczy pkt. 9 regulaminu). Kupony loteryjne powinny być dostarczone lub przesłane w białej, zamkniętej standardowej kopercie formatu C6 (11,3 cm x 16,2 cm), opatrzonej dopiskiem "Mieszkanie do wygrania". Na kopercie nie powinny znajdować się żadne dodatkowe zapiski, naklejki czy rysunki. Podanie informacji o numerze telefonu oraz adresu e-mailowego nie jest obowiązkowe dla ważności kuponu.

15. Kupony loteryjne zawierające niekompletne lub nieczytelne dane osobowe uczestnika loterii, lub nie zawierające podpisu pod zgodą na przetwarzanie danych osobowych i/lub oświadczeniem nie upoważniają do wzięcia udziału w loterii i otrzymania nagrody.

NAGRODY:
16. Wykaz nagród:
Nagroda główna w postaci mieszkania trzy pokojowego, z aneksem kuchennym i balkonem, na VII piętrze, o powierzchni 60,06 m2 + balkon 7,98 m2 (+/- 5%), o wartości 279 279 zł brutto (dwieście siedemdziesiąt dziewięć tysięcy dwieście siedemdziesiąt dziewięć złotych brutto), wraz z przynależnym udziałem we własności działek, na których budowany jest budynek oraz służebnościami i ograniczeniami dotyczącymi nieruchomości, określonymi przez firmę Yuniwersal Podlaski.

Nagrody dodatkowe:
a) Trzy chłodziarki INDESIT o łącznej wartości 3450 zł brutto - wartość jednej nagrody 1150 zł brutto;
b) Trzy zmywarki WROZAMET o łącznej wartości 2997 zł brutto - wartość jednej nagrody 999 zł brutto;
c) Trzy telewizory DAEWOO o łącznej wartości 2997 zł brutto - wartość jednej nagrody 999 zł brutto;
d) Trzy pralki WROZAMET o łącznej wartości 2847 zł brutto - wartość jednej nagrody 949 zł brutto;
e) Trzy chłodziarki CANDY o łącznej wartości 2847 zł brutto - wartość jednej nagrody 949 zł brutto;
f) Trzy nagrywarki DVD PANASONIC o łącznej wartości 2697 zł brutto - wartość jednej nagrody 899 zł brutto;
g) Trzy kina domowe LG o łącznej wartości 2667 zł brutto - wartość jednej nagrody 889 zł brutto;

Wartość puli nagród wynosi 299 781 zł brutto (słownie: dwieście dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy siedemset osiemdziesiąt jeden złotych).

LOSOWANIE NAGRÓD
17. Pierwsze i drugie losowanie nagród dodatkowych odbędzie się w dniach 05.12.2008 r., 23.01.2009 r. w redakcji "Gazety Współczesnej" w Białymstoku przy ul. św. Mikołaja 1. Natomiast trzecie losowanie nagród dodatkowych oraz losowanie nagrody głównej odbędzie się w dniu 20.02.2009 r. w Białymstoku przy ul. Św. Mikołaja 1. Losowania odbywać się będą pod nadzorem wewnętrznej komisji nadzoru.

18. Pierwsze losowanie nagród dodatkowych:
W pierwszym losowaniu nagród dodatkowych wezmą udział zgłoszenia, które zostały:
a) dostarczone do jednego z Biur Loterii do dnia 01.12.2008 r.
b) przesłane do jednego z Biur Loterii najpóźniej do dnia 24.11.2008 r. (podany termin jest terminem nadania listu. Zgłoszenia, które wpłyną po dniu 01.12.2008 r. nie będą uwzględniane, pomimo prawidłowego ich złożenia).

Podczas losowania rozlosowanych zostanie 7 nagród dodatkowych: chłodziarka INDESIT, zmywarka WROZAMET, telewizor DAEWOO, pralka WROZAMET, chłodziarka CANDY, nagrywarka DVD PANASONIC, kino domowe LG.

Po wylosowaniu koperty Komisja sprawdzi, czy spełnione są warunki określone w punkcie 11 i 14 regulaminu. Jeśli warunki nie są spełnione, koperta zostaje odrzucona, a losowanie dla danej nagrody jest powtarzane do skutku. Raz wylosowana koperta nie wraca do ponownego losowania w danej edycji losowania.
Po pierwszym losowaniu, wszystkie kupony, które wzięły w nim udział, łącznie z kuponami wylosowanymi, będą brały udział w kolejnych dwóch losowaniach. Organizator sporządzi kserokopię wylosowanych kuponów w celu umożliwienia ich dalszego udziału w loterii. Oryginały zostaną zdeponowane w Biurze Loterii do celów protokolarnych.

19. Drugie losowanie nagród dodatkowych
W drugim losowaniu nagród dodatkowych wezmą udział zgłoszenia, które zostały
a) dostarczone do jednego z Biur Loterii do dnia 16.01.2009 r.
b) przesłane do jednego z Biur Loterii najpóźniej do dnia 08.01.2009 r. (podany termin jest terminem nadania listu. Zgłoszenia, które wpłyną po dniu 16.01.2009 r. nie będą uwzględniane, pomimo prawidłowego ich złożenia).

Podczas losowania rozlosowanych zostanie 7 nagród dodatkowych: chłodziarka INDESIT, zmywarka WROZAMET, telewizor DAEWOO, pralka WROZAMET, chłodziarka CANDY, nagrywarka DVD PANASONIC, kino domowe LG.
Po wylosowaniu koperty Komisja sprawdzi, czy spełnione są warunki określone w punkcie 11 i 14 regulaminu. Jeśli warunki nie są spełnione, koperta zostaje odrzucona, a losowanie dla danej nagrody jest powtarzane do skutku. Raz wylosowana koperta nie wraca do ponownego losowania w danej edycji losowania.
Po drugim losowaniu, wszystkie kupony, które wzięły w nim udział, łącznie z kuponami wylosowanymi, będą brały udział w kolejnym losowaniu. Organizator sporządzi kserokopię wylosowanych kuponów w celu umożliwienia ich dalszego udziału w loterii. Oryginały zostaną zdeponowane w Biurze Loterii do celów protokolarnych.

20. Termin zgłoszeń do losowania nagrody głównej oraz nagród dodatkowych
W losowaniu wezmą udział zgłoszenia, które zostały:
a) dostarczone do jednego z Biur Loterii do dnia 16.02.2009 r.
b) przesłane do jednego z Biur Loterii najpóźniej do dnia 06.02.2009 r. (podany termin jest terminem nadania listu. Zgłoszenia, które wpłyną po dniu 16.02.2009 r. nie będą uwzględniane, pomimo prawidłowego ich złożenia).

Podczas losowania rozlosowana zostanie nagroda główna a następnie 7 nagród dodatkowych: chłodziarka INDESIT, zmywarka WROZAMET, telewizor DAEWOO, pralka WROZAMET, chłodziarka CANDY, nagrywarka DVD PANASONIC, kino domowe LG.
Po wylosowaniu koperty Komisja sprawdzi, czy spełnione są warunki określone w punkcie 11 i 14 regulaminu. Jeśli warunki nie są spełnione, koperta zostaje odrzucona, a losowanie dla danej nagrody jest powtarzane do skutku. Raz wylosowana koperta nie wraca do ponownego losowania.

OGŁASZANIE WYNIKÓW
21. Lista laureatów publikowana będzie w "Gazecie Współczesnej" oraz na stronie internetowej www.wspolczesna.pl w następujących terminach:
a) pierwsze losowanie - 08.12.2008 r.
b) drugie losowanie - 26.01.2009 r.
c) trzecie losowanie - 23.02.2009 r.

ODBIÓR NAGRÓD
22. Nagrodę (z wyłączeniem nagrody głównej) laureat może odebrać w Biurze Loterii w Białymstoku do dnia 24.03.2009 r. W przypadku nieodebrania nagrody pozostanie ona własnością Organizatora.

23. Przekazanie nagrody głównej nastąpi w formie aktu notarialnego w redakcji "Gazety Współczesnej" przy ul. św. Mikołaja 1 w Białymstoku (najpóźniej w dniu 31.12.2009 r.). Podpisanie aktu notarialnego nastąpi w kancelarii notarialnej wskazanej przez Organizatora najpóźniej do dnia 31.12.2009 r. O dokładnym terminie podpisania aktu notarialnego laureat powiadomiony zostanie listem poleconym wysłanym co najmniej 7 dni przed tym terminem na wskazany przez laureata adres zamieszkania. W przypadku nie stawienia się laureata w określonym terminie, Organizator loterii ponawia wezwanie. Laureat nagrody głównej zobowiązany jest do wpłacenia Organizatorowi loterii podatku od nagrody w wysokości 10% równowartości nagrody, tj. 27 927,90 zł brutto (słownie: dwadzieścia siedem tysięcy dziewięćset dwadzieścia siedem złotych dziewięćdziesiąt groszy), nie później niż 3 dni przed datą podpisania aktu notarialnego.
Nieodebranie nagrody głównej, nieprzystąpienie przez laureata do aktu notarialnego pomimo dwukrotnego wezwania, niewpłacenie podatku od nagrody, jest równoznaczne z rezygnacją z nagrody bez jakichkolwiek roszczeń ze strony Zwycięzcy. W takim przypadku nagroda przechodzi na rzecz Organizatora loterii.

Wszelkie koszty związane z przekazaniem nagrody głównej w tym : Koszty zawarcia umowy w formie aktu notarialnego oraz wszelkie opłaty notarialne i sądowe oraz podatki ponosi zwycięzca.

24. Każdy laureat zobowiązany jest odebrać nagrodę od Organizatora loterii promocyjnej na koszt własny.

25. Laureat nie może domagać się zamiany wygranej nagrody na inną ani wypłaty jej równowartości w pieniądzach.

26. Organizator nie ponosi odpowiedzialności z tytułu rękojmi za wady fizyczne przyznanej nagrody.

ODPOWIEDZIALNOŚĆ PODATKOWA
27. Organizator oświadcza, iż nagrody zostaną wręczone, w ramach niniejszej loterii, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t.j.: Dz. U. z 2000r. Nr 14, poz. 176 ze zmianami).

NADZÓR NAD PRAWIDŁOWOŚCIĄ URZĄDZANIA LOTERII PROMOCYJNEJ
28. Organizator powoła wewnętrzną komisję nadzoru nad prawidłowością urządzania loterii zwaną dalej Komisją i wyda regulamin jej działania. W skład Komisji wchodzić będzie osoba posiadająca świadectwo zawodowe wydane przez Ministra Finansów.

ZASADY POSTĘPOWANIA REKLAMACYJNEGO
29. Reklamacje mogą być zgłaszane przez uczestników loterii na piśmie od dnia rozpoczęcia loterii, najpóźniej w ciągu 7 dni od daty wydania nagród. Reklamacje, które wpłyną po dniu 15.01.2010 r. nie będą uwzględniane, pomimo ich prawidłowego złożenia zgodnie z datą stempla pocztowego.

30. Reklamacje rozpatruje Komisja. Rozpatrzeniu podlegają wyłącznie reklamacje zgłoszone w formie pisemnej (listem poleconym) na adres: Biuro Loterii, ul. Św. Mikołaja 1, 15-419 Białystok z dopiskiem "Mieszkanie do wygrania - reklamacja". Reklamacja powinna zawierać: imię, nazwisko, dokładny adres Uczestnika, przyczynę reklamacji wraz z jej uzasadnieniem oraz podpis.

31. Rozpatrywanie reklamacji trwa do 14 dni od dnia wpłynięcia reklamacji, włączając w to wysłanie zawiadomienia do uczestnika o wyniku reklamacji. Po wyczerpaniu postępowania reklamacyjnego uczestnikowi przysługuje prawo do dochodzenia nieuwzględnionych roszczeń w sądzie właściwym ze względu na siedzibę organizatora loterii.
PRZEDAWNIENIE ROSZCZEŃ
32. Roszczenia z tytułu loterii promocyjnej przedawniają się z upływem 6 miesięcy od dnia, kiedy roszczenie stało się wymagalne.

33. W przypadku zgłoszenia reklamacji w terminie, o którym mowa w pkt 29, bieg terminu przedawnienia, o którym mowa, w pkt 32, ulega zawieszeniu na okres od dnia wniesienia reklamacji do dnia udzielenia przez organizatora odpowiedzi na reklamację.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE
34. Każda zmiana niniejszego regulaminu wymaga zatwierdzenia przez Ministra Finansów.

35. Niniejszy regulamin zostanie udostępniony uczestnikom loterii do wglądu w siedzibie redakcji "Gazeta Współczesna" oraz na stronie internetowej www.wspolczesna.pl

36. Biura Loterii czynne są codziennie od poniedziałku do piątku w godzinach 9.30 - 15.30

37. Materiały reklamowe loterii mają jedynie charakter informacyjny. Wiążącą moc prawną mają wyłącznie postanowienia niniejszego regulaminu.

38. W sprawach nieunormowanych w niniejszym regulaminie zastosowanie mają przepisy Kodeksu cywilnego, ustawy z dnia 29 lipca 1992 r. o grach i zakładach wzajemnych (Dz. U. z 2004 r. Nr 4, poz. 27, ze zm.), ustawy z dnia 12 czerwca 2003r. "Prawo pocztowe" oraz rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 9 stycznia 2004r. w sprawie wykonywania powszechnych usług pocztowych.

Dołącz do nas na Facebooku!

Publikujemy najciekawsze artykuły, wydarzenia i konkursy. Jesteśmy tam gdzie nasi czytelnicy!

Polub nas na Facebooku!

Dołącz do nas na Twitterze!

Codziennie informujemy o ciekawostkach i aktualnych wydarzeniach.

Obserwuj nas na Twiterze!

Kontakt z redakcją

Byłeś świadkiem ważnego zdarzenia? Widziałeś coś interesującego? Zrobiłeś ciekawe zdjęcie lub wideo?

Napisz do nas!

Wideo

Komentarze 7

Komentowanie zostało tymczasowo wyłączone.

Podaj powód zgłoszenia

G
Gazeta Współczesna
W dniu 06.11.2008 o 15:30, ciekawska;> napisał:

hejkaciekawa jestem czy jesli ktos wygra nagrodę dodatkową to też musi zapłcić 10%wartości nagrody?sama zbieram kupony bardzo bym chciała coś wygrać bo jak na razie to nie mam szczęścia do takichkonkursów i wygranych pozdro wszystkim :>


Witam
Laureat nagrody głównej jest zobowiązany do wpłacenia podatku od nagrody w wysokości 10 % równowartości nagrody. Obowiązek wpłaty podatku nie dotyczy nagród dodatkowych.
Pozdrawiam
e
extazy
Ja wygrałam nagrodę dodatkową...w jaki sposób przebiaga odbiór nagrody,czy ktoś mnie poinformuje??
c
ciekawska
no wiec w punkcie 11 jest napisane ''mieszkanie do wygrania''
ale moim zdaniem beda a przynajmniej powinni akceptować kazdy napis bo to oni naknocili :>
g
geronimo
no to czemu w punkcie 14-tym tego regulaminu jest napisane "Wygraj mieszkanie" ??
c
ciekawska
musi pisać ''Mieszkanie do wygrania'' :>
g
geronimo
to w końcu jaki ma być napis na kopercie ? "Wygraj mieszkanie" czy "Mieszkanie do wygrania" ?
c
ciekawska;>
hejka
ciekawa jestem czy jesli ktos wygra nagrodę dodatkową to też musi zapłcić 10%wartości nagrody?
sama zbieram kupony bardzo bym chciała coś wygrać bo jak na razie to nie mam szczęścia do takichkonkursów i wygranych
pozdro wszystkim :>
Przejdź na stronę główną Gazeta Współczesna
Dodaj ogłoszenie