REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ "Urodzinowa Loteria Gazety Współczesnej"

Redakcja
Udostępnij:

POSTANOWIENIA OGÓLNE
1. Nazwa loterii promocyjnej
Loteria promocyjna zwana dalej "loterią" prowadzona jest pod nazwą "Urodzinowa Loteria Gazety Współczesnej".

2. Nazwa organizatora loterii promocyjnej
Organizatorem loterii jest Spółka Media Regionalne Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Prostej 51, 00-838 Warszawa, wpisaną do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000052204, o numerze identyfikacji podatkowej (NIP) 897-10-10-229, REGON 930701694, kapitał zakładowy 42 977 500,00 zł Oddział w Białymstoku (adres do korespondencji: 15-419 Białystok, ul. św. Mikołaja 1).

3. Nazwa organu, który wydał zezwolenie.
Loteria prowadzona jest na podstawie zezwolenia wydanego przez Dyrektora Izby Celnej w Warszawie.

4. Zasięg loterii promocyjnej
Loteria odbywa się na terenie województwa podlaskiego, warmińsko - mazurskiego (powiaty: ełcki, giżycki, olecki, piski, gołdapski, węgorzewski, olsztyński, mrągowski) oraz mazowieckiego (powiaty: ostrowski, ostrołęcki) objętych dystrybucją "Gazety Współczesnej".

5. Czas trwania loterii promocyjnej
Loteria rozpoczyna się w dniu 02.09.2011 roku, a kończy w dniu 1.03.2012 roku.

6. Termin rozpoczęcia i zakończenia dystrybuowania kuponów loteryjnych.
Kupony loteryjne publikowane są codziennie od poniedziałku do piątku (po jednym kuponie) w wydaniach "Gazety Współczesnej" od dnia 02.09.2011 r. do dnia 12.12.2011 r. (z wyłączeniem dnia 01.11.2011 r. i 11.11.2011 r.).

DANE OSOBOWE

7. Administratorem danych osobowych w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tj. Dz.U. z 2002 roku, nr 101, poz. 926 z późn. zm.) jest spółka Media Regionalne Sp. z o.o., z siedzibą w Warszawie, ul. Prosta 51. Dane osobowe uczestników loterii przetwarzane są przy zachowaniu zasad określonych w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tj. Dz.U. z 2002 roku, nr 101, poz. 926 ze późn. zm.).

8. Uczestnicy loterii przystępując do loterii akceptują treść regulaminu, wyrażając tym samym zgodę na
przetwarzanie udostępnionych danych osobowych w celach związanych z przeprowadzeniem loterii, a w szczególności w celu komunikacji z uczestnikami oraz wydania nagród zwycięzcom, w tym również poprzez publikację imiennej listy osób nagrodzonych, miejsca zamieszkania i wizerunku na łamach "Gazety Współczesnej" i na stronach internetowych serwisu www.wspolczesna.pl zgodnie z regulaminem oraz z zachowaniem zasad określonych w ustawie. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz konieczne do wzięcia udziału w loterii.

9. Na podstawie art. 23 ust. 1 pkt 5 w związku z art. 23 ust. 4 pkt 1 ustawy, administrator jest upoważniony do przetwarzania danych osobowych w celach marketingu bezpośredniego własnych produktów lub usług. W przypadku wyrażenia odrębnej zgody, dane osobowe uczestnika mogą być także użyte w celach marketingowych produktów i usług kontrahentów spółki. W związku z powyższym uczestnicy loterii mogą wyrazić pisemną zgodę na ujawnienie dla celów reklamowych i marketingowych Organizatora loterii swego imienia, nazwiska, miejsca zamieszkania i wizerunku na łamach "Gazety Współczesnej" i na stronach internetowych serwisu www.wspolczesna.pl. Wyrażenie takiej zgody nie uprawnia do otrzymania z tego tytułu wynagrodzenia. Zgoda na przetwarzanie danych osobowych w celach marketingowych nie jest obowiązkowa i jej brak nie wyklucza udziału uczestnika w loterii

10. Każdy uczestnik loterii posiada prawo wglądu do swoich danych osobowych oraz do ich poprawiania. Uczestnik ma prawo wniesienia w przypadkach określonych prawem, pisemnie umotywowanego żądania zaprzestania przetwarzania jego danych osobowych.

UCZESTNICY LOTERII
11. Uczestnikiem loterii, na warunkach określonych w regulaminie, może być każda osoba fizyczna, pełnoletnia (z zastrzeżeniem pkt 12 niniejszego regulaminu), zamieszkała na terenie Polski.

12. W loterii nie mogą brać udziału pracownicy i współpracownicy Organizatora, oraz członkowie ich najbliższej rodziny. Przez członków najbliższej rodziny rozumie się małżonków, dzieci, rodzeństwo, krewnych i powinowatych pierwszego stopnia.

13. Przystąpienie do loterii jest równoznaczne z akceptacją przez uczestnika regulaminu loterii w całości.
Uczestnik zobowiązuje się do przestrzegania określonych w nim zasad, jak również potwierdza, iż spełnia wszystkie warunki, które uprawniają go do udziału w loterii.

PRZEBIEG LOTERII
14. W loterii można wziąć udział wysyłając kupony wycięte z "Gazety Współczesnej" (wersja I) i/lub wysyłając karty loteryjne przeznaczone dla Prenumeratorów "Gazety Współczesnej" (wersja II).

WERSJA I
W każdy dzień roboczy od piątku, 02.09.2011 roku do poniedziałku, 12.12.2011 roku (z wyłączeniem dnia
01.11.2011 r. i 11.11.2011 r.) na łamach "Gazety Współczesnej" będą publikowane kupony. Aby wziąć udział w loterii należy:
a) Zebrać z nich zestaw minimum 10 kolejnych, następujących po sobie kuponów (zwanych dalej "zestawem
kuponów"). Zestaw kuponów musi stanowić nieprzerwany ciąg, w którym nie brakuje żadnego numeru kuponu oraz żaden numer nie może się powtarzać, zastępując numer brakujący (z zastrzeżeniem pkt 12 regulaminu).
b) Przesłać lub dostarczyć komplet 10 kuponów loteryjnych najpóźniej do dnia 21.12.2011 r. (termin dotarcia zgłoszenia do Biura Loterii) na adres: Biuro Loterii, ul. św. Mikołaja 1, 15-419 Białystok z dopiskiem "Loteria Gazety Współczesnej". Organizator nie odpowiada za doręczenia, prawidłowość i terminowość doręczenia przez Pocztę Polską oraz inne firmy kurierskie listów, telegramów i innych przesyłek wysyłanych do Organizatora w związku z niniejszą loterią. Czytelnicy mogą włączyć się do loterii w dowolnym momencie, jednak najpóźniej 29.11.2011 roku, kiedy mija ostatnia szansa na możliwość zebrania zestawu 10 kuponów.

WERSJA II
Osoby, które na wrzesień lub/i październik lub/i listopad lub/i grudzień wykupią prenumeratę "Gazety Współczesnej" będą mogły wziąć udział w loterii, zbierając specjalne karty loteryjne dla Prenumeratorów
zwane dalej "kartami loteryjnymi dla Prenumeratorów". Każdy, kto wykupi prenumeratę na przynajmniej jeden z czterech w/w miesięcy, otrzyma w miesiącu, na który wykupił prenumeratę, dwie karty loteryjne dla Prenumeratorów (z wyłączeniem grudnia, kiedy to otrzyma jedną kartę).
Karty loteryjne dla Prenumeratorów będą przekazane Prenumeratorom w następujących w dniach: 12.09.2011 r., 26.09.2011 r., 10.10.2011 r., 24.10.2011 r., 9.11.2011 r., 21.11.2011 r. 12.12.2011 r. poprzez ich dołączenie do dystrybuowanych wśród prenumeratorów egzemplarzy "Gazety Współczesnej".
Aby wziąć udział w loterii należy kartę loteryjną dla Prenumeratorów przesłać lub dostarczyć na adres: Biuro Loterii, ul. św. Mikołaja 1, 15-419 Białystok z dopiskiem "Loteria Gazety Współczesnej" najpóźniej do dnia 21.12.2011 r. (termin dotarcia zgłoszenia do Biura Loterii). Prenumerator może przekazać otrzymane karty loteryjne innej osobie.
Jeżeli osoba, która dokonała zakupu prenumeraty na w/w miesiące nie otrzyma przysługującej karty loteryjnej dla Prenumeratorów, wówczas powinna w ciągu 7 dni powiadomić o tym fakcie Biuro Loterii. Dział dystrybucji Organizatora, po sprawdzeniu, że uczestnik na pewno nie otrzymał karty loteryjnej dla Prenumeratorów, prześle ją na adres uczestnika.
Jeżeli osoba, która dokonała zakupu prenumeraty na w/w miesiące nie otrzyma przysługującej karty loteryjnej dla Prenumeratorów i nie zgłosi tego w ciągu 7 dni do Biura Loterii, wówczas nie przysługuje już takiemu uczestnikowi prawo do składania reklamacji w tym zakresie.
Prenumerator może zwiększyć swoje szanse w losowaniach wysyłając do Biura Loterii zestawy kuponów wyciętych z "Gazety Współczesnej" (wersja I) i/ lub wysyłając karty loteryjne przeznaczone dla
Prenumeratorów "Gazety Współczesnej" (wersja II).

15. W dniach: 08.09.2011 r., 15.09.2011 r., 22.09.2011 r., 29.09.2011 r., 06.10.2011 r., 13.10.2011 r., 20.10.2011 r., 27.10.2011 r., 03.11.2011 r., 10.11.2011 r., 17.11.2011 r., 24.11.2011 r., 01.12.2011 r., 08.12.2011 r., oprócz kuponu loteryjnego, publikowany będzie dodatkowy kupon tzw. "JOKER". Kupon "JOKER" może być użyty w danym zestawie tylko raz, czyli może zastąpić tylko 1 brakujący kupon loteryjny.

16. Do wzięcia udziału w losowaniu nagród upoważnia minimum jeden przesłany zestaw kuponów lub jedna karta loteryjna dla Prenumeratorów. Każde przesłane zgłoszenie weźmie udział w losowaniu/ach.

17. Czytelnicy mogą zwiększyć swoje szanse w losowaniu/ach, poprzez zgromadzenie jak największej liczby zestawów kuponów. Mogą to być zarówno zestawy gromadzone od pierwszego do ostatniego dnia publikacji kuponów (w sumie 7 pełnych zestawów), jak też ich zwielokrotnienie. Każdy z uczestników loterii może nadesłać dowolną liczbę zestawów kuponów.
Osoby korzystające z prenumeraty "Gazety Współczesnej" mogą przesłać dowolną liczbę kart loteryjnych dla Prenumeratorów.
Można także zwiększyć swoje szanse w losowaniach poprzez uczestnictwo w loterii w każdej z w/w w pkt. 14 wersji.

18. Każdy zestaw kuponów i każda karta loteryjna dla Prenumeratorów powinny być przesłane w osobnej kopercie. W przypadku przesłania kilku zestawów kuponów i/lub kilku kart loteryjnych dla Prenumeratorów w jednej kopercie, zgłoszenie to będzie traktowane jako pojedyncze zgłoszenie.
Wszystkie kupony, które biorą udział w loterii muszą być kuponami oryginalnymi, wyciętymi z gazety (niedopuszczalne są kupony powielane: kserowane, skanowane, etc.), i nieuszkodzonymi (za kupon
uszkodzony, a więc nieważny, uznaje się kupon przerwany lub zniszczony w taki sposób, że niemożliwe jest odczytanie zapisanych na nim informacji).
Wszystkie karty loteryjne dla Prenumeratorów, które biorą udział w loterii muszą być kartami oryginalnymi dostarczonymi uczestnikowi loterii przez dostawcę prenumeraty "Gazety Współczesnej" (niedopuszczalne są karty powielane: kserowane, skanowane, etc.), i nieuszkodzonymi (za kartę uszkodzoną, a więc nieważną, uznaje się kartę przerwaną lub zniszczoną w taki sposób, że niemożliwe jest odczytanie zapisanych na nim informacji).

PRAWIDŁOWOŚĆ ZGŁOSZEŃ
19. Prawidłowe zgłoszenie do losowania stanowi zestaw 10 kolejnych, następujących po sobie, oryginalnych, kuponów. Przynajmniej jeden kupon w komplecie musi zawierać:
- dane uczestnika loterii: imię, nazwisko, adres zameldowania (kod, miasto, ulica, numer domu, numer
mieszkania), adres korespondencyjny (jeśli jest inny niż adres zameldowania), numer telefonu oraz wymagany podpis uczestnika
- wymagany podpis pod oświadczeniem o braku przesłanek do wyłączenia z loterii (dot. pkt. 11 i 12 regulaminu)

Akceptacja i podpis pod zgodą na przetwarzanie danych osobowych dla celów reklamowych i marketingowych Organizatora poprzez ujawnienie swego imienia, nazwiska, miejsca zamieszkania i wizerunku na łamach "Gazety Współczesnej" i na stronach internetowych serwisu www.wspolczesna.pl nie jest obowiązkowe dla ważności kuponu.

Organizator zastrzega, iż w zestawie kuponów loteryjnych przynajmniej jeden kupon musi być prawidłowo wypełniony. Niewypełnienie przez uczestnika obowiązkowych pól na przynajmniej jednym kuponie, powoduje nieważność zestawu i nie przyznanie nagrody przez Organizatora.

Prawidłowe zgłoszenie stanowi także karta loteryjna dla Prenumeratorów zawierająca:
- wypełnione przez uczestnika loterii pola do wypełnienia tj. imię, nazwisko, adres zameldowania (kod, miasto, ulica, numer domu, numer mieszkania), adres korespondencyjny (jeśli jest inny niż adres zameldowania), numer telefonu oraz wymagany podpis uczestnika.
- wymagany podpis pod oświadczeniem o braku przesłanek do wyłączenia z loterii (dot. pkt 11 i 12 regulaminu)

Akceptacja i podpis pod zgodą na przetwarzanie danych osobowych dla celów reklamowych i marketingowych Organizatora poprzez ujawnienie swego imienia, nazwiska, miejsca zamieszkania i wizerunku na łamach "Gazety Współczesnej" i na stronach internetowych serwisu www.wspolczesna.pl nie jest obowiązkowe dla ważności Karty.
Organizator zastrzega, że niewypełnienie przez uczestnika obowiązkowych pól na karcie loteryjnej dla Prenumeratorów powoduje nieważność karty i nie przyznanie nagrody przez Organizatora.

20. Kupony loteryjne zawierające niekompletne lub nieczytelne dane osobowe uczestnika loterii i/lub
niezawierające wymaganego podpisu oraz brak podpisanego oświadczenia o braku przesłanek do wyłączenia z loterii (zgodnie z pkt. 11 i 12 Regulaminu) nie upoważniają do otrzymania nagrody.

Karty loteryjne dla Prenumeratorów zawierające niekompletne lub nieczytelne dane osobowe uczestnika loterii i/lub niezawierające wymaganego podpisu oraz brak podpisanego oświadczenia o braku przesłanek do wyłączenia z loterii (zgodnie z pkt. 11 i 12 Regulaminu) nie upoważniają do otrzymania nagrody.

21. Zestaw kuponów loteryjnych lub kartę loteryjną dla Prenumeratorów należy dostarczyć lub przesłać do Biura Loterii w białej, zamkniętej standardowej kopercie formatu C6 (11,4 cm X 16,2 cm) lub DL (11 cm x 22 cm) opatrzonej dopiskiem "Loteria Gazety Współczesnej". Na kopercie nie powinny znajdować się żadne dodatkowe zapiski, naklejki czy rysunki.

NAGRODY
22. Wykaz nagród:
Nagroda główna w postaci nagrody pieniężnej o wartości 20 000 zł - 1 nagroda

Nagrody dodatkowe
Nagroda I stopnia w postaci nagrody pieniężnej o wartości 2 000 zł - 2 nagrody o łącznej wartości 4.000 zł.
Nagroda II stopnia w postaci nagrody pieniężnej o wartości 1 000 zł - 5 nagród o łącznej wartości 5.000 zł.
Nagroda III stopnia w postaci nagrody pieniężnej o wartości 500 zł - 22 nagrody o łącznej wartości 11.000 zł.
Wartość puli nagród wynosi 40 000 zł (słownie: czterdzieści tysięcy złotych)

LOSOWANIE NAGRÓD
23. Losowania nagród odbywają się w oddziale Organizatora przy ul. Św. Mikołaja 1 w Białymstoku pod
nadzorem Komisji.

24. Terminy losowania nagród.
Pierwsze losowanie odbędzie się w dniu 13.10.2011 r. spośród zgłoszeń, które zostały dostarczone do
Organizatora do dnia 12.10.2011 r. Podczas losowania wylosowana zostanie jedna nagroda dodatkowa I stopnia, jedna nagroda dodatkowa II stopnia oraz osiem nagród dodatkowych III stopnia.
Po wylosowaniu koperty Komisja sprawdzi, czy spełnione są warunki określone w regulaminie loterii. Jeśli warunki nie są spełnione, koperta zostaje odrzucona, a losowanie dla danej nagrody jest powtarzane do skutku. Raz wylosowana koperta nie wraca do ponownego losowania w danym dniu.
Po pierwszym losowaniu, wszystkie kupony, które wzięły w nim udział, łącznie z kuponami wylosowanymi, będą brały udział w kolejnych dwóch losowaniach. Organizator sporządzi kserokopię wylosowanych kuponów w celu umożliwienia ich dalszego udziału w loterii. Oryginały zostaną zdeponowane w Biurze Loterii do celów protokolarnych.

Drugie losowanie odbędzie się w dniu 24.11.2011 r. spośród zgłoszeń które zostały dostarczone do
Organizatora do dnia 23.11.2011 r. Podczas losowania wylosowana zostanie jedna nagroda dodatkowa I stopnia, jedna nagroda dodatkowa II stopnia oraz osiem nagród dodatkowych III stopnia.
Po wylosowaniu koperty Komisja sprawdzi, czy spełnione są warunki określone w regulaminie loterii. Jeśli warunki nie są spełnione, koperta zostaje odrzucona, a losowanie dla danej nagrody jest powtarzane do skutku. Raz wylosowana koperta nie wraca do ponownego losowania w danym dniu.
Po drugim losowaniu, wszystkie kupony/karty loteryjne dla Prenumeratorów, które wzięły w nim udział, łącznie z wylosowanymi kuponami/kartami loteryjnymi dla Prenumeratorów, z wyłączeniem odrzuconych kuponów/kart loteryjnych dla Prenumeratorów będą brały udział w trzecim losowaniu. Organizator sporządzi kserokopię wylosowanych kuponów/ kart loteryjnych dla Prenumeratorów w celu umożliwienia ich dalszego udziału w loterii. Oryginały zostaną zdeponowane w Biurze Loterii do celów protokolarnych.

Trzecie losowanie odbędzie się w dniu 22.12.2011 r. spośród zgłoszeń które zostały dostarczone do
Organizatora do dnia 21.12.2011 r. Podczas losowania wylosowana zostanie jedna nagroda główna, trzy nagrody dodatkowe II stopnia oraz sześć nagród dodatkowych III stopnia.
Po wylosowaniu koperty Komisja sprawdzi, czy spełnione są warunki określone w regulaminie loterii. Jeśli warunki nie są spełnione, koperta zostaje odrzucona, a losowanie dla danej nagrody jest powtarzane do skutku. Raz wylosowana koperta nie wraca do ponownego losowania w danym dniu.
Godzina każdego losowania będzie publikowana na łamach "Gazety Współczesnej" najpóźniej trzy dni przed losowaniem.

OGŁASZANIE WYNIKÓW
25. Lista laureatów publikowana będzie w "Gazecie Współczesnej" oraz na stronie internetowej
www.wspolczesna.pl w następujących terminach:
a) po pierwszym losowaniu - 14.10.2011 r.
b) po drugim losowaniu - 25.11.2011 r.
c) po trzecim losowaniu - 23.12.2011 r.

ODBIÓR NAGRÓD
26. Nagrody zostaną przelane na konto bankowe po uprzednim wskazaniu go w formie pisemnej przez laureata (w przypadku nagrody głównej wskazanie konta jest niezbędne do wydania nagrody) lub przekazem pocztowym (na adres wpisany na kuponie lub karcie). Podpisaną czytelnie informację o koncie bankowym należy przesłać do Biura Loterii listem poleconym lub przynieść najpóźniej do dnia 12.01.2012 r. (termin dotarcia do Biura Loterii). Jeśli laureat nagrody głównej nie prześle lub nie przyniesie numeru konta bankowego do 12.01.2012 r., Organizator prześle ponaglenie listem poleconym. Niepodanie do dnia 19.01.2012 r. numeru konta bankowego pomimo ponaglenia, jest równoznaczne z rezygnacją z nagrody bez jakichkolwiek roszczeń ze strony laureata. W takim przypadku nagroda przechodzi na rzecz Organizatora. Nagrody zostaną wysłane do dnia 23.01.2012 r.

27. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za nieprawidłowości związane z opóźnieniem lub niedoręczeniem nagrody wynikające z błędnego podania przez laureata adresu lub innych danych, na który to adres została wysłana nagroda.

28. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za zmianę miejsca zamieszkania, jak również za niemożność odbioru lub nieodebranie nagrody, z jakiejkolwiek przyczyny przez laureata. W takim przypadku laureat traci prawo do nagrody.

ODPOWIEDZIALNOŚĆ PODATKOWA
29. Organizator oświadcza, iż nagrody zostaną wręczone, w ramach niniejszej loterii, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t.j.: Dz. U. z 2010 r. Nr 51, poz. 307 ze późn.zm). Kwota stanowiąca 10% wartości nagrody głównej tj. 2000 zł potrącona zostanie przez Organizatora przed wydaniem nagrody i przeznaczona na zapłatę zryczałtowanego podatku dochodowego od wydawanych nagród w loteriach promocyjnych.

NADZÓR NAD PRAWIDŁOWOŚCIĄ URZĄDZANIA LOTERII PROMOCYJNEJ
30. Organizator powołał wewnętrzną komisję nadzoru nad prawidłowością urządzania loterii zwaną dalej Komisją i wydał regulamin jej działania. W skład Komisji wchodzi osoba posiadająca świadectwo zawodowe wydane przez Ministra Finansów.

ZASADY POSTĘPOWANIA REKLAMACYJNEGO
31. Reklamacje mogą być zgłaszane przez uczestników loterii na piśmie od dnia rozpoczęcia loterii, najpóźniej w ciągu 7 dni od daty wydania nagród. Reklamacje, które wpłyną po dniu 10.02.2012 r. nie będą uwzględniane, pomimo ich prawidłowego złożenia zgodnie z datą stempla pocztowego.

32. Reklamacje rozpatruje Komisja. Rozpatrzeniu podlegają wyłącznie reklamacje zgłoszone w formie pisemnej (listem poleconym) na adres: Biuro Loterii, ul. św. Mikołaja 1, 15-419 Białystok z dopiskiem "Urodzinowa Loteria Gazety Współczesnej - reklamacja". Reklamacja powinna zawierać: imię, nazwisko, dokładny adres Uczestnika, datę i miejsce zdarzenia, którego dotyczy reklamacja, treść żądania, przyczynę reklamacji wraz z jej uzasadnieniem oraz podpis.

33. Rozpatrywanie reklamacji trwa do 14 dni roboczych (nie licząc sobót) od dnia wpłynięcia reklamacji, włączając w to wysłanie zawiadomienia do uczestnika o wyniku reklamacji. Po wyczerpaniu postępowania reklamacyjnego uczestnikowi przysługuje prawo do dochodzenia nieuwzględnionych roszczeń w sądzie powszechnym. Termin rozpatrzenia reklamacji wraz z powiadomieniem upływa w dniu 1.03.2012 r.

PRZEDAWNIENIE ROSZCZEŃ
34. Roszczenia z tytułu loterii promocyjnej przedawniają się z upływem 6 miesięcy od dnia, kiedy roszczenie stało się wymagalne.

35. W przypadku zgłoszenia reklamacji, bieg terminu przedawnienia, ulega zawieszeniu na okres od dnia wniesienia reklamacji do dnia udzielenia przez Organizatora odpowiedzi na reklamację.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE
36. Każda zmiana niniejszego regulaminu wymaga zatwierdzenia przez Dyrektora Izby Celnej w Warszawie.

37. Niniejszy regulamin jest udostępniony uczestnikom loterii do wglądu w siedzibie redakcji "Gazeta
Współczesna" oraz na stronie internetowej www.wspolczesna.pl. Na pisemne życzenie uczestnika loterii, otrzyma on kopię regulaminu po przesłaniu przez niego zaadresowanej koperty ze znaczkiem na adres: Biuro Loterii, ul. św. Mikołaja 1, 15-419 Białystok z dopiskiem "Urodzinowa Loteria Gazety Współczesnej - regulamin".

38. Materiały reklamowe loterii mają jedynie charakter informacyjny. Wiążącą moc prawną mają wyłącznie postanowienia niniejszego regulaminu.

39. Biura Loterii czynne są codziennie od poniedziałku do piątku w godzinach 9.00 - 17.00.

40. W sprawach nieunormowanych w niniejszym regulaminie zastosowanie mają przepisy Kodeksu cywilnego, ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (Dz. U. Nr 201, poz. 1540 z późn.zm.), ustawy z dnia 12 czerwca 2003r. "Prawo pocztowe" (Dz. U z dnia 2008 r. Nr 189 poz. 1159) oraz rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 9 stycznia 2004 r. w sprawie wykonywania powszechnych usług pocztowych (Dz. U z dnia 2004 r. Nr 5 poz. 34).

Dołącz do nas na Facebooku!

Publikujemy najciekawsze artykuły, wydarzenia i konkursy. Jesteśmy tam gdzie nasi czytelnicy!

Polub nas na Facebooku!

Dołącz do nas na Twitterze!

Codziennie informujemy o ciekawostkach i aktualnych wydarzeniach.

Obserwuj nas na Twiterze!

Kontakt z redakcją

Byłeś świadkiem ważnego zdarzenia? Widziałeś coś interesującego? Zrobiłeś ciekawe zdjęcie lub wideo?

Napisz do nas!

Wideo

Komentarze

Komentowanie artykułów jest możliwe wyłącznie dla zalogowanych Użytkowników. Cenimy wolność słowa i nieskrępowane dyskusje, ale serdecznie prosimy o przestrzeganie kultury osobistej, dobrych obyczajów i reguł prawa. Wszelkie wpisy, które nie są zgodne ze standardami, proszę zgłaszać do moderacji. Zaloguj się lub załóż konto

Nie hejtuj, pisz kulturalne i zgodne z prawem komentarze! Jeśli widzisz niestosowny wpis - kliknij „zgłoś nadużycie”.

Podaj powód zgłoszenia

Nikt jeszcze nie skomentował tego artykułu.
Więcej informacji na stronie głównej Gazeta Współczesna
Dodaj ogłoszenie