MAŁA MISS MAŁY MISTER | regulamin

IT
Regulamin plebiscytu pod nazwą „Mała Miss Mały Mister” edycja 2017 zwanego dalej „Plebiscytem”

Art. 1
Informacje ogólne

1. Organizatorem Plebiscytu jest spółka Polska Press sp. z o.o. z siedzibą w Warszawa, 02-672 Warszawa, ul. Domaniewska 45, 02-672 Warszawa, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego – Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000002408, o kapitale zakładowym 42 000 000,00 złotych oraz numerze identyfikacji podatkowej NIP 522-01-03-609.
2. Niniejszy regulamin (zwany dalej: regulaminem) określa zasady i warunki przeprowadzenia plebiscytu pod nazwą „Mała Miss Mały Mister” .
3. Plebiscyt ma na celu wybór najsympatyczniejszego dziecka w sześciu kategoriach:
I kategoria: dziewczynka w wieku 0-3
II kategoria: chłopiec w wieku 0-3
III kategoria: dziewczynka w wieku 4-7
IV kategoria: chłopiec w wieku 4-7
V kategoria: dziewczynka w wieku 8-12
VI kategoria: chłopiec w wieku 8-12
4. Plebiscyt organizowany będzie od dnia 10.02.2017r. do dnia 31.03.2017r. do godziny 21:59:59.
5. Organizator powołuje 2 osobową komisję plebiscytową w skład której wchodzą: Elżbieta Dźwigaj, Iwona Błahuszewska.
6. Regulamin niniejszy jest jedynym dokumentem określającym zasady Plebiscytu. Regulamin jest dostępny na stronie www.wspolczesna.pl oraz we właściwym oddziale Organizatora (ul. Św. Mikołaja 1, 15-419 Białystok).
7. Organizator zastrzega, iż Plebiscyt nie jest badaniem opinii publicznej, a podane wyniki odzwierciedlają wyłącznie ilość i treść wysłanych przez Głosujących odpowiedzi, w tym w formacie SMS. Z uwagi na fakt, iż jeden Głosujący może wysłać więcej niż jedną odpowiedź, wyniki głosowania nie muszą odzwierciedlać obiektywnego zapatrywania społecznego na kwestie, których dotyczy Plebiscyt.
8. Uczestnik przystępując do Plebiscytu w jakimkolwiek charakterze wyraża zgodę na treść niniejszego regulaminu.

Art. 2
Warunki udziału w plebiscycie

1. Plebiscyt ma charakter otwarty. Kandydatem w Plebiscycie może być dziecko, które w chwili zgłoszenia do udziału w plebiscycie w kategorii do lat 3 nie ukończyło 3 roku życia, w kategorii do lat 7 nie ukończyło 7 roku życia, w kategorii do lat 12 nie ukończyło 12 roku życia, za uprzednią zgodą przedstawiciela ustawowego lub opiekuna prawnego (zwanych dalej Opiekunem dziecka), w którego imieniu zostanie przesłany formularz zgłoszeniowy wraz ze zdjęciem dziecka prezentującym jego zainteresowania lub cechy. Kandydaturę może zgłosić wyłącznie Opiekun dziecka mieszkający na terenie województwa podlaskiego.
2. Dokonanie zgłoszenia kandydatury dziecka oznacza zapoznanie się z niniejszym regulaminem oraz jego pełną akceptację, w tym zgodę na wykorzystanie danych i wizerunku dziecka w celach i na zasadach określonych niniejszym regulaminem. Zgłoszenie jest jednoznaczne z wyrażeniem zgody spółce Polska Press Sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie nieodwołalnego i nieodpłatnego prawa do wielokrotnego wykorzystywania przesłanych zdjęć z wizerunkiem dziecka bez konieczności każdorazowego ich zatwierdzania, przy czym zgoda dotyczy możliwości wykorzystania zdjęć na potrzeby plebiscytu. Zgoda obejmuje znane pola eksploatacji, a w szczególności wykorzystanie, utrwalanie dowolną techniką, obróbkę i powielanie wykonanych zdjęć na łamach „Gazety Współczesnej”, na portalu internetowym www.wspolczesna.pl oraz w serwisie www.facebook.com.
3. W plebiscycie nie mogą brać udziału pracownicy oraz współpracownicy Organizatora ani członkowie ich rodzin. Przez członków rodziny rozumie się: wstępnych, zstępnych, rodzeństwo, małżonków, osoby pozostające w stosunku przysposobienia.
4. W plebiscycie nie mogą brać udziału także pracownicy oraz współpracownicy podmiotów którym powierzono jakąkolwiek czynność związaną z plebiscytem ani członkowie ich rodzin. Przez członków rodzin rozumie się osoby o których mowa w pkt. 3.

Art. 3
Zasady przeprowadzania Plebiscytu

I. Zgłaszanie kandydatur
1. Plebiscyt będzie się odbywał w dniach od 10.02.2017r. do 31.03.2017r. do godziny 21:59:59.
2. Do udziału w plebiscycie „Mała Miss i Mały Mister” można zgłosić dzieci w sześciu kategoriach:
I kategoria: dziewczynka w wieku 0-3
II kategoria: chłopiec w wieku 0-3
III kategoria: dziewczynka w wieku 4-7
IV kategoria: chłopiec w wieku 4-7
V kategoria: dziewczynka w wieku 8-12
VI kategoria: chłopiec w wieku 8-12
3. Zgłoszeń kandydatów do Plebiscytu można dokonać za zgodą rodziców lub prawnych opiekunów dziecka, jeżeli zgłoszenie pochodzi od innych osób aniżeli przedstawiciel czy opiekun. W takim przypadku zgoda powinna być przesłana na adres Organizatora (ul. Św. Mikołaja 1, 15-419 Białystok).
4. By zgłosić kandydaturę do konkursu, wystarczy skorzystać ze specjalnego formularza na stronie internetowej www.wspolczesna.pl/missmister w okresie od 10.02.2017r. do 10.03.2017r., do końca dnia.
Zgłoszenie powinno zawierać następujące dane:
- wskazanie kategorii plebiscytu;
- imię i nazwisko dziecka;
- miejscowość zamieszkania;
- krótki opis dziecka zachęcający do głosowania (nieobowiązkowe);
- imię i nazwisko rodzica/opiekuna prawnego;
- numer telefonu rodzica/opiekuna prawnego;
- adres e-mail rodzica/opiekuna prawnego;
- zdjęcie dziecka.
5. Zgłoszenia niezawierające wymaganych danych nie będą uwzględniane.
6. Po pozytywnej weryfikacji zgłoszenia, kandydatury zostaną dołączone do listy kandydatów, o czym osoba zgłaszająca kandydata zostanie poinformowana na e-maila.
7. Zgłoszenia można dokonać drogą elektroniczną na formularzu dostępnym na stronie internetowej www.wspolczesna.pl/missmister. Prawidłowe zgłoszenia należy dostarczyć drogą elektroniczną za pośrednictwem formularza do 10.03.2017r., do końca dnia.
8. Organizator zastrzega sobie prawo do weryfikacji zgłoszeń pod kątem ich zgodności z regulaminem, w szczególności weryfikacji zgłoszeń w zakresie ich zgodności z treścią pkt. 4 niniejszego artykułu oraz prawem. Zgłoszenia zweryfikowane negatywnie oznaczać będą, że kandydatura nie została dołączona do listy kandydatów o czym zgłaszający zostanie poinformowany niezwłocznie przez Organizatora na podane dane kontaktowe z informacją o przyczynach negatywnej weryfikacji. W przypadku prawidłowo dokonanego zgłoszenia kandydatura zostanie dołączona do listy kandydatów.
W przypadku zgłoszenia zweryfikowanego negatywnie można dokonać ponownego poprawnego zgłoszenia zawierającego poprawne dane lub zgłosić do Organizatora reklamację na zasadach określonych w art. 6.
9. W dniu 03.03.2017 r. na stronie internetowej www.wspolczesna.pl zostanie opublikowana ostateczna lista zweryfikowanych kandydatur do udziału w Plebiscycie, które zostały zgłoszone do dnia 02.03.2017 r.
10. W dniu 13.03.2017 r. na stronie internetowej www.wspolczesna.pl zostanie opublikowana ostateczna lista zweryfikowanych kandydatur do udziału w Plebiscycie, które zostały zgłoszone do dnia 10.03.2017 r.

II. Głosowanie
1. Głosowanie odbywać się będzie za pomocą SMS Premium i będzie trwało od 03.03.2017r. do 31.03.2017r. do godziny 21:59:59 na następujących warunkach:
a. głosując za pośrednictwem SMS Premium uczestnik otrzymuje kod na e-wydanie
„Gazety Współczesnej” (dalej jako „e-wydanie”). Nabycie e-wydania następuje zgodnie z treścią regulaminu dostępnego pod adresem www.Prasa24.pl. Głosujący za pomocą SMS Premium oświadcza jednocześnie że zapoznał się z tym regulaminem i akceptuje jego treść;
b. głosowania SMS dokonuje się poprzez przesłanie SMS na numer 72355 w treści wpisując podany na stronie prefiks po kropce wpisując numer dziecka;
c. w odpowiedzi na SMS, poza zaliczeniem głosu, uczestnik otrzymuje również kod dostępu do e-wydania;
d. koszt wysłania SMS-a do 160 znaków wynosi 2,46 zł z VAT (2 zł + VAT);
e. jeden wysłany SMS to 1 głos w Plebiscycie na daną kandydaturę;
f. uczestnik Plebiscytu może oddać dowolną liczbę głosów i tym samym uzyskać dostęp do dowolnej ilości e-wydań, przy czym każdorazowe kolejne wysłanie SMS pod numer 72355 powoduje ponowne pobranie opłaty w wysokości 2,46 zł brutto;
g. w obliczeniu wyników Plebiscytu biorą udział te ważne głosy, które wpłyną do systemu Organizatora do godziny zakończenia Plebiscytu; głosy, które wpłyną do sytemu Organizatora po zakończeniu głosowania nie zostaną uwzględnione w wynikach Plebiscytu;
h. w przypadku wysłania SMS o treści która nie spełnia wymogów niniejszego regulaminu, na numer z którego przesłano taki SMS zostanie odesłany SMS z informacją, że wiadomość nie została poprawnie rozpoznana. SMS nie spełniający wymogów regulaminu nie będzie wliczony do sumy oddanych głosów;
i. obsługę techniczną systemu liczenia głosów oddanych za pośrednictwem wiadomości SMS zapewnia Polska Press Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, właściciel systemu Hermes;
j. dostawcą w/w usługi SMS Premium o podwyższonej opłacie jest Digital Virgo S.A., a świadczenie dodatkowe realizowane jest przez Organizatora.
2. O zwycięstwie w Plebiscycie w danej kategorii decyduje największa liczba głosów zliczona na podstawie głosów oddanych za pośrednictwem SMS Premium. W przypadku gdy dwie lub więcej osób będzie miało łącznie taką samą liczbę punktów, wyższe miejsce w końcowej klasyfikacji zajmie osoba na którą zostały oddane głosy z większej ilości numerów w głosowaniu SMS Premium.

Art. 4
Ogłoszenie wyników Plebiscytu

1. Komisja Plebiscytowa po zweryfikowaniu nadesłanych głosów, ogłosi wyniki Plebiscytu w dniu 03.04.2017r. na stronie internetowej www.wspolczesna.pl.

Art. 5
Nagrody w Plebiscycie

1. Za wydanie nagród w plebiscycie odpowiada Organizator.
2. Zwycięzcy Plebiscytu otrzymają następujące nagrody:

I kategoria: dziewczynki w wieku 0-3
1. miejsce
a. voucher na przyjęcie urodzinowe do zrealizowania w Centrum Zabaw Psotnik o wartości 500 zł brutto
b. voucher na 4 wejścia na zajęcia z pływania w Centrum Kajtek o wartości 130 zł brutto
c. voucher na dowolne zajęcia do wykorzystania w Centrum Kreatywności Totu o wartości 100 zł brutto
d. voucher do zrealizowania w sklepie z zabawkami dla dzieci „Dziupla” o wartości 100 zł brutto
e. voucher na dowolne zajęcia w Bricks 4 Kidz o wartości 25 zł brutto

2. miejsce
a. voucher na przyjęcie urodzinowe do zrealizowania w Centrum Zabaw Psotnik o wartości 350 zł brutto
b. voucher na dowolne zajęcia do wykorzystania w Centrum Kreatywności Totu o wartości 100 zł brutto
c. voucher do zrealizowania w sklepie z zabawkami dla dzieci „Dziupla” o wartości 100 zł brutto
d. voucher na dowolne zajęcia w Bricks 4 Kidz o wartości 25 zł brutto

3. miejsce
a. voucher na przyjęcie urodzinowe do zrealizowania w Centrum Zabaw Psotnik o wartości 350 zł brutto
b. voucher na dowolne zajęcia do wykorzystania w Centrum Kreatywności Totu o wartości 100 zł brutto
c. voucher na dowolne zajęcia w Bricks 4 Kidz o wartości 25 zł brutto

4 – 10. miejsce
a. voucher na dowolne zajęcia do wykorzystania w Centrum Kreatywności Totu o wartości 100 zł brutto
b. voucher na dowolne zajęcia w Bricks 4 Kidz o wartości 25 zł brutto
11-34. miejsce
a. voucher na dowolne zajęcia w Bricks 4 Kidz o wartości 25 zł brutto

II kategoria: chłopcy w wieku 0-3
1. miejsce
a. voucher na przyjęcie urodzinowe do zrealizowania w Centrum Zabaw Psotnik o wartości 500 zł brutto
b. voucher na 4 wejścia na zajęcia z pływania w Centrum Kajtek o wartości 130 zł brutto
c. voucher na dowolne zajęcia do wykorzystania w Centrum Kreatywności Totu o wartości 100 zł brutto
d. voucher do zrealizowania w sklepie z zabawkami dla dzieci „Dziupla” o wartości 100 zł brutto
e. voucher na dowolne zajęcia w Bricks 4 Kidz o wartości 25 zł brutto

2. miejsce
a. voucher na przyjęcie urodzinowe do zrealizowania w Centrum Zabaw Psotnik o wartości 350 zł brutto
b. voucher na dowolne zajęcia do wykorzystania w Centrum Kreatywności Totu o wartości 100 zł brutto
c. voucher do zrealizowania w sklepie z zabawkami dla dzieci „Dziupla” o wartości 100 zł brutto
d. voucher na dowolne zajęcia w Bricks 4 Kidz o wartości 25 zł brutto

3. miejsce
a. voucher na przyjęcie urodzinowe do zrealizowania w Centrum Zabaw Psotnik o wartości 350 zł brutto
b. voucher na dowolne zajęcia do wykorzystania w Centrum Kreatywności Totu o wartości 100 zł brutto
c. voucher na dowolne zajęcia w Bricks 4 Kidz o wartości 25 zł brutto

4 – 10. miejsce
a. voucher na dowolne zajęcia do wykorzystania w Centrum Kreatywności Totu o wartości 100 zł brutto
b. voucher na dowolne zajęcia w Bricks 4 Kidz o wartości 25 zł brutto

11-34. miejsce
a. voucher na dowolne zajęcia w Bricks 4 Kidz o wartości 25 zł brutto

III kategoria: dziewczynki w wieku 4-7
1. miejsce
a. voucher uprawniający do zapisu na 1 rok zajęć z nauki języka angielskiego w English Kids Club o wartości 1200 zł brutto
b. voucher na kurs z robotyki i programowania realizowany przez Misja Robotyka o wartości 590 zł brutto
c. voucher na przyjęcie urodzinowe do zrealizowania w Centrum Zabaw Psotnik o wartości 500 zł brutto
d. voucher miesięczny na zajęcia „Koloraki” w Centrum Kreatywności Totu o wartości 100 zł brutto
e. voucher na dowolne zajęcia w Bricks 4 Kidz o wartości 25 zł brutto

2. miejsce
a. voucher uprawniający do zapisu na 1 rok zajęć z nauki języka angielskiego w English Kids Club o wartości 1200 zł brutto
b. voucher na kurs z robotyki i programowania realizowany przez Misja Robotyka o wartości 590 zł brutto
c. voucher na przyjęcie urodzinowe do zrealizowania w Centrum Zabaw Psotnik o wartości 350 zł brutto
d. voucher miesięczny na zajęcia „Koloraki” w Centrum Kreatywności Totu o wartości 100 zł brutto
e. voucher na dowolne zajęcia w Bricks 4 Kidz o wartości 25 zł brutto

3. miejsce
a. voucher na kurs z robotyki i programowania realizowany przez Misja Robotyka o wartości 590 zł brutto
b. voucher na przyjęcie urodzinowe do zrealizowania w Centrum Zabaw Psotnik o wartości 350 zł brutto
c. voucher na dowolne zajęcia w Bricks 4 Kidz o wartości 25 zł brutto

4 – 10. miejsce
a. 2 vouchery (dziecko + rodzic) do wykorzystania w Centrum Wspinaczkowym FLASH o wartości 72 zł brutto
b. voucher na dowolne zajęcia w Bricks 4 Kidz o wartości 25 zł brutto

11-34. miejsce
a. voucher na dowolne zajęcia w Bricks 4 Kidz o wartości 25 zł brutto

IV kategoria: chłopcy w wieku 4-7
1. miejsce
a. voucher uprawniający do zapisu na 1 rok zajęć z nauki języka angielskiego w English Kids Club o wartości 1200 zł brutto
b. voucher na kurs z robotyki i programowania realizowany przez Misja Robotyka o wartości 590 zł brutto
c. voucher na przyjęcie urodzinowe do zrealizowania w Centrum Zabaw Psotnik o wartości 500 zł brutto
d. voucher miesięczny na zajęcia „Koloraki” w Centrum Kreatywności Totu o wartości 100 zł brutto
e. voucher na dowolne zajęcia w Bricks 4 Kidz o wartości 25 zł brutto

2. miejsce
a. voucher uprawniający do zapisu na 1 rok zajęć z nauki języka angielskiego w English Kids Club o wartości 1200 zł brutto
b. voucher na kurs z robotyki i programowania realizowany przez Misja Robotyka o wartości 590 zł brutto
c. voucher na przyjęcie urodzinowe do zrealizowania w Centrum Zabaw Psotnik o wartości 350 zł brutto
d. voucher miesięczny na zajęcia „Koloraki” w Centrum Kreatywności Totu o wartości 100 zł brutto
e. voucher na dowolne zajęcia w Bricks 4 Kidz o wartości 25 zł brutto

3. miejsce
a. voucher na kurs z robotyki i programowania realizowany przez Misja Robotyka o wartości 590 zł brutto
b. voucher na przyjęcie urodzinowe do zrealizowania w Centrum Zabaw Psotnik o wartości 350 zł brutto
c. voucher na dowolne zajęcia w Bricks 4 Kidz o wartości 25 zł brutto

4 – 10. miejsce
a. 2 vouchery (dziecko + rodzic) do wykorzystania w Centrum Wspinaczkowym FLASH o wartości 72 zł brutto
b. voucher na dowolne zajęcia w Bricks 4 Kidz o wartości 25 zł brutto

11-34. miejsce
a. voucher na dowolne zajęcia w Bricks 4 Kidz o wartości 25 zł brutto

V kategoria: dziewczynki w wieku 8-12
1. miejsce
a. voucher na kurs z robotyki i programowania realizowany przez Misja Robotyka o wartości 590 zł brutto
b. voucher uprawniający do zniżki na kwotę 150 zł brutto na półkolonie letnie w Centrum Kreatywności Totu
c. voucher na dowolne zajęcia w Bricks 4 Kidz o wartości 25 zł brutto

2. miejsce
a. voucher na kurs z robotyki i programowania realizowany przez Misja Robotyka o wartości 590 zł brutto
b. voucher na dowolne zajęcia w Bricks 4 Kidz o wartości 25 zł brutto

3. miejsce
a. voucher na kurs z robotyki i programowania realizowany przez Misja Robotyka o wartości 590 zł brutto
b. voucher na dowolne zajęcia w Bricks 4 Kidz o wartości 25 zł brutto

4 – 10. miejsce
a. 2 vouchery (dziecko + rodzic) do wykorzystania w Centrum Wspinaczkowym FLASH o wartości 72 zł brutto
b. voucher na dowolne zajęcia w Bricks 4 Kidz o wartości 25 zł brutto

11-33. miejsce
a. voucher na dowolne zajęcia w Bricks 4 Kidz o wartości 25 zł brutto

VI kategoria: chłopcy w wieku 8-12
1. miejsce
a. voucher na kurs z robotyki i programowania realizowany przez Misja Robotyka o wartości 590 zł brutto
b. voucher uprawniający do zniżki na kwotę 150 zł brutto na półkolonie letnie w Centrum Kreatywności Totu
c. voucher na dowolne zajęcia w Bricks 4 Kidz o wartości 25 zł brutto

2. miejsce
a. voucher na kurs z robotyki i programowania realizowany przez Misja Robotyka o wartości 590 zł brutto
b. voucher na dowolne zajęcia w Bricks 4 Kidz o wartości 25 zł brutto

3. miejsce
a. voucher na kurs z robotyki i programowania realizowany przez Misja Robotyka o wartości 590 zł brutto
b. voucher na dowolne zajęcia w Bricks 4 Kidz o wartości 25 zł brutto

4 – 10. miejsce
a. 2 vouchery (dziecko + rodzic) do wykorzystania w Centrum Wspinaczkowym FLASH o wartości 72 zł brutto
b. voucher na dowolne zajęcia w Bricks 4 Kidz o wartości 25 zł brutto

11-33. miejsce
a. voucher na dowolne zajęcia w Bricks 4 Kidz o wartości 25 zł brutto

3. Nie ma możliwości zamiany nagrody na inną ani wypłatę ekwiwalentu w formie pieniężnej.
4. Nagrody rzeczowe zostaną wręczone w dniu 08.04.2017r. podczas uroczystej gali w Galerii Zielone Wzgórze lub mogą zostać dostarczone paczką pocztową lub kurierską na wskazany przez zwycięzcy adres pocztowy. W przypadku wysyłki, nagroda zostanie wysłana na koszt Organizatora.
5. Nagrody zostaną wydane zgodnie z przepisami Ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych z dnia 26 lipca 1991 r. (Dz. U. z 2016, poz. 2032 ze zm).
6. Organizator może przyznać dodatkowe nagrody bez zmiany, zamiany czy anulowania dotychczasowych nagród oraz bez obowiązku uiszczania z tego tytułu jakichkolwiek opłat, w tym podatków, kosztów odbioru przez uczestnika.

Art. 6
Reklamacje

1. Reklamacje związane z plebiscytem muszą być dostarczone do Organizatora na adres Polska Press Sp. z o.o. Oddział w Białymstoku, ul. św. Mikołaja 1, 15-419 Białystok z dopiskiem „Mała Miss Mały Mister”.
2. Każda reklamacja winna zawierać co najmniej wskazanie autora (imię i nazwisko oraz adres dla doręczeń) oraz zwięzły opis zarzutów.
3. Reklamacje będą rozpatrywane w terminie do 14 dni roboczych od daty ich otrzymania. O wyniku postępowania reklamacyjnego osoby zgłaszające reklamacje zostaną powiadomione pisemnie niezwłocznie po ich rozpatrzeniu.
4. Uczestnikowi przysługuje prawo do dochodzenia roszczeń we właściwym sądzie powszechnym.
5. Nie podlegają rozparzeniu reklamacje niespełniające warunków określonych w niniejszym artykule.

Art. 7
Ochrona danych osobowych

1. Administratorem danych osobowych jest Polska Press sp. z o.o. z siedzibą w Warszawa, 02-672 Warszawa, ul. Domaniewska 45, 02-672 Warszawa, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego – Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000002408, o kapitale zakładowym 42 000 000,00 złotych oraz numerze identyfikacji podatkowej NIP 522-01-03-609.
2. Podane przez Uczestników dane osobowe będą przetwarzane zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych przez Organizatora dla celów organizacji i przeprowadzenia Plebiscytu, zapewnienia uczciwego i miarodajnego głosowania w Plebiscycie, w szeroko pojętych celach marketingowych i promocyjnych towarów i usług Organizatora, a także w celach statycznych, analitycznych oraz nawiązywania kontaktu z właścicielem danych.
3. Właściciel danych ma prawo do dostępu do swoich danych oraz ich poprawiania. Nadto właściciel danych ma prawo w każdym czasie wyrazić sprzeciw co do przetwarzania jego danych przez Organizatora w zakresie dozwolonym przez w/w ustawę lub zażądać zaprzestania ich przetwarzania w ogóle. Z uwagi na względy bezpieczeństwa we wszystkich tych sprawach właściciel danych winien osobiście zwracać się do Organizatora na piśmie. Podanie danych jest dobrowolne jednak ich niepodanie lub brak jednoznacznej zgody Uczestnika na przetwarzanie danych osobowych określonych jako wymagane do przeprowadzenia Plebiscytu, uniemożliwia udział w Plebiscycie Przystępując do udziału w niniejszym Plebiscycie, uczestnik może nadto wyrazić zgodę na otrzymywanie od Organizatora za pomocą środków komunikacji elektronicznej, w tym na podane Organizatorowi numery telefonów, informacji handlowej od Organizatora dotyczącej produktów i usług oferowanych przez Organizatora, a także produktów i usług podmiotów współpracujących z Organizatorem na odrębnych zasadach. Uczestnik Plebiscytu może zrezygnować z otrzymywania informacji handlowej w powyższym zakresie wysyłając maila na adres mailowy [email protected] w tytule wiadomości wpisując stop + numer telefonu/ adres e-mail. Wskazany numer/ adres e-mail niezwłocznie zostanie usunięty z listy numerów/ adresów e-mail, na które wysyłane są wyżej wskazane wiadomości.
4. Przystępując do udziału w niniejszym Plebiscycie, uczestnik może nadto wyrazić zgodę na otrzymywanie od Organizatora za pomocą środków komunikacji elektronicznej, w tym na podane Organizatora adresy e-mail oraz / albo numery telefonów, informacji handlowej od Organizatora dotyczącej produktów i usług oferowanych przez Organizatora, a także produktów i usług podmiotów współpracujących z Organizatorem na odrębnych zasadach. Uczestnik Plebiscytu może zrezygnować z otrzymywania informacji handlowej w powyższym zakresie wysyłając maila na adres mailowy [email protected] w tytule wiadomości wpisując stop + numer telefonu. Numer ten w ciągu 72 godzin zostanie usunięty z listy numerów, na które wysyłane są wyżej wskazane wiadomości.
5. Organizator informuje, że zbiera i zapisuje, za zgodą osoby głosującej po otrzymaniu informacji
o celu i zakresie zbierania danych, dane eksploatacyjne służące do identyfikacji urządzenia, z którego oddawane są głosy w Plebiscycie. Dane te nie uniemożliwiają jednoznacznej identyfikacji osoby głosującej.
6. Dane eksploatacyjne, o których mowa powyżej wykorzystywane są wyłącznie do zapewnienia rzetelności oddanych głosów i wyników Plebiscytu. Dane te są przechowywane i wykorzystywane w w/w celu również po opuszczeniu przez użytkownika strony Plebiscytu.
7. Dane eksploatacyjne, o których mowa powyżej to: id_facebook, IP, data bez godziny (dla anonimId i fingerprinta), data z godziną (dla samego głosu), wartość głosu, sposób głosowania, zestaw danych przeglądarki ( między innymi informacje o nazwie przeglądarki, zestawach pluginów, czcionek systemowych, strefę czasową, rozdzielczość, supercookie, akceptowany typ odpowiedzi serwera).

Dołącz do nas na Facebooku!

Publikujemy najciekawsze artykuły, wydarzenia i konkursy. Jesteśmy tam gdzie nasi czytelnicy!

Polub nas na Facebooku!

Dołącz do nas na Twitterze!

Codziennie informujemy o ciekawostkach i aktualnych wydarzeniach.

Obserwuj nas na Twiterze!

Kontakt z redakcją

Byłeś świadkiem ważnego zdarzenia? Widziałeś coś interesującego? Zrobiłeś ciekawe zdjęcie lub wideo?

Napisz do nas!

Strefa Biznesu - Sytuacja na rynku pracy w 2023 roku

Wróć na wspolczesna.pl Gazeta Współczesna