Nasza Loteria SR - pasek na kartach artykułów

Regulamin rankingu Gazety Współczesnej i Kuriera Porannego "EkoGMINA"

red.

Regulamin akcji „EkoGMINA” zwanej dalej „Rankingiem”

Art. 1 Postanowienia ogólne
1.Niniejszy regulamin (zwany dalej: Regulaminem) określa zasady i warunki realizacji rankingu pod nazwą „EkoGMINA” 
2.Organizatorem Rankingu jest Polska Press sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Domaniewskiej 45, 02-672 Warszawa, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego - Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000002408, o kapitale zakładowym 42 000 000,00 złotych oraz numerze identyfikacji podatkowej NIP 522-01-03-609. Ranking organizowany jest lokalnie przez Oddział w Białymstoku i będzie prowadzony na łamach Kuriera Porannego i Gazety Współczesnej oraz portali poranny.pl i wspolczesna.pl dalej zwanych „Organizatorem".
3.Akcja ma na celu wyłonienie najbardziej aktywnie działających proekologicznie gmin z województwa podlaskiego. Tytuły:
A)Gmina EkoSkuteczna – wyłaniana na podstawie sumy wartości środków przeznaczonych na zrealizowane przez gminę przedsięwzięcia proekologiczne w przeliczeniu na 1 tysiąc mieszkańców w latach 2018-2022
B)Gmina EkoAktywna - wyłaniana na podstawie liczby umów zawartych na przedsięwzięcia proekologiczne zrealizowane przez mieszkańców danej gminy w przeliczeniu na 1 tysiąc mieszkańców w latach 2018-2022
C)Gmina EkoEfektywna Energetycznie – wyłaniana na podstawie sumy wartości środków przeznaczonych na przedsięwzięcia proekologiczne zrealizowane na terenie gminy z zakresu efektywności energetycznej w przeliczeniu na 1 tysiąc mieszkańców w latach 2018-2022
D)Gmina EkoZaangażowana - wyłaniana na podstawie sumy wartości środków przeznaczonych na przedsięwzięcia proekologiczne zrealizowane przez wszystkie podmioty na terenie gminy w przeliczeniu na 1 tysiąc mieszkańców w latach 2018-2022
E)Gmina EkoOperatywna – liczba umów zawartych w programie Czyste Powietrze, Agroenergia, Moja Woda w przeliczeniu na 1 tysiąc mieszkańców w latach 2018-2022.
4.Organizator zastrzega sobie możliwość przyznania dodatkowych wyróżnień poza kategoriami opisanymi w art.1 ust. 3 spośród gmin wybranych do zestawienia zgodnie z niniejszym Regulaminem.
5.Akcja prowadzona będzie w okresie od dnia 24.11.2023 – 08.12.2023 r. z tym zastrzeżeniem, że daty poszczególnych czynności wskazane są w art. 4 Regulaminu.

Art. 2 Warunki uczestnictwa w Rankingu
1.W rankingu dotyczy (Art.1 punkt 3 podpunkt A) mogą znaleźć się wyłącznie gminy, które według podziału administracyjnego Polski należą do województwa podlaskiego.
2.W rankingu dotyczy (Art.1 punkt 3 podpunkt B) mogą znaleźć się wyłącznie gminy, które według podziału administracyjnego Polski należą do województwa podlaskiego.
3.W rankingu dotyczy (Art.1 punkt 3 podpunkt C) mogą znaleźć się wyłącznie gminy, które według podziału administracyjnego Polski należą do województwa podlaskiego.
4.W rankingu dotyczy (Art.1 punkt 3 podpunkt D) mogą znaleźć się wyłącznie gminy, które według podziału administracyjnego Polski należą do województwa podlaskiego.
5.W rankingu dotyczy (Art.1 punkt 3 podpunkt E) mogą znaleźć się wyłącznie gminy, które według podziału administracyjnego Polski należą do województwa podlaskiego.

Art. 3 Zasady rankingu. Klasyfikacja
1.Zestawienia opisane w art. 1 p. 3 podpunkty A-E przygotowane będą we współpracy z Urzędem Marszałkowskim Województwa Podlaskiego i Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Białymstoku. Dane pozyskane do przygotowania rankingu dotyczą lat 2018-2022.
2.Gminom, które osiągnęły najwyższe wskaźniki w powyższych kategoriach, zostaną przyznane nagrody za 1., 2., 3., 4. i 5. miejsce.
3.Organizator do realizacji Rankingu może również pozyskać dane ze źródeł ogólnie dostępnych.

Art. 4 Ogłoszenie wyników akcji
1.Wyniki rankingu zostaną ogłoszone 29.11.2023 r. podczas Gali Rankingu EkoGMINA, która odbędzie się w Podlaskim Urzędzie Wojewódzkim w Białymstoku oraz w tym dniu zostaną wręczone nagrody opisane w art. 5.
2.Wyniki dodatkowe zostaną opublikowane 08.12.2023 r. w specjalnym dodatku do Kuriera Porannego i Gazety Współczesnej pt. “EkoGMINA” oraz na portalach Poranny.pl i wspolczesna.pl.

Art. 5. Nagrody

1.We wszystkich kategoriach rankingu opisanych w §1 pkt 3 podpunkty A-E, nagrodzimy po pięć gmin, które będą miały najwyższe wyniki.
2.Każda z nich otrzyma od Organizatora pamiątkowy dyplom.

Art. 6. Postępowanie reklamacyjne
1.Prawo do wniesienia reklamacji związanej z niniejszym rankingiem przysługuje upoważnionemu Przedstawicielowi każdej z gmin znajdujących się w rankingu.
2.Reklamacje należy wysłać listem poleconym lub dostarczyć osobiście na adres organizatora.
3.Na kopercie powinien znajdować się dopisek „Ranking EkoGMINA - reklamacja”
4.Reklamacja powinna zawierać: imię, nazwisko, stanowisko oraz numer telefonu, przyczynę reklamacji wraz z jej uzasadnieniem oraz czytelny podpis przedstawiciela gminy rankingu.
5.Reklamacje będą rozpatrywane w terminie 7 dni roboczych od daty wpłynięcia reklamacji, włączając w to zawiadomienie przedstawiciela gminy o wyniku reklamacji.
6.Organizator rozpatrując reklamacje stosować się będzie do postanowień niniejszego regulaminu.

Art. 7 Postanowienia końcowe
1.Regulamin niniejszy jest jedynym dokumentem określającym zasady rankingu. Udział w rankingu jest jednoznaczny z akceptacją postanowień niniejszego regulaminu
2.Organizator ma prawo do zmiany terminów określonych w niniejszym regulaminie w przypadku, gdy ich zachowanie nie będzie możliwie z przyczyn niezależnych od Organizatora przez co należy rozumieć zarządzenia odpowiednich władz, akty prawa, siłę wyższą (m.in. pandemia, epidemia, warunki atmosferyczne)
3.Ewentualne pytania w sprawie rankingu można kierować do redakcji Kuriera Porannego w Białymstoku lub na adres mail: [email protected]
4.Niniejszy regulamin zostanie udostępniony do wglądu w siedzibie Polska Press Sp. z o.o., Oddział w Białymstoku, Kurier Poranny, ul. Św. Mikołaja 1, Białystok 15-419 oraz na serwisach www.poranny.pl i www.wspolczesna.pl

Załącznik nr 1

KLAUZULA OBOWIĄZKU INFORMACYJNEGO
Poniżej znajdziecie Państwo informacje na temat przetwarzania Państwa danych osobowych w ramach organizowanej przez spółkę Polska Press sp. z o.o. akcji pod nazwą “Eko Gmina”
Realizując obowiązek wynikający z Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/45/WE (dalej: „RODO”) informujemy, że:

1.Administrator danych
Administratorem Państwa danych osobowych jest Polska Press sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Domaniewskiej 45, 02-672 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy XIII Wydział Gospodarczy po numerem KRS 0000002408, NIP: 522-01-03-609, kapitał zakładowy: 42 000 000 zł (dalej: „Administrator”, „Spółka” lub „my”) będąca organizatorem akcji Ranking EkoGmina (dalej jako: „Ranking”).

2.Inspektor Ochrony Danych
W Spółce został wyznaczony Inspektor Ochrony Danych, z którym można skontaktować się drogą elektroniczną – na adres e-mail: [email protected] lub listownie - na adres: Inspektor Ochrony Danych, Polska Press sp. z o.o. ul. Domaniewska 45, 02-672 Warszawa.

3.Źródło pozyskania danych osobowych
Państwa dane osobowe pozyskujemy ze źródeł powszechnie dostępnych (takich jak Internet), gdy kontaktujemy się z Państwem jako reprezentantem nominowanej gminy. Dane mogą być również pozyskiwane bezpośrednio od Państwa, gdy kontaktujecie się Państwo z nami w sprawach związanych z Rankingiem lub składacie reklamację.

4.Zakres przetwarzanych danych osobowych
Przetwarzamy Państwa dane osobowe w zakresie niezbędnym do prawidłowej realizacji celów, o których mowa w ust. 5 poniżej, tj. w szczególności mogą być to: imię, nazwisko, służbowy adres e-mail, służbowy numer telefonu, dane o reprezentowanym podmiocie, stanowisko pracy, adres korespondencyjny.

5.Cele i postawy przetwarzania danych osobowych
Podstawą prawną przetwarzania Państwa danych osobowych jest nasz prawnie uzasadniony interes (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) polegający na organizacji Rankingu oraz podejmowania wszelkich działań z tym związanych, łącznie z galą finałową, jeśli taka jest planowana przez Administratora, co będzie także obejmowało przesłanie Państwu zaproszeń do uczestnictwa w gali finałowej. W przypadku otrzymania z Państwa strony skargi lub reklamacji, będziemy przetwarzać Państwa dane osobowe w celu ich przyjęcia, rozpatrzenia, a także udzielenia Państwu odpowiedzi w zgłoszonej sprawie – w tym zakresie dane osobowe będą przetwarzane przez Administratora na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO, tj. w ramach realizacji tzw. interesu prawnego Administratora polegającego na obsłudze reklamacji, obronie naszych praw oraz poprawy jakości świadczonych przez nas usług. Dane osobowe mogą być przez nas również przetwarzane w celu dochodzenia roszczeń lub obrony naszych praw, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO, a prawnie uzasadnionym interesem realizowanym przez Administratora jest w tym przypadku dochodzenie i obrona przed roszczeniami. W przypadku złożenia przez Państwa wniosku dotyczącego realizacji Państwa praw wynikających z przepisów RODO, podstawą prawną przetwarzania przez nas Państwa danych osobowych będzie art. 6 ust. 1 lit. c RODO (realizacja obowiązków prawnych Administratora) oraz art. 6 ust. 1 lit. f RODO (prawnie uzasadniony interes polegający na obsłudze otrzymywanych zgłoszeń). Administrator może również przetwarzać Państwa dane osobowe na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO, tj. w ramach tzw. uzasadnionego interesu prawnego Administratora polegającego na prowadzeniu marketingu bezpośredniego naszego i podmiotów trzecich. W przypadku, gdy osoba, której dane dotyczą, wyrazi dodatkową zgodę na otrzymywanie z naszej strony informacji handlowych dotyczących produktów i usług oferowanych przez nas bądź naszych partnerów oraz przetwarzania danych osobowych w tym celu, to dane osobowe będą również przez nas przetwarzane w ramach prowadzenia działań marketingowych za pośrednictwem kanału komunikacji wybranego przez osobę udzielającą zgody; podstawą prawną prowadzenia działań marketingowych przez Administratora jest w takim przypadku art. 6 ust. 1 lit. a RODO (tj. wyrażona zgoda).

6.Dobrowolność podania danych osobowych
Podanie przez Państwa danych osobowych, w celach o których mowa w pkt 5 powyżej jest dobrowolne, jednakże ich niepodanie może uniemożliw realizację uprawnień, które Państwu przysługują.

7.Odbiorcy danych osobowych
Administrator może ujawnić Państwa dane osobowe podmiotom wspierającym Administratora w organizacji Rankingu, jak również świadczącym na rzecz Administratora usługi związane z organizacją wydarzenia, a także obsługę techniczną, informatyczną i administracyjną, w tym: usługi IT, analityczne, serwisowe, archiwizacji i niszczenia dokumentów, obsługi korespondencji, usługi doradcze i prawne, dostawcom narzędzi informatycznych, a także operatorom pocztowym i firmom kurierskim, jak również spółkom z GK Orlen (jeśli będzie to niezbędne do realizacji wewnętrznych procesów administracyjno-obsługowych).

6.Transfer danych poza EOG
•W związku z prowadzoną przez Administratora działalnością, w szczególności w ramach korzystania przez Administratora z niezbędnych narzędzi w zakresie IT, może dochodzić do transferu Państwa danych osobowych do państw trzecich, tj. poza Europejski Obszar Gospodarczy, na który składają się państwa członkowskie Unii Europejskiej, a także Islandia, Norwegia i Lichtenstein. Zapewniamy, że transfer realizowany jest przez Administratora wyłącznie w uzasadnionych przypadkach przy każdorazowym poszanowaniu Państwa prywatności.
W przypadku konieczności przekazania danych poza EOG, zagwarantujemy zastosowanie adekwatnych środków ochrony danych osobowych, w tym m.in.: a) art. 45 ust. 1 RODO – na podstawie decyzji Komisji Europejskiej stwierdzającej odpowiedni poziom ochrony (w przypadku krajów, wobec których została wydana taka decyzja), b) art. 46 ust. 2 lit. c) RODO - na podstawie zawartej umowy o transfer danych, opartej na Standardowych Klauzulach Umownych przyjętych w drodze decyzji przez Komisję Europejską, c) art. 47 RODO - w ramach przyjętych wiążących reguł korporacyjnych.
W przypadku przekazania danych poza obszar EOG, przysługuje Państwu prawo do informacji o sposobach uzyskania kopii zabezpieczeń lub o miejscu ich udostępnienia.

7.Okres przetwarzania danych osobowych
W przypadkach, gdy podstawą prawną przetwarzania jest nasz uzasadniony interes, to dane osobowe będą przez nas przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji celu przetwarzania lub do momentu wyrażenia przez Państwa sprzeciwu, w zależności który warunek ziści się wcześniej. W zakresie działań marketingowych będziemy przetwarzać Państwa dane przez okres w jakim cele wynikające ze zgody lub z naszego prawnie uzasadnionego interesu pozostają ważne, ale nie dłużej niż do chwili złożenia przez Państwa sprzeciwu albo cofnięcia zgody, w każdym przypadku nie dłużej niż przez okres 6 lat od wyrażenia zgody. Dane osobowe mogą być także przetwarzane przez okres, w którym mogą się pojawić ewentualne roszczenia związane z Państwa uczestnictwem w wydarzeniu (np. w związku ze zgłoszoną reklamacją) – okres przedawnienia roszczeń określony jest przepisami Kodeksu cywilnego.
Jeżeli dalsze korzystanie z danych osobowych nie będzie konieczne lub nie będzie objęte obowiązkiem wynikającym z przepisów prawa, Administrator podejmie uzasadnione działania w celu usunięcia ich ze swoich systemów i archiwów lub podejmie działania w celu ich anonimizacji.

8.Profilowanie i zautomatyzowane podejmowanie decyzji
Państwa dane osobowe nie będą podlegały profilowaniu. Administrator nie będzie także dokonywać operacji przetwarzania danych w sposób całkowicie zautomatyzowany, które jednocześnie mogłyby prowadzić do wydawania decyzji, wywołujących wobec konkretnej osoby skutki prawne lub w podobny sposób istotnie na nią wpływających.

9.Pouczenie o przysługujących prawach
Przysługuje Państwu prawo żądania:
a.dostępu do treści swoich danych - w granicach art. 15 RODO,
b.ich sprostowania – w granicach art. 16 RODO,
c.ich usunięcia - w granicach art. 17 RODO,
d.ograniczenia przetwarzania - w granicach art. 18 RODO,
e.przenoszenia danych - w granicach art. 20 RODO.
W przypadku przetwarzania danych osobowych przez Administratora w celu realizacji prawnie uzasadnionych interesów (o których mowa w pkt 3 – tj. w oparciu o art. 6 ust. 1 lit. f) RODO), osoba której dane dotyczą, ma prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw – z przyczyn związanych z jej szczególną sytuacją.
Wszystkie powyżej wymienione uprawnienia mogą Państwo zrealizować poprzez zwrócenie się na adres kontaktowy: [email protected] albo pisemnie na nasz adres: Polska Press sp. z o.o., ul. Domaniewska 45, 02-672 Warszawa z dopiskiem „RODO”.
Przysługuje Państwu prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

emisja bez ograniczeń wiekowych
Wideo

Strefa Biznesu: Kiedy w Polsce czterodniowy tydzień pracy?

Dołącz do nas na Facebooku!

Publikujemy najciekawsze artykuły, wydarzenia i konkursy. Jesteśmy tam gdzie nasi czytelnicy!

Polub nas na Facebooku!

Dołącz do nas na X!

Codziennie informujemy o ciekawostkach i aktualnych wydarzeniach.

Obserwuj nas na X!

Kontakt z redakcją

Byłeś świadkiem ważnego zdarzenia? Widziałeś coś interesującego? Zrobiłeś ciekawe zdjęcie lub wideo?

Napisz do nas!

Polecane oferty

Materiały promocyjne partnera

Materiał oryginalny: Regulamin rankingu Gazety Współczesnej i Kuriera Porannego "EkoGMINA" - Kurier Poranny

Wróć na wspolczesna.pl Gazeta Współczesna