REGULAMIN KONKURSU "WOLONTARIAT JEST SUPER - MOJA HISTORIA"

Redakcja
Udostępnij:

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE
§ 1. Niniejszy regulamin określa warunki, na jakich odbywa się konkurs "Wolontariat jest super - moja historia", zwany dalej Konkursem.

§ 2. Organizatorem Konkursu jest Krzysztof Lisek - Poseł do Parlamentu Europejskiego (adres do korespondencji: Biuro Krzysztofa Liska, Posła do Parlamentu Europejskiego, ul. Malmeda 10, 15-440 Białystok) oraz firma "Media Regionalne" Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, kod 00-838, ul. Prosta 51, której akta rejestrowe znajdują się w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000052204, o kapitale zakładowym w wysokości 47.813.500,00 PLN, NIP 897-10-10-229 (adres do korespondencji: "Media Regionalne" Sp. z o.o. Oddział w Białymstoku, ul. Św. Mikołaja 1, 15-419 Białystok) zwani dalej Organizatorami.

§ 3. Celem konkursu jest wyróżnienie osób aktywnie działających na zasadzie pracy wolontarystycznej. Osób podejmujących działania posiadające różne formy i oblicza (od wolontariatu hospicyjnego po sportowy).

§ 4. Przedmiotem Konkursu jest samodzielne napisanie tekstu opisującego pracę, wyzwania, wrażenia, emocje czy motywacje, jakie towarzyszą działalności wolontarystycznej, odpowiednio w czterech kategoriach:
I kategoria: WOLONTARIAT W ORGANIZACJACH I INSTYTUCJACH, przez który należy rozumieć ścisłe powiązanie wolontariusza z jakąś organizacją pozarządową, grupą samopomocową, instytucją państwową lub samorządową, czy przedsiębiorstwem realizującym program wolontariatu pracowniczego. Ochotnicy w sposób ciągły współpracują z daną organizacją lub instytucją i wykonują na jej rzecz określone prace.
II kategoria: WOLONTARIAT WIRTUALNY, przez który należy rozumieć działalność na rzecz innych za pośrednictwem komputera lub innych urządzeń podłączonych do Internetu, np. tworzenie stron internetowych, moderowanie sieciowych list dyskusyjnych i forów dyskusyjnych, prowadzenie poradnictwa, pisanie artykułów na portalach społecznościowych, działania promocyjne w Internecie (tzw. viral marketing - marketing wirusowy).
III kategoria: WOLONTARIAT INDYWIDUALNY, przez który należy rozumieć pracę na rzecz osób prywatnych w ich domach, u osób starszych, niepełnosprawnych itp. Wolontariusz zazwyczaj nie jest związany z jakąkolwiek instytucją (przed którą jest odpowiedzialny za wykonanie zadania), a jego bezpośrednim przełożonym jest zazwyczaj osoba potrzebująca pomocy bądź któryś z członków rodziny tej osoby.
IV kategoria: WOLONTARIAT AKCYJNY, przez który należy rozumieć pomoc przy jednorazowej bądź cyklicznej akcji, np. zbiórka darów na pomoc ofiarom kataklizmów, finały Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy, happening promujący Europejski Dzień bez Samochodu, przygotowanie festynu.

§ 5. Konkurs jest prowadzony przez organizatorów na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i trwa od 1 października 2011 roku do 31 stycznia 2012 roku w rozbiciu na cztery etapy, które odpowiadają poszczególnym kategoriom. Rozstrzygnięcie nastąpi na początku każdego miesiąca począwszy od miesiąca listopad, a kończąc na miesiącu luty (listopad- ogłoszenie I laureata Konkursu z października, grudzień- ogłoszenie II laureata Konkursu z listopada, styczeń- ogłoszenie III laureata Konkursu z grudnia, luty- ogłoszenie IV laureata Konkursu ze stycznia).

§ 6. Pełny Regulamin Konkursu zamieszczony jest na stronie internetowej: www.krzysztoflisek.pl, www.wspolczesna.pl, www.mmbialystok.pl, www.mmsuwalki.pl, www.mmlomza.pl.

II. UCZESTNICY KONKURSU
§ 7. Uczestnikiem konkursu może być wyłącznie osoba fizyczna, zamieszkująca na terenie województwa podlaskiego, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych. Uczestnikiem Konkursu może być również osoba o ograniczonej zdolności do czynności prawnych za zgodą przedstawiciela ustawowego.

§ 8. Konkurs skierowany jest do wolontariuszy aktywnie działających w organizacjach pozarządowych, grupach samopomocowych, instytucjach państwowych i samorządowych, przedsiębiorstwach realizujących program wolontariatu pracowniczego, oraz organizacjach i jednostkach organizacyjne działających na podstawie przepisów o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej, o stosunku Państwa do innych kościołów i związków wyznaniowych oraz o gwarancjach wolności sumienia i wyznania, jeżeli ich cele statutowe obejmują prowadzenie działalności pożytku publicznego.

§ 9. W Konkursie nie mogą brać udziału pracownicy Organizatorów ani członkowie ich najbliższych rodzin. Przez członków najbliższej rodziny rozumie się małżonków, dzieci, rodzeństwo, krewnych i powinowatych pierwszego stopnia.

III. ZASADY KONKURSU
§ 10. Udział w Konkursie polega na:
a. samodzielnym napisaniu pracy zgodnie z tematyką wskazaną w § 4.
b. zamieszczeniu tej pracy na jednym z portali społecznościowych: mmbialystok.pl, mmsuwalki.pl, mmlomza.pl w zakładce "Wolontariat jest super" (w przypadku problemów, powstałych podczas zamieszczania pracy na jednym z portali społecznościowych, pracę można wysłać drogą mailową na adres: [email protected], która to następnie zostanie przez Organizatorów udostępniona na jednym z wymienionych portali społecznościowych). Aby zamieścić artykuł na jednym z podanych portali społecznościowych, należy założyć na nim własne konto klikając zakładkę "Dołącz do nas!".
c. dostarczeniu do jednego z Organizatorów napisanej pracy wraz z formularzem zgłoszenia oraz deklaracją do dnia: 31 października 2011 r. (I etap), 30 listopada 2011 r. (II etap), 31 grudnia 2011 r. (III etap), 31 stycznia 2012 r.(IV etap) na adres: Biuro Krzysztofa Liska, Posła do Parlamentu Europejskiego, ul. Malmeda 10, 15-440 Białystok, z dopiskiem na przesyłce "Wolontariat jest super - moja historia".

§ 11. Konkurs podzielony jest na cztery kategorie, którym odpowiadają poszczególne etapy przyjmowania prac:
I Kategoria: WOLONTARIAT W ORGANIZACJACH I INSTYTUCJACH- prace przyjmowane od 1 października 2011 r. do 31 października 2011 r., do godz. 16.00
II Kategoria: WOLONTARIAT WIRTUALNY- prace przyjmowane od 1 listopada 2011 r. do 30 listopada 2011 r., do godz. 16.00
III Kategoria: WOLONTARIAT INDYWIDUALNY- prace przyjmowane od 1 grudnia 2011 r. do 31 grudnia 2011 r., do godz. 16.00
IV Kategoria: WOLONTARIAT AKCYJNY- prace przyjmowane od 1 stycznia 2012 r. do 31 stycznia 2012 r., do godz. 16.00

§ 12. Prace zgłaszane do Konkursu powinny zajmować maksymalnie jedną stronę karty formatu A4. Tekst może mieć dowolną formułę np. wspomnienie, relacja, refleksje, pamiętnik itp. Teksty mogą być dodatkowo ilustrowane zdjęciami (zdjęcie w formacie JPG) i materiałami filmowymi (nagrania w technice cyfrowej kamery video, telefonu komórkowego lub aparatu fotograficznego; plik w formacie mpg, mp4, avi).

§ 13. Formularz zgłoszenia w przypadku pracy wykonanej przez osobę niepełnoletnią podpisuje jeden z rodziców lub inny przedstawiciel ustawowy uczestnika. Również deklaracja dotycząca pracy uczestnika niepełnoletniego musi być wypełniona i podpisana przez przedstawiciela ustawowego uczestnika. Wzory Deklaracji i Formularzy dla uczestników pełnoletnich i niepełnoletnich stanowią integralną część niniejszego regulaminu.

§ 14. Formularz zgłoszenia do Konkursu oraz Deklaracja powinny znajdować się w jednej przesyłce z napisaną pracą. Prace bez dołączonego Formularza zgłoszeniowego i Deklaracji nie będą rozpatrywane.

§ 15. Każdy uczestnik Konkursu może zgłosić jedną pracę spełniającą warunki konkursowe w każdej kategorii Konkursu.

§ 16. Organizatorzy zastrzega sobie prawo do odrzucenia prac niezwiązanych z tematyką konkursu lub sprzecznych z dobrymi obyczajami, naruszającymi ogólnie przyjęte wartości.

§ 17. Termin uważa się za dotrzymany, jeżeli przesyłka zawierająca pracę, Formularz zgłoszeniowy oraz Deklarację zostanie doręczona osobiście bądź wysłana listownie pod wskazany w § 10 pkt c adres jednego z Organizatorów w terminach określonych w § 11. W przypadku przesyłek listownych liczy się data stempla pocztowego.

§ 18. Uczestnik konkursu lub jego przedstawiciel ustawowy, składając podpis na Formularzu zgłoszenia i Deklaracji:
1) oświadcza, że uczestnik jest autorem pracy zgłoszonej do konkursu i posiada autorskie prawa majątkowe do pracy i przenosi je na Organizatorów w zakresie niezbędnym do jego publikacji
i/lub innego rozpowszechniania oraz dokonywania jego opracowania w stopniu,
(także rozpowszechniania tego opracowania) jaki Organizatorzy uznają za stosowny i wskazany
dla prawidłowej realizacji założeń Konkursu, ze szczególnym uwzględnieniem konieczności dostosowania pracy do wymogów, jakie muszą zostać spełnione przy jej publikacji w materiałach promocyjnych i edukacyjnych związanych z konkursem oraz w innych publikacjach związanych
z działalnością Organizatorów. Autorskie prawa majątkowe zostają przez uczestnika konkursu przeniesione nieodpłatnie na rzecz Organizatorów bez ograniczeń czasowych i terytorialnych,
na następujących polach:
a) w zakresie utrwalania i zwielokrotniania utworu - wytwarzanie utworu techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową
b) w zakresie obrotu oryginałem albo egzemplarzami, na których utwór utrwalono - wprowadzenie
do obrotu, użyczenie lub najem oryginału albo egzemplarzy
c) w zakresie rozpowszechniania utworu - wprowadzenie do obrotu, użyczenie lub najem oryginału albo egzemplarzy - samodzielnie bądź w tytułach prasowych Wydawcy, publiczne wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie, nadawanie i reemitowanie, w tym w materiałach promocyjnych, reklamowych i wystawach, a także publiczne udostępnianie utworu w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i czasie przez siebie wybranym (Internet)
2) oświadcza, że wszystkie osoby występujące w dołączonych do pracy materiałach w tym uczestnik, brały niej udział dobrowolnie, wyraziły zgodę na udział i emisję tych materiałów w ramach Konkursu oraz że udział w Konkursie nie naruszy ich dóbr osobistych oraz że osoby te wyrażają zgodę
na nieodpłatne publikowanie ich wizerunku w sposób określony w regulaminie
3) wyraża zgodę na przetwarzanie przez Organizatorów i udostępnianie im danych osobowych
w celach związanych z organizacją Konkursu, a także nieodpłatne rozpowszechnianie wizerunku, zgodnie z § 26 niniejszego regulaminu.

§ 19. Organizatorzy nie są zobowiązani do zwrotu nadesłanych materiałów.

IV. NAGRODY
§ 20. Nagrodą w konkursie są 4 wycieczki studyjne do Brukseli organizowane przez Krzysztofa Liska, Posła do Parlamentu Europejskiego. Wizyta studyjna będzie miała miejsce wiosną 2012 roku. Czas trwania wyjazdu do Belgii to 5 dni.

§ 21. Nagrody zostaną przyznana odpowiednio 4 laureatom Konkursu w następujących kategoriach:
I Kategoria: WOLONTARIAT W ORGANIZACJACH I INSTYTUCJACH- prace przesyłane w terminie od 1 października do 31 października 2011 r.
II Kategoria: WOLONTARIAT WIRTUALNY- prace przesyłane w terminie od 1 listopada do 30 listopada 2011 r.
III Kategoria: WOLONTARIAT INDYWIDUALNY- prace przesyłane w terminie od 1 grudnia do 31 grudnia 2011 r.
IV Kategoria: WOLONTARIAT AKCYJNY- prace przesyłane w terminie od 1 stycznia do 31 stycznia 2012 r.

Każdy uczestnik Konkursu może otrzymać jedną nagrodę w całym okresie trwania Konkursu. Nagrody w konkursie nie można zamienić na inną nagrodę ani na ekwiwalent pieniężny.

§ 22. Działalność wolontariuszy oceniać będzie Kapituła Konkursowa, w skład której wchodzą: Przedstawiciel Biura Krzysztofa Liska, Posła do Parlamentu Europejskiego, Przedstawiciel Mediów Regionalnych, Przedstawiciel Podlaskiego Centrum Wolontariatu, Przedstawiciel Suwalskiego Centrum Wolontariatu. Kapituła Konkursowa dokona wyboru na podstawie analizy nadesłanych prac oraz formularzy zgłoszeniowych. Wybór Kapituły jest ostateczny i nie podlega żadnej procedurze odwoławczej.

§ 23. Laureaci konkursu o wynikach zostaną powiadomieni telefonicznie lub drogą mailową do 10 dnia każdego miesiąca: do 10.11.2011 r. (I laureat Konkursu w kategorii W ORGANIZACJACH I INSTYTUCJACH), do 10.12.2011r. (II laureat Konkursu w kategorii WOLONTARIAT WIRTUALNY), do 10.01.2012 r. (III laureat Konkursu w kategorii WOLONTARIAT INDYWIDUALNY), do 10.02.2012 r. (IV laureat Konkursu w kategorii WOLONTARIAT AKCYJNY). Informacja o rozstrzygnięciu konkursu zostanie także zamieszczona w wydaniu Gazety Współczesnej oraz umieszczona na witrynie internetowej Organizatorów (na stronach: www.krzysztoflisek.pl, www.wspolczesna.pl, www.mmbialystok.pl, www.mmmsuwalki.pl, www.mmlomza.pl).

§ 24. Nagrody będą do odbioru w siedzibie jednego Organizatora (Biuro Krzysztofa Liska, Posła do Parlamentu Europejskiego, ul. Malmeda 10, 15-440 Białystok) - osobiście przez Uczestnika pełnoletniego oraz za pośrednictwem przedstawiciela ustawowego - w przypadku Uczestnika niepełnoletniego.

§ 25. Prawo uczestnika konkursu do domagania się wydania którejkolwiek z nagród określonych niniejszym regulaminem, jest niezbywalne.

V. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
§ 26. Wzięcie udziału w Konkursie jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na wykorzystanie i przetwarzanie danych osobowych uczestnika i jego rodzica lub innego przedstawiciela ustawowego przez Organizatorów w celach związanych z przeprowadzeniem konkursu oraz w celach marketingowych, a także na opublikowanie imienia, nazwiska, miejsca zamieszkania i wizerunku uczestnika na łamach Gazety Współczesnej i na stronie internetowej: www.krzysztoflisek.pl, www.wspolczesna.pl, www.mmbialystok.pl, www.mmmsuwalki.pl, www.mmlomza.pl oraz na przekazywanie tych danych do Pro Media Sp. z o.o. z siedzibą w Opolu przy ul. Powstańców Śl. 9. Dane osobowe uczestników Konkursu przetwarzane będą przy zachowaniu zasad określonych w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (tj.: Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 ze zmianami). Każdy uczestnik konkursu posiada prawo wglądu do swoich danych osobowych oraz do ich poprawiania.

§ 27. Niniejszy regulamin zostanie udostępniony uczestnikom Konkursu do wglądu w redakcji Gazety Współczesnej (ul. św. Mikołaja 1, 15-419 Białystok), w Biurze Krzysztofa Liska, Posła do Parlamentu Europejskiego (ul. Malmeda 10, 15-440 Białystok) oraz na stronach internetowych: www.krzysztoflisek.pl, www.wspolczesna.pl, www.mmbialystok.pl, www.mmmsuwalki.pl, www.mmlomza.pl.

§ 28. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo zmiany postanowień Regulaminu w trakcie trwania Konkursu w razie zmiany przepisów prawnych lub z innej ważnej przyczyny.

WZORY DEKLARACJI I FORMULARZA ZGŁOSZENIOWEGO DOSTĘPNE SĄ W MULTIMEDIACH Z LEWEJ STRONY ARTYKUŁU- POD OBRAZKEIM "WOLONTARIAT JEST SUPER- MOJA HISTORIA". PROSIMY O ICH WYDRUKOWANIE I DOŁĄCZENIE DO PRACY KONKURSOWEJ!

Dołącz do nas na Facebooku!

Publikujemy najciekawsze artykuły, wydarzenia i konkursy. Jesteśmy tam gdzie nasi czytelnicy!

Polub nas na Facebooku!

Dołącz do nas na Twitterze!

Codziennie informujemy o ciekawostkach i aktualnych wydarzeniach.

Obserwuj nas na Twiterze!

Kontakt z redakcją

Byłeś świadkiem ważnego zdarzenia? Widziałeś coś interesującego? Zrobiłeś ciekawe zdjęcie lub wideo?

Napisz do nas!

Wideo

Komentarze

Komentowanie zostało tymczasowo wyłączone.

Podaj powód zgłoszenia

Nikt jeszcze nie skomentował tego artykułu.
Przejdź na stronę główną Gazeta Współczesna
Dodaj ogłoszenie