Miss i Mister Podlasia Czytelników Gazety Współczesnej | Regulamin

ib
Regulamin plebiscytu pod nazwą „Miss Podlasia Czytelników i Internautów Gazety Współczesnej 2017”, Mister Podlasia Czytelników i Internautów Gazety Współczesnej 2017 ” oraz „Miss Podlasia Nastolatek Czytelników i Internautów Gazety Współczesnej 2017” zwanego dalej „Plebiscytem”.

Art. 1
Informacje ogólne

1. Organizatorem Plebiscytu jest spółka Polska Press sp. z o.o. z siedzibą w Warszawa, 02-672 Warszawa, ul. Domaniewska 45, 02-672 Warszawa, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego – Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000002408, o kapitale zakładowym 42 000 000,00 złotych oraz numerze identyfikacji podatkowej NIP 522-01-03-609.
2. Niniejszy regulamin (zwany dalej: regulaminem) określa zasady i warunki przeprowadzenia plebiscytu pod nazwą Miss Podlasia Czytelników i Internautów Gazety Współczesnej 2017 , Mister Podlasia Czytelników i Internautów Gazety Współczesnej 2017, Miss Podlasia Nastolatek Czytelników i Internautów Gazety Współczesnej 2017
3. Plebiscyt ma na celu wybór zwycięzcy w trzech kategoriach kategoriach:
I kategoria: Miss Podlasia Czytelników i Internautów Gazety Współczesnej 2017
II kategoria: Mister Podlasia Czytelników i Internautów Gazety Współczesnej 2017
III kategoria: Miss Podlasia Nastolatek Czytelników i Internautów Gazety Współczesnej 2017
4. Plebiscyt organizowany będzie od dnia 28.04.2017r. do dnia 19.05.2017r. do godziny 21:59:59.
5. Organizator powołuje 2 osobową komisję plebiscytową w skład której wchodzą: Elżbieta Dźwigaj, Iwona Błahuszewska.
6. Regulamin niniejszy jest jedynym dokumentem określającym zasady Plebiscytu. Regulamin jest dostępny na stronie www.wspolczesna.pl oraz we właściwym oddziale Organizatora (ul. Św. Mikołaja 1, 15-419 Białystok).
7. Organizator zastrzega, iż Plebiscyt nie jest badaniem opinii publicznej, a podane wyniki odzwierciedlają wyłącznie ilość i treść wysłanych przez Głosujących odpowiedzi, w tym w formacie SMS. Z uwagi na fakt, iż jeden Głosujący może wysłać więcej niż jedną odpowiedź, wyniki głosowania nie muszą odzwierciedlać obiektywnego zapatrywania społecznego na kwestie, których dotyczy Plebiscyt.
8. Uczestnik przystępując do Plebiscytu w jakimkolwiek charakterze wyraża zgodę na treść niniejszego regulaminu.

Art. 2
Warunki udziału w plebiscycie

1. Plebiscyt ma charakter zamknięty. Kandydaci zostali wyłonieni w castingu.
2. W plebiscycie nie mogą brać udziału pracownicy oraz współpracownicy Organizatora ani członkowie ich rodzin. Przez członków rodziny rozumie się: wstępnych, zstępnych, rodzeństwo, małżonków, osoby pozostające w stosunku przysposobienia.
3. W plebiscycie nie mogą brać udziału także pracownicy oraz współpracownicy podmiotów którym powierzono jakąkolwiek czynność związaną z plebiscytem ani członkowie ich rodzin. Przez członków rodzin rozumie się osoby o których mowa w pkt. 2.

Art. 3
Zasady przeprowadzania Plebiscytu

I. Zgłaszanie kandydatur
1. Plebiscyt ma charakter zamknięty. Spośród osób zgłoszonych na casting zostali wybrani przez jury kandydaci do trzy grup finalistów.

II. Głosowanie
1. Głosowanie odbywać się będzie za pomocą SMS Premium i będzie trwało od 28.04.2017r. do 19.05.2017r. do godziny 21:59:59 na następujących warunkach:
a. głosując za pośrednictwem SMS Premium uczestnik otrzymuje kod na e-wydanie
„Gazety Współczesnej” (dalej jako „e-wydanie”). Nabycie e-wydania następuje zgodnie z treścią regulaminu dostępnego pod adresem www.Prasa24.pl. Głosujący za pomocą SMS Premium oświadcza jednocześnie że zapoznał się z tym regulaminem i akceptuje jego treść;
b. głosowania SMS dokonuje się poprzez przesłanie SMS na numer 72355 w treści wpisując podany na stronie prefiks po kropce wpisując numer kandydata;
c. w odpowiedzi na SMS, poza zaliczeniem głosu, uczestnik otrzymuje również kod dostępu do e-wydania;
d. koszt wysłania SMS-a do 160 znaków wynosi 2,46 zł z VAT (2 zł + VAT);
e. jeden wysłany SMS to 1 głos w Plebiscycie na daną kandydaturę;
f. uczestnik Plebiscytu może oddać dowolną liczbę głosów i tym samym uzyskać dostęp do dowolnej ilości e-wydań, przy czym każdorazowe kolejne wysłanie SMS pod numer 72355 powoduje ponowne pobranie opłaty w wysokości 2,46 zł brutto;
g. w obliczeniu wyników Plebiscytu biorą udział te ważne głosy, które wpłyną do systemu Organizatora do godziny zakończenia Plebiscytu; głosy, które wpłyną do sytemu Organizatora po zakończeniu głosowania nie zostaną uwzględnione w wynikach Plebiscytu;
h. w przypadku wysłania SMS o treści która nie spełnia wymogów niniejszego regulaminu, na numer z którego przesłano taki SMS zostanie odesłany SMS z informacją, że wiadomość nie została poprawnie rozpoznana. SMS nie spełniający wymogów regulaminu nie będzie wliczony do sumy oddanych głosów;
i. obsługę techniczną systemu liczenia głosów oddanych za pośrednictwem wiadomości SMS zapewnia Polska Press Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, właściciel systemu Hermes;
j. dostawcą w/w usługi SMS Premium o podwyższonej opłacie jest Digital Virgo S.A., a świadczenie dodatkowe realizowane jest przez Organizatora.
2. O zwycięstwie w Plebiscycie w danej kategorii decyduje największa liczba głosów zliczona na podstawie głosów oddanych za pośrednictwem SMS Premium. W przypadku gdy dwie lub więcej osób będzie miało łącznie taką samą liczbę punktów, wyższe miejsce w końcowej klasyfikacji zajmie osoba na którą zostały oddane głosy z większej ilości numerów w głosowaniu SMS Premium.

Art. 4
Ogłoszenie wyników Plebiscytu

1. Komisja Plebiscytowa po zweryfikowaniu nadesłanych głosów, ogłosi wyniki Plebiscytu w dniu 31.05.2017r. na oficjalnej Gali finałowej i na stronie internetowej www.wspolczesna.pl.

Art. 5
Nagrody w Plebiscycie

1. Za wydanie nagród w plebiscycie odpowiada Organizator.
2. Kandydaci, którzy będą zwycięzcami plebiscytu otrzymają pamiątkowe dyplomy

Za zajęcie I miejsca w plebiscycie Miss Podlasia Czytelników i Internautów Gazety Współczesnej 2017 laureat otrzyma:
•Voucher o wartości 3100 zł brutto na tygodniowy pobyt dla dwóch osób wraz z wyżywieniem, nieograniczonym dostępem do basenu i saun oraz wieloma innymi atrakcjami w Hotelu Lipowy Most Golf Park, malowniczo położonym w sercu Puszczy Knyszyńskiej
•Voucher o wartości 1000 zł brutto do zrealizowania w sklepach Galerii Alfa, wraz z usługą doradczą stylisty
•Voucher o wartości 1000 zł brutto na zabiegi depilacji laserowej

Za zajęcie I miejsca w plebiscycie Miss Podlasia Nastolatek Czytelników i Internautów Gazety Współczesnej 2017 laureat otrzyma:
•Voucher o wartości 2400 zł brutto na weekendowy pobyt dla czterech osób wraz z wyżywieniem, nieograniczonym dostępem do basenu i saun oraz wieloma innymi atrakcjami w Hotelu Lipowy Most Golf Park, malowniczo położonym w sercu Puszczy Knyszyńskiej
•Voucher o wartości 1000 zł brutto do zrealizowania w sklepach Galerii Alfa, wraz z usługą doradczą stylisty
•Voucher o wartości 1000 zł brutto na zabiegi depilacji laserowej

Za zajęcie I miejsca w plebiscycie Mister Podlasia Czytelników i Internautów Gazety Współczesnej 2017 laureat otrzyma:
•Voucher o wartości 3100 zł brutto na tygodniowy pobyt dla dwóch osób wraz z wyżywieniem, nieograniczonym dostępem do basenu i saun oraz wieloma innymi atrakcjami w Hotelu Lipowy Most Golf Park, malowniczo położonym w sercu Puszczy Knyszyńskiej
•Voucher o wartości 1000 zł brutto do zrealizowania w sklepach Galerii Alfa, wraz z usługą doradczą stylisty
•Voucher o wartości 1000 zł brutto na zabiegi depilacji laserowej
2. Nie ma możliwości zamiany nagrody na inną ani wypłatę ekwiwalentu w formie pieniężnej.
3. Nagrody rzeczowe zostaną wręczone w dniu 31.05.2017r. podczas uroczystej gali.
4. Nagrody zostaną wydane zgodnie z przepisami Ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych z dnia 26 lipca 1991 r. (Dz. U. z 2016, poz. 2032 ze zm).
5. Organizator może przyznać dodatkowe nagrody bez zmiany, zamiany czy anulowania dotychczasowych nagród oraz bez obowiązku uiszczania z tego tytułu jakichkolwiek opłat, w tym podatków, kosztów odbioru przez uczestnika.

Art. 6
Reklamacje

1. Reklamacje związane z plebiscytem muszą być dostarczone do Organizatora na adres Polska Press Sp. z o.o. Oddział w Białymstoku, ul. św. Mikołaja 1, 15-419 Białystok z dopiskiem „Miss Podlasia 2017” ” lub „Mister Podlasia 2017” lub „Miss Podlasia Nastolatek 2017”
2. Każda reklamacja winna zawierać co najmniej wskazanie autora (imię i nazwisko oraz adres dla doręczeń) oraz zwięzły opis zarzutów.
3. Reklamacje będą rozpatrywane w terminie do 14 dni roboczych od daty ich otrzymania. O wyniku postępowania reklamacyjnego osoby zgłaszające reklamacje zostaną powiadomione pisemnie niezwłocznie po ich rozpatrzeniu.
4. Uczestnikowi przysługuje prawo do dochodzenia roszczeń we właściwym sądzie powszechnym.

Art. 7
Ochrona danych osobowych

1. Administratorem danych osobowych jest Polska Press sp. z o.o. z siedzibą w Warszawa, 02-672 Warszawa, ul. Domaniewska 45, 02-672 Warszawa, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego – Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000002408, o kapitale zakładowym 42 000 000,00 złotych oraz numerze identyfikacji podatkowej NIP 522-01-03-609.
2. Podane przez Uczestników dane osobowe będą przetwarzane zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych przez Organizatora dla celów organizacji i przeprowadzenia Plebiscytu, zapewnienia uczciwego i miarodajnego głosowania w Plebiscycie, w szeroko pojętych celach marketingowych i promocyjnych towarów i usług Organizatora, a także w celach statycznych, analitycznych oraz nawiązywania kontaktu z właścicielem danych.
3. Właściciel danych ma prawo do dostępu do swoich danych oraz ich poprawiania. Nadto właściciel danych ma prawo w każdym czasie wyrazić sprzeciw co do przetwarzania jego danych przez Organizatora w zakresie dozwolonym przez w/w ustawę lub zażądać zaprzestania ich przetwarzania w ogóle. Z uwagi na względy bezpieczeństwa we wszystkich tych sprawach właściciel danych winien osobiście zwracać się do Organizatora na piśmie. Podanie danych jest dobrowolne jednak ich niepodanie lub brak jednoznacznej zgody Uczestnika na przetwarzanie danych osobowych określonych jako wymagane do przeprowadzenia Plebiscytu, uniemożliwia udział w Plebiscycie Przystępując do udziału w niniejszym Plebiscycie, uczestnik może nadto wyrazić zgodę na otrzymywanie od Organizatora za pomocą środków komunikacji elektronicznej, w tym na podane Organizatorowi numery telefonów, informacji handlowej od Organizatora dotyczącej produktów i usług oferowanych przez Organizatora, a także produktów i usług podmiotów współpracujących z Organizatorem na odrębnych zasadach. Uczestnik Plebiscytu może zrezygnować z otrzymywania informacji handlowej w powyższym zakresie wysyłając maila na adres mailowy [email protected] w tytule wiadomości wpisując stop + numer telefonu/ adres e-mail. Wskazany numer/ adres e-mail niezwłocznie zostanie usunięty z listy numerów/ adresów e-mail, na które wysyłane są wyżej wskazane wiadomości.
4. Przystępując do udziału w niniejszym Plebiscycie, uczestnik może nadto wyrazić zgodę na otrzymywanie od Organizatora za pomocą środków komunikacji elektronicznej, w tym na podane Organizatora adresy e-mail oraz / albo numery telefonów, informacji handlowej od Organizatora dotyczącej produktów i usług oferowanych przez Organizatora, a także produktów i usług podmiotów współpracujących z Organizatorem na odrębnych zasadach. Uczestnik Plebiscytu może zrezygnować z otrzymywania informacji handlowej w powyższym zakresie wysyłając maila na adres mailowy [email protected] w tytule wiadomości wpisując stop + numer telefonu. Numer ten w ciągu 72 godzin zostanie usunięty z listy numerów, na które wysyłane są wyżej wskazane wiadomości.
5. Organizator informuje, że zbiera i zapisuje, za zgodą osoby głosującej po otrzymaniu informacji
o celu i zakresie zbierania danych, dane eksploatacyjne służące do identyfikacji urządzenia, z którego oddawane są głosy w Plebiscycie. Dane te nie uniemożliwiają jednoznacznej identyfikacji osoby głosującej.
6. Dane eksploatacyjne, o których mowa powyżej wykorzystywane są wyłącznie do zapewnienia rzetelności oddanych głosów i wyników Plebiscytu. Dane te są przechowywane i wykorzystywane w w/w celu również po opuszczeniu przez użytkownika strony Plebiscytu.
7. Dane eksploatacyjne, o których mowa powyżej to: id_facebook, IP, data bez godziny (dla anonimId i fingerprinta), data z godziną (dla samego głosu), wartość głosu, sposób głosowania, zestaw danych przeglądarki ( między innymi informacje o nazwie przeglądarki, zestawach pluginów, czcionek systemowych, strefę czasową, rozdzielczość, supercookie, akceptowany typ odpowiedzi serwera).

Dołącz do nas na Facebooku!

Publikujemy najciekawsze artykuły, wydarzenia i konkursy. Jesteśmy tam gdzie nasi czytelnicy!

Polub nas na Facebooku!

Dołącz do nas na Twitterze!

Codziennie informujemy o ciekawostkach i aktualnych wydarzeniach.

Obserwuj nas na Twiterze!

Kontakt z redakcją

Byłeś świadkiem ważnego zdarzenia? Widziałeś coś interesującego? Zrobiłeś ciekawe zdjęcie lub wideo?

Napisz do nas!
Wróć na wspolczesna.pl Gazeta Współczesna
Dodaj ogłoszenie