MKTG SR - pasek na kartach artykułów

Regulamin Plebiscytu Nasz Sołtys 2014 i Rolnik Roku 2014

Redakcja

§1
Postanowienia ogólne

1. Organizatorem plebiscytu "Gazety Współczesnej" Nasz Sołtys i Rolnik Roku 2014, zwanym w dalszej części regulaminu Plebiscytem, są Media Regionalne Sp. z o.o., ul. Prosta 51, 00-838 Warszawa (adres do korespondencji: 15-419 Białystok, ul. św. Mikołaja 1), wydawca "Gazety Współczesnej", zwane dalej Organizatorem.
2. Organizator ponosi pełną odpowiedzialność za treść i formę plebiscytu.
3. Organizator ustala Komisję Plebiscytową w składzie: Wioleta Wilińska, Paweł Kamiński.
4. Zadaniem Komisji Plebiscytowej będzie sprawowanie nadzoru nad prawidłowym przebiegiem Plebiscytu, weryfikacją zgłoszeń, przestrzeganiem zasad regulaminu oraz egzekwowaniem jego postanowień i rozpatrywanie reklamacji.

§2
Czas trwania plebiscytu

I etap
Czas zgłaszania kandydatów, druk kuponu zgłoszeniowego od 27 marca do 8 maja 2014 r.
II etap
Rozpoczęcie głosowania i publikacja zdjęć kandydatów: 22 maja do 17 czerwca 2014 r.
Zakończenie głosowania SMS-ami- 17 czerwca 2014 r. godz.21:00.
Zakończenie głosowania za pomocą kuponów - 17 czerwca 2014 r. godz. 12:00
III etap
Na podstawie największej ilości głosów SMS-owych oraz ilości nadesłanych kuponów zostaną wyłonieni i wyróżnieni laureaci:
5 laureatów w kategorii Rolnik Roku
5 laureatów w kategorii Nasz Sołtys

§3
Podmioty uprawnione do wzięcia udziału w Plebiscycie

1. Udział w Plebiscycie mogą brać rolnicy prowadzący gospodarstwa rolne oraz obecnie urzędujący sołtysi z terenu ukazywania się Gazety Współczesnej.
2. Uprawnieni do zgłaszania kandydatów są: czytelnicy Gazety Współczesnej, internauci, Urzędy Gmin, Podlaski Ośrodek Doradztwa Rolniczego, Stowarzyszenie Sołtysów Województwa Podlaskiego, Związek Gmin Wiejskich Województwa Podlaskiego oraz sami zainteresowani w okresie od 27 marca do 8 maja 2014 r. włącznie. O przyjęciu zgłoszenia decyduje data jego wpłynięcia do Gazety Współczesnej.
3. Z udziału w Plebiscycie wyłączeni są pracownicy oraz dzieci pracowników Organizatora, a także osoby pozostające w stosunku przysposobienia z osobami będącymi pracownikami Organizatora.

§4
Nagrody dla laureatów

Wszyscy uczestnicy Plebiscytu otrzymają zaproszenia na finał w dniu 28 czerwca 2014 r. Podczas finału nastąpi wręczenie pucharów oraz atrakcyjnych nagród rzeczowych laureatom Plebiscytu. Wszyscy uczestnicy Plebiscytu otrzymają dyplomy.
Podatek od nagród pokrywa zdobywca nagrody, zgodnie z obowiązującymi przepisami.

§5
Zasady zgłaszania

1. Zgłoszenia kandydatów do tytułów Rolnik Roku i Nasz Sołtys dokonuje się na:
- kuponie zgłoszeniowym zamieszczonym na łamach Gazety Współczesnej. Zgłoszenia należy przesyłać na adres Organizatora: "Gazeta Współczesna", ul. św. Mikołaja 1, 15-419 Białystok. Wypełniony czytelnie kupon musi być czytelnie podpisany i zawierać numer telefonu osoby zgłaszającej w celu możliwości dokonania weryfikacji zgłoszenia.
- telefonicznie nr :85 748 96 00
- za pomocą poczty elektronicznej, wysyłając zgłoszenie na adres: [email protected] lub [email protected]
2. Dołączone zdjęcia wszystkich zgłoszonych rolników opublikujemy w Gazecie Współczesnej oraz na stronie internetowej portalu www.wspolczesna.pl. Format zdjęć jest dowolny. Nadesłanych zdjęć nie zwracamy.
3. Zgłoszenia kuponem ważne są tylko, gdy kupon wypełniony jest czytelnie z czytelnym podpisem kandydata i zawiera zgodę na udział w plebiscycie i publikację zdjęć. Zdjęcia przesłane w formie elektronicznej oraz zgłoszenia będą akceptowane pod warunkiem nadesłania kuponu zgłoszeniowego w formie papierowej lub elektronicznej. Brak kuponu lub zdjęcia w dniu 8 maja 2014 do godz. 16.00 w siedzibie organizatora lub na skrzynce elektronicznej spowoduje nieprzyjęcie zgłoszenia. Zdjęcia w formie elektronicznej proszę przesyłać na adres: [email protected] - zgłoszenia sołtysów, [email protected] - zgłoszenia rolników.
4. Organizator podda telefonicznej weryfikacji nadesłane zgłoszenia i zawarte w nich dane.
5. W przypadku, gdy zaistnieje podejrzenie nieprawdziwego zgłoszenia Organizator na wniosek osoby zgłoszonej, bądź na podstawie własnej decyzji usunie niezwłocznie fotografię i dane osobowe ze strony internetowej Plebiscytu i z listy numerów do głosowania oraz nie będzie ich publikował na łamach Gazety Współczesnej.
6. Komisja Plebiscytowa może podejmować decyzję o wykluczeniu kandydatów niespełniających wymogów regulaminu lub z innych przyczyn wynikających z przepisów i norm społecznych w trakcie trwania Plebiscytu. Decyzja Komisji Plebiscytowej jest ostateczna.
7. Poszczególnym kandydatom zostaną przydzielone numery porządkowe. Lista numerów przypisanych kandydatkom zostanie opublikowana na stronie www.wspolczesna.pl i na łamach Gazety Współczesnej
8. Interpretacja regulaminu należy do koordynatora Plebiscytu i jest ostateczna.
9. Przesunięciu mogą ulec terminy głosowania SMS-ami.

§7
Zasady głosowania

1. Głosowanie w Plebiscycie odbywa się za pośrednictwem SMS-ów i kuponów do głosowania zamieszczonych na łamach Gazety Współczesnej.
2. W Plebiscycie może wziąć udział każda osoba, która wyśle z telefonu SMS zawierający kod kandydata, na numer 72069 w zależności od kategorii Plebiscytu lub wyśle kupon do głosowania wycięty z Gazety Współczesnej. Kupony muszą być dostarczone najpóźniej 5 dnia po publikacji- decyduje data stempla pocztowego; starsze kupony zostaną odrzucone. Wyjątkiem jest ostatni dzień głosowania gdzie kupony dostarczone po godz. 12:00 dnia 17.06.2014r. nie będą brane pod uwagę- bez względu na datę stempla pocztowego.
3. Kupony będą podliczane, a wyniki aktualizowane przez operatora sieci SMS raz w tygodniu w piątki do godz. 16 -1 kupon = 1 glos sms. Wyjątkiem jest ostatni dzień głosowania 17.06.2014 gdzie aktualizacja nadesłanych kuponów nastąpi do godz. 15.00 i będzie to ostania aktualizacja głosów o ilosć nadesłanych kuponów. Głosowanie za pomocą sms zakończy się o godz. 21:00 dnia 17.06.2014r. Wyniki podane na stronie internetowej po zakończeniu głosowania na www.wspolczesna.pl będą ostateczne i będą zawierały punkty naliczone przez nadesłane kupony. Kolejność miejsc przedstawiona w rankingu na stronie www.wspolczesna.pl będzie ostateczna bez względu na np. taką samą ilość % - system sam ustawia zwycięzcę biorąc pod uwagę liczbę głosów i zaokrągla liczbę %.
4. Opłata za wysłanie jednego SMS-a wynosi 2,46 zł (w tym 23% VAT). Każda osoba może wysłać dowolną liczbę SMS-ów z jednego telefonu, na dowolnego kandydata. Wielokrotne wysyłanie SMS-a oznacza wielokrotne aktywowanie serwisu. Jeden wysłany SMS liczony jest jako jeden głos na wskazanego kandydata.
5. Treść SMS-a godząca w dobra osobiste i dobre obyczaje nie będzie brana pod uwagę.
6. Każdorazowe przesłanie SMS-a o odpowiedniej treści pod numer 72069, oznacza akceptację niniejszego Regulaminu.
7. Zwycięzcy nie przysługuje prawo zamiany wygranej nagrody na ekwiwalent pieniężny lub inne przedmioty.
8. Uczestnik plebiscytu zamawia treści marketingowe.
9. SMS-y przesłane po zakończeniu głosowania nie zostaną uznane.
10. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za wysłanie SMS-a o niepoprawnej treści i z tego tytułu nie zwraca ewentualnych kosztów.

§8
Informacja o plebiscycie

1. Wszelkie informacje na temat plebiscytu zamieszczone zostaną na łamach Gazety Współczesnej oraz na stronie Organizatora, tj. www.wspolczesna.pl. Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu 085 748 96 00, od poniedziałku do piątku, w godzinach 10.00 - 13.00.

§9
Postępowanie reklamacyjne

1. Prawo do wniesienia reklamacji związanej z niniejszym Plebiscytem przysługuje każdemu uczestnikowi Plebiscytu.
2. Reklamacje należy zgłaszać pisemnie, listem poleconym na adres - Media Regionalne Sp z o.o., ul. św. Mikołaja 1, 15-419 Białystok z dopiskiem "Rolnik Roku 2012" lub "Nasz Sołtys 2012" albo pocztą elektroniczną na adres [email protected].
3. Reklamacje mogą być zgłaszane przez uczestników Plebiscytu wyłącznie w formie pisemnej od dnia rozpoczęcia Plebiscytu, najpóźniej 7 dni od dnia opublikowania ostatecznych wyników głosowania. Reklamacje, które wpłyną po tym terminie nie będą uwzględniane.
4. Reklamacja powinna zawierać: imię, nazwisko, dokładny adres Uczestnika Plebiscytu, przyczynę reklamacji wraz z jej uzasadnieniem oraz czytelny podpis uczestnika Plebiscytu.
5. Nie podlegają rozparzeniu reklamacje niezawierające danych osoby zgłaszającej oraz opisu powstałego problemu.

§10
Postanowienia końcowe

1. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne nieprawidłowości w po-łączeniach telefonicznych (w tym SMS-owych) i za przypadki wykonania połączeń przez osoby nieuprawnione. Organizator nie będzie weryfikował danych wskazanych przez osobę biorącą udział w konkursie z danymi abonenta telefonu komórkowego, z którego wykonane zostało połączenie. Organizator nie ponosi żadnej odpowiedzialności za wszelkie nieprawidłowości powstałe w powyższym zakresie.
2. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za wady ukryte przedmiotów stanowiących nagrody w konkursie.
3. Podatek od nagród w konkursie pokrywa zdobywca nagrody, zgodnie z obowiązującymi przepisami.
4. Deklarując wzięcie udziału w plebiscycie, w sposób przewidziany niniejszym regulaminem, uczestnik wyraża zgodę na postanowienia niniejszego regulaminu, w tym na przetwarzanie swoich danych osobowych w celach marketingowych przez Organizatora i zobowiązuje się do przestrzegania niniejszego regulaminu.
5. Organizator zastrzega sobie prawo do dokonania modyfikacji w postanowieniach regulaminu. W takim przypadku zobowiązany jest niezwłocznie podać informacje o tych zmianach na stronie internetowej.
6. Nadawca SMS-a staje się automatycznie uczestnikiem Plebiscytu.
7. Oddanie głosu przez uczestnika Plebiscytu jest równoznaczne ze złożeniem przez niego oświadczenia, iż wyraża on zgodę na postanowienia niniejszego Regulaminu.
8. Uczestnik plebiscytu poprzez wysłanie SMS-a zamawia wiadomość informacyjno-reklamową organizatora, sponsora plebiscytu i lub partnerów reklamowych organizatora. Wysyłanie wiadomości na dany numer telefonu może być zablokowane po wysłaniu e-maila na adres [email protected], w tytule wiadomości stop +numer telefonu.
9. W przypadku, gdy uczestnik nie jest zainteresowany otrzymywaniem wiadomości SMS od Organizatora może wysłać sms o treści SPAMSTOP na numer: 80555 - sms jest bezpłatny.
10. Akceptując regulamin uczestnik plebiscytu wyraża zgodę na wykorzystanie swoich danych osobowych przez Media Regionalne Sp. z o.o. z siedzibą: 00-838 Warszawa, ul. Prosta 51 w celach marketingowych i reklamowych produktów i usług własnych spółki Media Regionalne, a także innych podmiotów, a także na udostępnianie tych danych spółkom powiązanym z nią kapitałowo. Oświadcza, że został poinformowany o prawie dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania oraz o dobrowolnym charakterze ich udostępniania. Zawartość pola nie będzie udostępniana publicznie.
11. Akceptując regulamin uczestnik plebiscytu wyraża zgodę na przesłanie przez spółkę Media Regionalne treści informacyjnych oraz treści o charakterze informacji handlowej pochodzących od spółki Media Regionalne lub innych podmiotów na podany przez uczestnika adres poczty elektronicznej.
12. Organizator zastrzega sobie prawo do dokonania modyfikacji w postanowieniach regulaminu. W takim przypadku zobowiązany jest niezwłocznie podać informacje o tych zmianach na stronie internetowej.
13. Organizator zastrzega sobie prawo do dokonania modyfikacji w postanowieniach regulaminu, o ile nie wpłynie to na pogorszenie warunków uczestnictwa w plebiscycie. Dotyczy to w szczególności zmian poszczególnych czynności Plebiscytowych oraz terminów. W takim przypadku zobowiązany jest niezwłocznie podać informacje o tych zmianach na stronie internetowej. W takim przypadku zobowiązany jest niezwłocznie podać informacje o tych zmianach na stronie internetowej.
14. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za działanie lub zaniechanie uczestników Plebiscytu oraz osób trzecich (m.in. Poczty Polskiej, firm kurierskich, operatorów sieci komórkowych).
15. Zaplecze techniczne do głosowania za pomocą SMS zapewnia firma M2A Sp. z o. o. o. , właściciel systemu Cumulus.
16. Niniejszy regulamin zostanie udostępniony do wglądu w siedzibie Mediów Regionalnych Sp. z o.o., Oddział w Białymstoku, Gazeta Współczesna, ul. św. Mikołaja 1, 15-419 Białystok oraz pod adresem www.wspolczesna.pl.
Aneks nr 1 z dnia 23 maja 2014 r.

§4
Nagrody dla laureatów

1. Podatek od nagród pokrywa zdobywca nagrody, zgodnie z obowiązującymi przepisami. Informacja o podatku: Zgodnie z art. 30 ust.1 pkt 2 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych od dochodów (przychodów) z tytułu wygranych w konkursach, grach i zakładach wzajemnych lub nagród związanych ze sprzedażą premiową, uzyskanych w państwie członkowskim Unii Europejskiej lub innym państwie należącym do Europejskiego Obszaru Gospodarczego, z zastrzeżeniem art. 21 ust. 1 pkt 6, 6a i 68 - pobiera się zryczałtowany podatek dochodowy w wysokości 10% wygranej lub nagrody. Podatek od wygranej pobiera się bez pomniejszania przychodu o koszty uzyskania.

2. W przypadku identycznej ilości sms-ów z kilku numerów nagroda zostanie przyznana osobie, która pierwsza osiągnęła najwyższy wynik. Zwycięzcy nie przysługuje prawo zamiany wygranej nagrody na ekwiwalent pieniężny lub inne przedmioty
Głosujący zostaną powiadomieni o wygranej telefonicznie w terminie do 20.06.2014r.

Nagrody dla laureatów Plebiscytu Rolnik Roku 2014
1 miejsce:
kosiarka John Deere X155R o wartości 15 999 zł brutto ufundowany przez firmę Contractus,
zestaw solarny (dwa kolektory MEMBRO FK 2.5 zbiornik 300l), służący do przygotowywania ciepłej wody użytkowej przy zastosowaniu energii słonecznej. Zakres usługi obejmuje : montaż kompletnej instalacji kolektorów słonecznych (2 kolektory , zbiornik 300 l) oraz gwarancję (3 lata na całą instalację). Całkowity koszt nagrody to 15 000 zł brutto. Nagrodę specjalną ufundowała firma PHU "OPTIMA" Paweł Wyszyński.

2 miejsce:
Kosiarka bębnowa Z010 o wartości 7 380 zł brutto, ufundowana przez firmę SaMASZ.

3 miejsce:
Siatka do belowania Extra Strong (10 szt.) o wartości 4 305 zł, ufundowana przez firmę Wald Gold.

Nagrody dla laureatów Plebiscytu Nasz Sołtys 2014

1 miejsce:
pług PSV 181 o wartości 8 241 zł brutto, ufundowany przez firmę SaMASZ.

W przypadku nieodebrania nagród w wyznaczonym terminie, nagrody przechodzą na rzecz Organizatora.

Pozostałe zapisy regulaminu pozostają bez zmian.
Aneks nr 2.

Regulaminu Plebiscytu Nasz Sołtys 2014 i Rolnik Roku 2014 organizowanego przez Media Regionalne Sp. z o.o. Oddział w Białymstoku wydawcę GAZETY WSPÓŁCZESNEJ z dn. 13.06.2014

§4
Nagrody dla laureatów

1. Podatek od nagród pokrywa zdobywca nagrody, zgodnie z obowiązującymi przepisami. Informacja o podatku: Zgodnie z art. 30 ust.1 pkt 2 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych od dochodów (przychodów) z tytułu wygranych w konkursach, grach i zakładach wzajemnych lub nagród związanych ze sprzedażą premiową, uzyskanych w państwie członkowskim Unii Europejskiej lub innym państwie należącym do Europejskiego Obszaru Gospodarczego, z zastrzeżeniem art. 21 ust. 1 pkt 6, 6a i 68 - pobiera się zryczałtowany podatek dochodowy w wysokości 10% wygranej lub nagrody. Podatek od wygranej pobiera się bez pomniejszania przychodu o koszty uzyskania.

2. W przypadku identycznej ilości sms-ów z kilku numerów nagroda zostanie przyznana osobie, która pierwsza osiągnęła najwyższy wynik. Zwycięzcy nie przysługuje prawo zamiany wygranej nagrody na ekwiwalent pieniężny lub inne przedmioty
Głosujący zostaną powiadomieni o wygranej telefonicznie w terminie do 20.06.2014r.

Nagrody dla laureatów Plebiscytu Rolnik Roku 2014
1 miejsce :
kosiarka John Deere X155R o wartości 15 999 zł brutto ufundowany przez firmę Contractus,
zestaw solarny (dwa kolektory MEMBRO FK 2.5 zbiornik 300l), służący do przygotowywania ciepłej wody użytkowej przy zastosowaniu energii słonecznej. Zakres usługi obejmuje : montaż kompletnej instalacji kolektorów słonecznych (2 kolektory , zbiornik 300 l) oraz gwarancję (3 lata na całą instalację). Całkowity koszt nagrody to 15 000 zł brutto. Nagrodę specjalną ufundowała firma PHU "OPTIMA" Paweł Wyszyński.,

2 miejsce:
Kosiarka bębnowa Z010 o wartości 7 380 zł brutto, ufundowana przez firmę SaMASZ.
Bon zakupowy ufundowany przez firmę Handbud o wartości 6000 zł

3 miejsce:
Siatka do belowania Extra Strong ( 10 szt.) o wartości 4 305 zł, ufundowana przez firmę Wald Gold,

Nagrody dla laureatów Plebiscytu Nasz Sołtys 2014
1 miejsce :
pług PSV 181 o wartości 8 241 zł brutto, ufundowany przez firmę SaMASZ.

2 miejsce:
kosiarka trawnikowa ufundowana przez firmę Zorza o wartości 1500 zł

3 miejsce:
zestaw narzędzi JP2A18LI-152B AEG (wiertarko-wkrętarka oraz klucz udarowy) ufundowany przez firmę Leroy Merlin, o wartości 1 145 zł

4 miejsce:
młotowiertarka Kress 800 PSE QuiXS SET ufundowana przez firmę Leroy Merlin o wartości 964 zł

Nagroda dla głosującego w Plebiscycie Nasz Sołtys

Osoba która wyśle największą ilość smsów w plebiscycie Nasz Sołtys otrzyma tablet marki LENOVO IDEATAB A 3000 3G 59-366231 o wartości 649 zł brutto

Nagroda dla głosującego w Plebiscycie Rolnik Roku

Osoba która wyśle największą ilość smsów w plebiscycie Rolnik Roku otrzyma tablet marki LENOVO IDEATAB A 3000 3G 59-366231 o wartości 649 zł brutto

W przypadku nieodebrania nagród w wyznaczonym terminie, nagrody przechodzą na rzecz Organizatora.

Pozostałe zapisy regulaminu pozostają bez zmian.

Dołącz do nas na Facebooku!

Publikujemy najciekawsze artykuły, wydarzenia i konkursy. Jesteśmy tam gdzie nasi czytelnicy!

Polub nas na Facebooku!

Dołącz do nas na X!

Codziennie informujemy o ciekawostkach i aktualnych wydarzeniach.

Obserwuj nas na X!

Kontakt z redakcją

Byłeś świadkiem ważnego zdarzenia? Widziałeś coś interesującego? Zrobiłeś ciekawe zdjęcie lub wideo?

Napisz do nas!
Wróć na wspolczesna.pl Gazeta Współczesna