Nasza Loteria SR - pasek na kartach artykułów

Ruch Polska 2050. Program partii i poglądy. Zobacz, jakich zmian w kraju oczekuje ugrupowanie Szymona Hołowni

Piotr Kobyliński
Piotr Kobyliński
Szymon Hołownia, prezes powołanego w 2020 stowarzyszenia Polska 2050 i założyciel partii o tej samej nazwie
Szymon Hołownia, prezes powołanego w 2020 stowarzyszenia Polska 2050 i założyciel partii o tej samej nazwie Fot: Tomasz Czachorowski / Polska Press
Ruch Polska 2050 to ugrupowanie pod rządami Szymona Hołowni, które, choć zaistniało na scenie politycznej dopiero w 2020 r., posiada już swój rozbudowany program. Objęło nim politykę krajową, w tym tę dotyczącą samorządów, jak i politykę zagraniczną.

Spis treści

Polityka krajowa Polski 2050 Szymona Hołowni

Program Polska 2050. Ustrój i sądownictwo

Polska 2050 to ugrupowanie założone przez Szymona Hołownię. W skład partii wchodzą m.in. tacy politycy jak Joanna Mucha, Maciej Żywno czy Katarzyna Pełczyńska.

Ruch chce dokonać istotnych zmian, jeśli chodzi o kwestie ustrojowe. Za podstawowy cel ugrupowanie postawiło sobie ograniczenie wpływu państwa na gospodarkę. Działacze Polski 2050 chcą wyeliminowania kolizji realizowanych ze strony Skarbu Państwa zadań właścicielskich z funkcjami regulacyjnymi. Do zadań, jakie sobie wyznaczyli w tym zakresie, należą:

 1. Stworzenie Komitetu Nominacyjnego – Byłby on odpowiedzialny za przedstawienie kandydatów do spółek Skarbu Państwa. Nabory na stanowiska w organach zarządzających spółek Skarbu Państwa byłyby ogłaszane publicznie na jednej witrynie. Konkursy byłyby otwarte, a kryteria naboru wysokie i jasno zdefiniowane.
 2. Stworzenie profesjonalnego korpusu inspektorów finansowych – do monitorowania realizacji budżetów i celów stawianych spółkom Skarbu Państwa.
 3. Wprowadzenie KROPKI – Krajowego Rejestru Osób Publicznie Eksponowanych – pozwalającego na szybką identyfikację stanu zatrudnienia politycznych nominatów w spółkach Skarbu Państwa.
 4. Wprowadzenie ustawowego okresu karencji o długości 1 roku, uniemożliwiającego bezpośredni transfer najwyższych urzędników z partyjnej nominacji do spółek z udziałem Skarbu Państwa albo do samorządów.
 5. Zakazanie Skarbowi Państwa bezpośredniego i pośredniego posiadania udziałów w spółkach medialnych, elektronicznych i prasowych.

  Trzecia Droga rusza w Polskę

Zdaniem Polski 2050 należy wprowadzić także tzw. karniaki. W ich ramach państwo powinno wypłacać obywatelom odszkodowanie za znaczące przekroczenie terminu rozpatrzenia spraw administracyjnych.

Jeśli chodzi o sądownictwo, politycy Polski 2050 dążą do likwidacji polskiego systemu odpowiedzialności dyscyplinarnej sędziów, a przede wszystkim negują karanie ich za treść wydawanych orzeczeń. Popierają zatem wyrok Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej w tym zakresie.

Program Polska 2050. Polityka społeczna

W polityce społecznej ugrupowanie Szymona Hołowni stawia na program „Rodzina 2050”. Opiera się on na trzech filarach: równym dobrobycie dla rodziców i opiekunów dzieci, równych szansach dla dzieci oraz godności i samodzielności dla seniorów.

W ramach I filaru Polska 2050 proponuje:

 • zrównanie świadczeń rodzicielskich, macierzyńskich, ojcowskich i rodzicielskich niezależnie od formy zatrudnienia,
 • dwumiesięczny urlop ojcowski,
 • równość płac kobiet i mężczyzn z tę samą pracę,
 • przyznawanie świadczeń pielęgnacyjnych również opiekunom osób, których niepełnosprawność powstała po osiągnięciu dorosłości.

II filar „Rodziny 2050” obejmuje:

 • dofinansowanie systemu edukacji,
 • wsparcie psychologiczne i psychiatryczne dla dzieci,
 • uproszczenie procesu adopcyjnego,
 • wsparcie budowy większej liczby mieszkań.

Jeśli chodzi o III filar „Rodziny 2050”, dotyczy on podwyższenia świadczeń emerytalnych, wsparcia aktywności seniorów przez uniwersytety trzeciego wieku oraz większych środków na ogólną politykę senioralną.

Wybory na żywo! Zobacz naszą relację wyborczą

Zajrzyj na specjalny serwis wyborczy

Przedsiębiorczość, podatki i gospodarka

Polska 2050 chce zadbać o dobro przedsiębiorców. Najważniejszym przepisem, który powinien być zdaniem tego ugrupowania wprowadzony, jest ten, że w przypadku zmian kluczowych dla działalności gospodarczej, np. wszelkich modyfikacji przepisów podatkowych, proces legislacyjny musi zostać zakończony do końca czerwca roku poprzedzającego zmianę.

Dla przedsiębiorców istotnymi działaniami mogą być także:

 • digitalizacja i uproszczenie niezbędnych dokumentów takich jak akta pracy, karty obecności czy świadectwa kursów BHP,
 • wprowadzenie pojedynczego podatku, zwanego jednolitą daniną od dochodów z pracy, zawierającego wszystkie obecne podatki i składki, co pozwoli na ograniczenie liczby błędów i korekt oraz zapewni oszczędności na czynnościach związanych z poborem, kontrolą oraz egzekucją należności podatkowo-składkowych.

Politycy Polski 2050 rozpatrują stopniowy powrót do polityki zmierzającej do przyjęcia przez Polskę euro. Uważają, że może to wpłynąć na zwiększenie inwestycji zagranicznych. W zakresie podatków działacze Polski 2050 postulują zaś zmniejszenie opodatkowania VAT, towarów i usług obciążonych obecnie stawką 23% do 20%, a towarów i usług obciążonych stawką 8% do 7%.

Edukacja

Polska 2050 poświęciła osobne opracowanie na opisanie swojej wizji edukacji w Polsce pt. „Edukacja dla przyszłości”. Zgodnie z założeniami działaczy tego ugrupowania w obliczu zmieniającej się rzeczywistości trzeba postawić w tym zakresie na kształcenie kompetencji cyfrowych oraz miękkich, takich jak kreatywność, elastyczność, zdolność do pracy w środowisku wielokulturowym czy też umiejętność wyszukiwania informacji oraz samorozwoju. Dzięki temu edukacja w Polsce wejdzie w XXI wiek.

Podstawowe założenia programowe Polski 2050 w kwestii edukacji dzieci to:

 1. Równy Start dla wszystkich uczniów, także z mniejszych miejscowości – przez zapewnienie bezpłatnego i bezpiecznego transportu publicznego do szkół, dodatkowe warsztaty, zajęcia językowe i cyberedukację, wspieranie dwujęzyczności, jeśli chodzi o języki obce, z naciskiem na język angielski czy też wprowadzenie bonu kulturalnego (na książki lub dostęp do kultury dla dzieci).
 2. Edukacja proinnowacyjna – przez wprowadzenie do szkół zajęć z modelu STEAME, łączących technologię ze sztuką, inżynierią, nauką i matematyką oraz rozwijanie kooperacji – pracy w zespole, komunikacji, kreatywności oraz krytycznego myślenia. Ważnym celem Polski 2050 jest również zwiększenie dofinansowania zakupu sprzętu dla szkół oraz stworzenie „MEN24”, multimedialnego centrum wsparcia, będącego zarówno platformą z materiałami, jak i kanałem komunikacji. Ponadto politycy Polski 2050 uważają, że dwa pierwsze tygodnie szkoły należy przeznaczyć na m.in. warsztaty psychologiczne i warsztaty poświęcone skutecznym metodom i technikom uczenia się.
 3. Zapewnienie dobrego samopoczucia uczniów i uczennic – ten cel będzie zrealizowany przez stopniowe odchodzenie od ocen cyfrowych na rzecz oceny opisowych oraz likwidację oceny z zachowania. Ponadto Polska 2050 chce zatrudnienia w każdej placówce edukacyjnej jednego pedagoga i psychologa na pełnym etacie na każdą setkę uczniów.

Ponadto Polska 2050 chce wprowadzić do polskich szkół obowiązkowe zajęcia ekologiczne i klimatyczne, jak i z zakresu edukacji obywatelskiej i międzykulturowej. Celem tego ugrupowania jest również wznowienie programu „Stop zwolnieniom z WF-u” oraz sprawienie, by dzieci z klas I–VI spędzały minimum 1 godzinę dziennie na świeżym powietrzu.

Wśród innych celów Polski 2050 względem edukacji warto wymienić przekształcenie kuratoriów oświaty w Komisję Edukacji Narodowej, stopniowe podnoszenie wynagrodzenia aż do poziomu średniego wynagrodzenia krajowego dla nauczycieli stażystów, skrócenie ścieżki awansu oraz zastąpienie centralnej regulacji oceny pracy nauczyciela systemem ewaluacji.

Zdrowie

Propozycja Polski 2050 względem zdrowia skupia się na sześciu zasadach:

 1. Pacjent – na pierwszym miejscu – działacze tego ugrupowania proponują, by kluczową rolę w systemie ochrony zdrowia odgrywał lekarz podstawowej opieki zdrowotnej jako „lekarz odpowiedzialny” za pacjenta.
 2. Lepiej zapobiegać – w programie zdrowotnym ważna ma być także profilaktyka. Działacze Polski 2050 proponują, by w wieku 40, 50, 60 lat każdy obywatel otrzymał zaproszenie na bezpłatny generalny bilans zdrowia.
 3. Leczenie musi być dostępne – politycy ugrupowania Szymona Hołowni planują stworzenie na poziomie powiatów lokalnych domów zdrowia (LDZ). Będą w nich pracować ściśle ze sobą współpracujący specjaliści. Każda osoba wykona w tym miejscu szereg badań diagnostycznych, a także skorzysta z nocnej i świątecznej opieki lekarskiej.
 4. Konieczne jest wsparcie najsłabszych – w programie zdrowotnym ugrupowania Polska 2050 znalazło się szczególne miejsce dla osób przewlekle chorych. Mają być oni otoczeni opieką w miejscu zamieszkania. Będzie to wymagało wykształcenia większej ilości opiekunów medycznych.
 5. Godna praca – godna płaca – Polska 2050 proponuje kompleksowy program zwiększenia efektywności kształcenia ludzi zdrowia i poprawy warunków ich pracy i płacy. Zgodnie z programem studia lekarskie mają być m.in. skrócone do 5 lat.
 6. Inwestujmy w zdrowie – działacze Polski 2050 chcą zwiększyć nakłady na służbę zdrowia powyżej 6% PKB, tak jak w Europie Zachodniej.

POZNAJ PROGRAM INNYCH PARTII:
Prawo i Sprawiedliwość
Platforma Obywatelska
Konfederacja
Polskie Stronnictwo Ludowe
Lewica

Środowisko

Polityka Polski 2050 względem środowiska została opisana w dokumencie „Polska na zielonym szlaku”. Strategię tego ugrupowania w tym zakresie można podzielić na kilka punktów:

 1. Czysty prąd – zdaniem polityków Polski 2050 należy oprzeć przyszłość rodzimej energetyki na rozproszonych źródłach odnawialnych. Założeniem jest wprowadzenie rozwiązania „mój dom moją elektrownią”. Będzie to możliwe przy ustawowym umocowaniu prosumentów zbiorowych tak, by lokalne społeczności mogły inwestować w fotowoltaikę, energetykę wiatrową lub biogazownie. Polska 2050 chce także zlikwidowania restrykcji odległościowych od miejsc zamieszkania na farmy wiatrowe. Zgodnie z poglądem jej działaczy o tego typu inwestycjach powinny decydować lokalne samorządy. Istotna będzie także ich zgodność z planami zagospodarowania przestrzennego. Polska 2050 popiera ponadto stawianie elektrowni wiatrowych na Bałtyku. Środki na tę inwestycję miałyby być przeznaczone z Krajowego Planu Odbudowy.

 2. Transformacja górnictwa – Polska 2050 dąży do tego, by odejść zupełnie od węgla. W tym zakresie bierze jednak interesy pracowników sektora górniczego, rozważając m.in. wprowadzenie określonego dochodu gwarantowanego na poziomie pensji minimalnej dla osób zaprzestających pracę w kopalniach węgla kamiennego aż do osiągnięcia przez nich wieku emerytalnego, jeśli nie znajdą zatrudnienia w innej branży.

 3. Energooszczędny dom – politycy Polski 2050 chcą wprowadzić wyższe wymagania odnośnie budynków, tak by po 2030 r. nie byłoby już możliwości wznoszenia innych niż zeroemisyjne.

  Postulują także:

  • przeznaczenie na termomodernizację i wymianę źródeł ciepła 20 miliardów euro z funduszy unijnych do 2030 r.,
  • gruntowne zmiany w program „Czyste Powietrze”, takie jak skrócenie czasu na rozpatrzenie wniosku do maksymalnie 1 tygodnia, zmianę terminu wypłaty dotacji na nie później niż w ciągu dwóch tygodni od przedstawienia faktur,
  • likwidację w Polsce wszystkich pieców tzw. kopciuchów do 2030, a nie tak jak wcześniej ustalano do 2040 r.
 4. Niskoemisyjny transport – Polska 2050 będzie wspierać instalację nowych publicznych punktów ładowania i ładowarek aut w domach oraz firmach, ułatwiając elektryfikację. Inny cel tego ugrupowania to także rozwój kolei. Ugrupowanie pod przewodnictwem Szymona Hołowni proponuje na 6 tys. nowych i zmodernizowanych torów do 2040 r. przeznaczyć 130 mld złotych.

 5. Rolnictwo przyjazne dla środowiska – Ugrupowanie Polska 2050 ma plan na rozwój produkcji żywności ekologicznej, tak by w 2030 r. 25 proc. areału użytków rolnych było wytwarzanych w tym reżimie.

 6. Szlak dla obywateli – zdaniem działaczy Polski 2050 niezbędne jest zawarcie tzw. Zielonego Paktu. W jego ramach obywatele będą partycypować w podejmowaniu najważniejszych decyzji względem ekologii. Politycy Polski 2050 uważają ponadto, że państwo musi zapewnić bezpieczeństwo obywatelom kupującym panele słoneczne, przeprowadzającym termoizolację czy instalującym nowe systemy grzewcze. Niezbędne jest wypracowanie odpowiednich standardów jakości inwestycji i kryteriów ich skutecznej kontroli, zwłaszcza przy inwestycjach wspieranych z pieniędzy publicznych. Koordynacją miałoby się zająć Centrum Wsparcia Prosumenta (CWP).

 7. Zielona Rada Ministrów – Polska 2050 chce wysokiego ulokowania w strukturze władzy osoby odpowiedzialnej za zieloną transformację. Ta, która by za nią odpowiadała, powinna mieć rangę wicepremiera. Stałaby ona na czele Komitetu Rady Ministrów ds. dekarbonizacji gospodarki.

Stosunek Ruchu Polska 2050 do samorządów

Jeśli chodzi o samorządy, ugrupowanie założone przez Szymona Hołownię postawiła sobie za podstawowy cel odbudowę bazy ich dochodów własnych, jak i zmiany w zarządzaniu dostępnym budżetem.

Główne propozycje Polski 2050 w tym zakresie to:

 • zwiększenie dochodów jednostek samorządu terytorialnego przez ich większy udział w PIT i CIT,
 • odejście od zasady płacenia podatku CIT w miejscu rejestracji centrali firmy i wprowadzenie rozwiązania, w którym wpływami z budżetu z tytułu CIT jest zasilana jednostka samorządu terytorialnego, w której znajduje się siedziba zakładu danej firmy (przy produkcji – tam, gdzie ma miejsce faktyczna produkcja),
 • przyznanie samorządom udziału w podatku VAT co najmniej na poziomie 3% (w samym 2022 r. dałoby to 7 mld złotych dodatkowego dochodu dla samorządów, co zapewniłoby dodatkowe inwestycje),
 • wpisanie do ustaw o samorządzie gminnym, powiatowym i wojewódzkim obowiązku każdorazowego rekompensowania strat jednostek samorządu terytorialnego ponoszonych w wyniku zmian podatkowych dokonywanych przez centralne organy władzy ustawodawczej i wykonawczej,
 • reforma systemu subwencji oświatowej tak, by starczyła ona na opłacenie pensji nauczycieli oraz objęcie funkcjonowania żłobków działaniem tejże subwencji.

Polityka zagraniczna Polski 2050

Szymon Hołownia i działacze Polski 2050 uważają, że polityka zagraniczna naszego kraju powinna być bardziej aktywna. W rządzie nie powinno być miejsca na poglądy odseparowujące nas od Europy. Popierają współpracę z Unią Europejską, ale dążą do tego, żeby stanowisko Polski było w wielu sprawach bardziej twarde.

Politycy Polski 2050 chcieliby doprowadzić do sytuacji, w której będziemy w środowisku międzynarodowym partnerem „nie głośnym, ale słuchanym, takim, który zasiada przy stole i przy którego udziale podejmuje się ważne decyzje”.

Jeśli chodzi o stosunki ze Stanami Zjednoczonymi, Polska 2050 Szymona Hołowni opowiada się za dobrymi relacjami, ponieważ dają one Polsce poczucie bezpieczeństwa. Podstawą współpracy są nie tylko dostarczane przez USA czołgi, myśliwce i rakiety, ale również oferowane przez partnera z Zachodu rozwiązania w zakresie cyberbezpieczeństwa, tak epidemiologicznego, jak i klimatycznego.

Ruch Polska 2050 względem Rosji

Szymon Hołownia to polityk, który bardzo często wypowiada się na temat tego, co dzieje się za wschodnią granicą kraju. Działacze jego ugrupowania uważają, że podstawą spokojnej przyszłości dla Polski jest stabilna, wolna i niepodległa Ukraina. Ważne jest jednak także stałe upominanie się o demokratyczne standardy na Białorusi. przewodniczący

Politycy Polski 2050 uważają, że nie należy szukać kompromisów z Rosją, która jawnie zaatakowała i naruszyła granice na Ukrainie. Najważniejsze jest narzucanie coraz większych sankcji na tego agresora, choć na efekty ich działania trzeba będzie czekać nieraz wiele miesięcy. Przede wszystkim należy jednak zaprzestać kupowania od Władimira Putina ropy. Finansuje ona bowiem wojsko rosyjskie. 

Działacze Polski 2050 idą jednak jeszcze dalej. Ich zdaniem trzeba bowiem polską gospodarkę całkowicie odciąć od rosyjskiej i należy w tym celu zamknąć naszą granicę dla rosyjskich TIR-ów oraz pociągów.

W swoich wypowiedziach działacze Polski 2050 odnoszą się często także do osób, które musiały uciekać z terytorium Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym. Ich zdaniem państwo polskie musi tworzyć rozwiązania systemowe, przejmując od obywateli odpowiedzialność za uchodźców. Działacze Polski 2050 chcą zatem dążyć do tego, żeby:

 • ukraińskie dzieci kończyły naukę w szkole ukraińskiej, korzystając także z takich rozwiązań jak prowadzenie lekcji zdalnie (powinno być ono połączone z nauczaniem stacjonarnym w polskiej szkole),
 • nastąpiła decentralizacja uchodźców z Ukrainy (ponieważ przyjeżdzający do Polski Ukraińcy często skupiają się w dużych ośrodkach, a wiele małych miejscowości wciąż czeka na ich przyjęcie),
 • jak najszybciej została zorganizowana nauka języka polskiego dla osób dorosłych z Ukrainy.
Polecjaka Google News - Portal i.pl

CZĘSTO ZADAWANE PYTANIA

Jakie cele stawia sobie partia Polska 2050 Szymona Hołowni w polityce zagranicznej?

Polska 2050 Szymona Hołowni stawia sobie za cel wzmocnienie pozycji Polski w Unii Europejskiej oraz na arenie międzynarodowej. Partia proponuje m.in. zacieśnienie współpracy z państwami Europy Środkowej i Wschodniej, a także zwiększenie inwestycji w rozwój infrastruktury transportowej i energetycznej. Polska 2050 chce również zwiększyć nakłady na obronność kraju oraz wzmocnić współpracę z NATO.

Jakie zmiany w kwestiach ustrojowych proponuje to ugrupowanie?

Polska 2050 Szymona Hołowni proponuje m.in. zmiany w systemie wyborczym, które mają na celu zwiększenie reprezentatywności parlamentu. Partia proponuje wprowadzenie ordynacji mieszanej, która pozwoli na równomierne reprezentowanie mniejszych ugrupowań politycznych. Polska 2050 chce również zwiększyć wpływ samorządów na politykę krajową oraz wprowadzić zmiany w systemie podatkowym, które mają na celu zwiększenie dochodów jednostek samorządu terytorialnego.

Jakie są najważniejsze postulaty Polski 2050 dotyczące samorządów?

Polska 2050 Szymona Hołowni proponuje m.in. zwiększenie dochodów jednostek samorządu terytorialnego poprzez większy udział w PIT i CIT oraz przyznanie samorządom udziału w podatku VAT co najmniej na poziomie 3%. Partia proponuje również odejście od zasady płacenia podatku CIT w miejscu rejestracji centrali firmy i wprowadzenie rozwiązań, które pozwolą na pobieranie podatku w miejscu, gdzie firma faktycznie prowadzi działalność. Polska 2050 chce również zwiększyć wpływ samorządów na politykę krajową poprzez zwiększenie ich kompetencji w zakresie planowania przestrzennego oraz inwestycji publicznych. Partia proponuje również wprowadzenie zmian w systemie finansowania szkół, które mają na celu zwiększenie autonomii szkół i poprawę jakości kształcenia.

Jakie są cele Polski 2050 w kwestii uchodźców z Ukrainy?

Polska 2050 Szymona Hołowni stawia sobie za cel stworzenie rozwiązań systemowych, które pozwolą na przejęcie przez państwo polskie odpowiedzialności za uchodźców z Ukrainy. Partia proponuje m.in. decentralizację uchodźców z Ukrainy, aby uniknąć skupiania się ich w dużych ośrodkach i umożliwić im osiedlanie się w mniejszych miejscowościach. Polska 2050 chce również zorganizować naukę języka polskiego dla osób dorosłych z Ukrainy oraz umożliwić ukraińskim dzieciom kończenie nauki w szkole ukraińskiej, korzystając także z takich rozwiązań jak prowadzenie lekcji zdalnie.

Jakie są postulaty Polski 2050 w kwestii Rosji?

Polska 2050 Szymona Hołowni proponuje m.in. narzucenie coraz większych sankcji na Rosję oraz zaprzestanie kupowania od Władimira Putina ropy, która finansuje wojsko rosyjskie. Partia proponuje również całkowite odcięcie polskiej gospodarki od rosyjskiej poprzez zamknięcie granicy dla rosyjskich TIR-ów oraz pociągów. Polska 2050 chce również zwiększyć wsparcie dla krajów sąsiednich, które są zagrożone przez Rosję, oraz wzmocnić współpracę z NATO w celu zwiększenia bezpieczeństwa Polski i Europy.

Jakie osoby należą do Polski 2050?

W skład Polski 2050 Szymona Hołowni wchodzą m.in. Joanna Mucha, Maciej Żywno czy Katarzyna Pełczyńska. Są to politycy, którzy mają doświadczenie w pracy w administracji publicznej oraz w sektorze prywatnym. Partia skupia również osoby związane z nauką, kulturą i sztuką, którzy chcą wnieść swoje doświadczenie i wiedzę do pracy na rzecz Polski.

Jakie są cele Polski 2050 w kwestii ochrony środowiska?

Polska 2050 Szymona Hołowni stawia sobie za cel walkę z globalnym ociepleniem oraz poprawę jakości powietrza w Polsce. Partia proponuje m.in. zwiększenie inwestycji w odnawialne źródła energii oraz wprowadzenie zachęt finansowych dla osób i firm, które inwestują w ekologiczne rozwiązania. Polska 2050 chce również wprowadzić zmiany w systemie transportowym, które mają na celu zwiększenie udziału transportu publicznego oraz poprawę jakości dróg i autostrad.

Jakie są cele Polski 2050 w kwestii edukacji?

Polska 2050 Szymona Hołowni stawia sobie za cel poprawę jakości edukacji w Polsce oraz zwiększenie dostępności do edukacji dla wszystkich. Partia proponuje m.in. zwiększenie nakładów na edukację oraz wprowadzenie reformy systemu szkolnictwa, która pozwoli na zwiększenie autonomii szkół i nauczycieli. Polska 2050 chce również wprowadzić zmiany w systemie nauczycielskim, które mają na celu zwiększenie prestiżu zawodu nauczyciela oraz poprawę warunków pracy. Partia proponuje również wprowadzenie programów nauczania, które będą bardziej dostosowane do potrzeb rynku pracy oraz wprowadzenie nowoczesnych technologii do procesu nauczania.

Jakie są cele Polski 2050 w kwestii zdrowia?

Polska 2050 Szymona Hołowni stawia sobie za cel poprawę jakości opieki zdrowotnej w Polsce oraz zwiększenie dostępności do niej dla wszystkich. Partia proponuje m.in. zwiększenie nakładów na ochronę zdrowia oraz wprowadzenie reformy systemu opieki zdrowotnej, która pozwoli na zwiększenie efektywności i jakości świadczeń. Polska 2050 chce również wprowadzić zmiany w systemie refundacji leków, które mają na celu zwiększenie dostępności do leków dla pacjentów oraz wprowadzenie nowoczesnych technologii do procesu leczenia.

Jakie są cele Polski 2050 w kwestii rozwoju gospodarczego?

Polska 2050 Szymona Hołowni stawia sobie za cel zwiększenie tempa wzrostu gospodarczego oraz poprawę jakości życia Polaków. Partia proponuje m.in. zwiększenie inwestycji w infrastrukturę transportową i energetyczną oraz wprowadzenie zachęt finansowych dla firm, które inwestują w Polsce. Polska 2050 chce również wprowadzić zmiany w systemie podatkowym, które mają na celu zwiększenie dochodów państwa oraz poprawę sytuacji finansowej jednostek samorządu terytorialnego

iPolitycznie - Paweł Kukiz o tym z kim wystartuje w wyborach

od 16 lat

Dołącz do nas na Facebooku!

Publikujemy najciekawsze artykuły, wydarzenia i konkursy. Jesteśmy tam gdzie nasi czytelnicy!

Polub nas na Facebooku!

Dołącz do nas na X!

Codziennie informujemy o ciekawostkach i aktualnych wydarzeniach.

Obserwuj nas na X!

Kontakt z redakcją

Byłeś świadkiem ważnego zdarzenia? Widziałeś coś interesującego? Zrobiłeś ciekawe zdjęcie lub wideo?

Napisz do nas!

Polecane oferty

Materiały promocyjne partnera
Wideo

Materiał oryginalny: Ruch Polska 2050. Program partii i poglądy. Zobacz, jakich zmian w kraju oczekuje ugrupowanie Szymona Hołowni - Portal i.pl

Wróć na wspolczesna.pl Gazeta Współczesna