MKTG SR - pasek na kartach artykułów

PRZEDSZKOLE NA MEDAL 2019 - regulamin plebiscytu

PS
Regulamin plebiscytu pod nazwą „Przedszkole na medal 2019” zwanego dalej „Plebiscytem PPG” lub „Plebiscytem”.

Art.1 Informacje ogólne

1.Niniejszy regulamin (zwany dalej: Regulaminem) określa zasady i warunki przeprowadzenia Plebiscytu pod nazwą „Przedszkole Na Medal 2019”.
2.Organizatorem Plebiscytu PPG jest Polska Press sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Domaniewskiej 45, 02-672 Warszawa, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego - Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000002408, o kapitale zakładowym 42 000 000,00 złotych oraz numerze identyfikacji podatkowej NIP 522-01-03-609.
3.Plebiscyt organizowany jest lokalnie przez Oddział w Białymstoku i będzie prowadzony na łamach Gazety Współczesnej i Kuriera Porannego, nazwanych dalej łącznie „Gazetą". Plebiscyt prowadzony będzie również na stronie serwisu www.wspolczesna.pl oraz www.poranny.pl (nazywanego dalej „Serwisem”).
4.Organizator powołuje trzyosobową Komisję Plebiscytową, zwaną dalej Komisją, w skład której wchodzą przedstawiciele Organizatora. Zadaniem Komisji będzie sprawowanie nadzoru nad prawidłowym przebiegiem Plebiscytu, weryfikacją zgłoszeń, przestrzeganiem zasad regulaminu oraz egzekwowaniem jego postanowień i rozpatrywanie reklamacji.
5.Plebiscyt polega na wyłonieniu laureatów w drodze głosowania Czytelników w następujących kategoriach:
a.Nauczyciel Przedszkola Roku 2019
b.Przedszkole Roku 2019
c.Najsympatyczniejsza Grupa Przedszkolna Roku 2019
6.W przypadku kategorii: Nauczyciel Przedszkola Roku 2019 oraz Przedszkole Roku 2019 Plebiscyt będzie prowadzony w dwóch etapach:
a.Pierwszy, powiatowy etap Plebiscytu będzie trwać od dnia 11.10.2019r. od godziny 12:00 do dnia 15.11.2019 r. do godz. 19.
b.Drugi etap - wojewódzki finał Plebiscytu będzie trwać od dnia trwać od dnia 20.11.2019 r. od godziny 0:00 do dnia 29.11.2019 r. do godz. 19.
7.W przypadku kategorii Najsympatyczniejsza Grupa Przedszkolna Roku 2019 Plebiscyt będzie prowadzony w jednym etapie, w powiatach województwa podlaskiego i trwać będzie od dnia
18.10.2019 r. od godziny 12:00 do dnia 29.11.2019 r. do godz. 19. Niezależnie od głosowania w powiatach będzie prowadzony równoległy ranking wojewódzki, który obejmie kandydatów z całego województwa podlaskiego.
8.Organizator zastrzega, iż Plebiscyt nie jest badaniem opinii publicznej, a podane wyniki odzwierciedlają wyłącznie ilość i treść wysłanych przez Głosujących odpowiedzi poprzez KLIK i w formacie SMS. Z uwagi na fakt, iż jeden Głosujący może wysłać więcej niż jedną odpowiedź, wyniki głosowania nie muszą odzwierciedlać obiektywnego zapatrywania społecznego na kwestie, których dotyczy Plebiscyt.
9.Głosowanie w Plebiscycie za pomocą SMS Premium i za pomocą tzw. KLIK-a oddanego na stronie wybranego serwisu zdefiniowane jest w Art. 4 poniżej.
10.Plebiscyt prowadzony będzie w powiatach województwa podlaskiego : Białystok, Suwałki i powiat suwalski, Łomża i powiat łomżyński, powiat augustowski, powiat bielski, powiat grajewski, powiat hajnowski, powiat kolneński, powiat moniecki, powiat sejneński, powiat siemiatycki, powiat sokólski, powiat wysokomazowiecki, powiat zambrowski.
11.W przypadku zgłoszenia mniej niż trzech zweryfikowanych pozytywnie kandydatów
w danej kategorii, w danym regionie lub powiecie Organizator może podjąć decyzję
o nieuruchomieniu lub połączeniu głosowania w poszczególnych powiatach i regionach. Organizator może podjąć również decyzję o uruchomieniu głosowania w dodatkowej kategorii.
12.Do materiałów Plebiscytowych, przekazywanych na potrzeby Plebiscytu przez Kandydatów lub osoby zgłaszające Kandydatów, zastosowanie mają postanowienia regulaminu Serwisu, dostępnego na www.wspolczesna.pl/regulamin oraz www.poranny.pl/regulamin, w szczególności w zakresie udzielanej do tych materiałów licencji na rzecz Organizatora.
13.Zgłoszenie kandydata oraz odpowiednio zgoda na kandydowanie i akcept niniejszego regulaminu, są jednoznaczne z wyrażeniem zgody Organizatorowi nieodwołalnego i nieodpłatnego prawa do wielokrotnego wykorzystywania przesłanych materiałów Plebiscytowych bez konieczności każdorazowego ich zatwierdzania, przy czym zgoda dotyczy możliwości wykorzystania materiałów na potrzeby Plebiscytu w Gazecie i w Serwisie przez ich publikację i powielanie. Zgoda obejmuje znane pola eksploatacji, a w szczególności wykorzystanie, utrwalanie dowolną techniką, obróbkę i powielanie wykonanych zdjęć na łamach Gazety i Serwisu.

Art. 2 Warunki udziału w Plebiscycie. Kandydaci i Głosujący

1.Plebiscyt ma charakter otwarty.
2.W Plebiscycie w kategorii Przedszkole Roku 2019 mogą być brane pod uwagę wyłącznie placówki oświatowe - przedszkola publiczne i niepubliczne działające na terenie woj. podlaskiego.
3.Przedszkole do udziału w Plebiscycie w kategorii Przedszkole Roku 2019 może zgłosić każdy.
4.W Plebiscycie w kategorii Nauczyciel Przedszkola Roku 2019 kandydatami mogą być nauczyciele i opiekunowie (panie i panowie) pracujący w przedszkolach publicznych i niepublicznych z woj.
podlaskiego zgłoszeni do udziału w Plebiscycie.
5.Kandydatami w Plebiscycie w kategorii Nauczyciel Przedszkola Roku 2019 mogą być wyłącznie osoby pełnoletnie, mieszkające na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, posiadające pełną zdolność do czynności prawnych, spełniające wymagania określone niniejszym Regulaminem.
6.Kandydatami w kategorii Nauczyciel Przedszkola Roku 2019 nie mogą być pracownicy oraz współpracownicy Organizatora, ani członkowie ich rodzin. Przez członków rodziny rozumie się: wstępnych, zstępnych, rodzeństwo, małżonków, osoby pozostające w stosunku przysposobienia.
Kandydatami nie mogą być również osoby, wobec których w postępowaniu dyscyplinarnym lub karnym zapadł wyrok skazujący. W przypadku otrzymania informacji o niespełnieniu tego warunku przez kandydata, Organizator ma prawo do jego usunięcia lub dyskwalifikacji.
7.Kandydatkę/ta do udziału w Plebiscycie w kategorii Nauczyciel Przedszkola Roku 2019 może zgłosić każdy, ale w przypadku gdy zgłoszenie pochodzi od innej osoby aniżeli Kandydat, kandydat zostanie dodany do plebiscytu po osobistym potwierdzeniu zgody na udział i akceptacji Regulaminu w formie pisemnej lub ustnej.
8.Osoba przekazująca Organizatorowi fotografię do zgłoszenia w kategorii Nauczyciel Przedszkola Roku 2019 lub Przedszkole Roku 2019 oświadcza, że:
a.Jest wyłącznym autorem przesłanej w ramach zgłoszenia fotografii i/lub posiada wszelkie prawa do wyrażenia zgód na wykorzystywanie fotografii dla celów Plebiscytu,
b.Udziela Organizatorowi Plebiscytu, na potrzeby realizacji Plebiscytu, nieodpłatnego i nieograniczonego co do czasu i miejsca prawa (licencja niewyłączna) prawa do wielokrotnego wykorzystywania przesłanego zdjęcia, które stosuje się odpowiednio, a w szczególności do wykorzystania, utrwalania dowolną techniką, obróbki i powielania zdjęcia na łamach wszystkich wydawnictw Organizatora,
c.Posiada wszelkie prawem przewidziane zgody niezbędne do korzystania z wizerunku osób na przesłanej fotografii przez Organizatora Plebiscytu w sposób i na zasadach opisanych w niniejszym Regulaminie (w tym w zakresie przewidzianym udzieloną licencją) i pokryje Organizatorowi Plebiscytu wszelką szkodę na wypadek, gdyby oświadczenie to było nierzetelne.
d.Autor wyraża zgodę na udostępnienie fotografii anonimowo (bez oznaczenia autorstwa) oraz upoważnia Organizatora Plebiscytu do wprowadzania zmian w fotografii, w zakresie niezbędnym ze względu na sposób korzystania z fotografii na potrzeby realizacji Plebiscytu. Autor oświadcza, że nie wyraża woli korzystania z nadzoru nad sposobem korzystania z fotografii.
e.Fotografia i jej wykorzystanie w sposób opisany w niniejszym Regulaminie (w tym w zakresie przewidzianym udzieloną licencją) nie naruszają prawa, w szczególności praw osób trzecich.
9.W Plebiscycie w kategorii Najsympatyczniejsza Grupa Przedszkolna Roku 2019 mogą brać udział aktualne grupy przedszkolne z przedszkoli działających na terenie woj. podlaskiego.
10.Grupę przedszkolną do udziału w Plebiscycie w kategorii Najsympatyczniejsza Grupa Przedszkolna Roku 2019 może zgłosić wyłącznie pracownik lub uprawniony przedstawiciel przedszkola.
11.Osoba dokonująca zgłoszenia Grupy Przedszkolnej do udziału w Plebiscycie oświadcza, że posiada wszelkie prawem przewidziane zgody opiekunów ustawowych na udział w Plebiscycie oraz na publikację wizerunku dzieci pozostających pod ich opieką i do nieodpłatnego korzystania z tego wizerunku przez Organizatora Plebiscytu w sposób i na zasadach opisanych w niniejszym Regulaminie, a co za tym idzie - że posiada również akceptację niniejszego Regulaminu przez w/w opiekunów ustawowych . Osoba dokonująca zgłoszenia Grupy Przedszkolnej Roku pokryje Organizatorowi Plebiscytu wszelką szkodę na wypadek, gdyby oświadczenie to było nierzetelne. Zgłaszający gwarantuje również na zasadach opisanych w zdaniu poprzednim, że fotografie i ich wykorzystanie w sposób opisany w niniejszym Regulaminie nie naruszają prawa, w szczególności praw osób trzecich.
12.Osoba zgłaszająca grupę przedszkolną do udziału w Plebiscycie, dokonując zgłoszenia oświadcza, że:
a.Jest wyłącznym autorem przesłanej w ramach zgłoszenia fotografii grupy przedszkolnej i/lub posiada wszelkie prawa do wyrażenia zgód na wykorzystywanie fotografii dla celów Plebiscytu,
b.Udziela Organizatorowi Plebiscytu, na potrzeby realizacji Plebiscytu, nieodpłatnego i nieograniczonego co do czasu i miejsca prawa (licencja niewyłączna) prawa do wielokrotnego wykorzystywania przesłanego zdjęcia, które stosuje się odpowiednio, a w szczególności do wykorzystania, utrwalania dowolną techniką, obróbki i powielania zdjęcia na łamach wszystkich wydawnictw Organizatora,
c.Posiada wszelkie prawem przewidziane opiekunów ustawowych dzieci widocznych na fotografii do nieodpłatnego korzystania z ich wizerunku przez Organizatora Plebiscytu w sposób i na zasadach opisanych w niniejszym Regulaminie (w tym w zakresie przewidzianym udzieloną licencją) i pokryje Organizatorowi Plebiscytu wszelką szkodę na wypadek, gdyby oświadczenie to było nierzetelne.
d.Autor wyraża zgodę na udostępnienie fotografii anonimowo (bez oznaczenia autorstwa) oraz upoważnia Organizatora Plebiscytu do wprowadzania zmian w fotografii, w zakresie niezbędnym ze względu na sposób korzystania z fotografii na potrzeby realizacji Plebiscytu. Autor oświadcza, że nie wyraża woli korzystania z nadzoru nad sposobem korzystania z fotografii.
e.Fotografia i jej wykorzystanie w sposób opisany w niniejszym Regulaminie (w tym w zakresie przewidzianym udzieloną licencją) nie naruszają prawa, w szczególności praw osób trzecich.
13.Kandydatom przysługuje w każdym czasie, mimo wyrażonej zgody, prawo żądania wycofania jego kandydatury z Plebiscytu, które należy przesłać na adres email: [email protected]
W takim przypadku Organizator usunie kandydaturę najpóźniej w ciągu 3 dni roboczych od zgłoszenia. Głosy oddane na tę kandydaturę zostaną anulowane, jednak Organizator nie zwróci kosztów za SMS-y wysłane na wycofaną kandydaturę lub za zakupione kredyty.
14.Organizator zastrzega sobie prawo do wykluczenia Kandydata z udziału w Plebiscycie zarówno w trakcie jak i po jego zakończeniu z ważnych przyczyn społecznych.
15.Głosować w Plebiscycie mogą wyłącznie osoby pełnoletnie posiadające pełną zdolność do czynności prawnych, spełniające wymagania określone niniejszym Regulaminem.
16.Głosować SMS-em można tylko z terenu Rzeczpospolitej Polskiej korzystając z sieci operatorów telefonii komórkowych mających siedzibę na terenie Rzeczpospolitej Polskiej.
17.Głos za pomocą KLIK-a oddanego za pośrednictwem Serwisu może oddać każda osoba będąca zarejestrowanym użytkownikiem jednego z Serwisów będących własnością Organizatora i posiadająca ważne konto w tym Serwisie.
18.Organizator zastrzega sobie prawo do wykluczenia z udziału w Plebiscycie uczestników, tj. kandydatów, osoby zgłaszające kandydatów i osoby głosujące, którzy naruszają postanowienia niniejszego Regulaminu lub z ważnych przyczyn społecznych.

Art. 3 Zasady przeprowadzania Plebiscytu. Zgłoszenia.

1.Zgłoszenia kandydatur do udziału w Plebiscycie można dokonać na stronie internetowej w Serwisie.
2.Zgłoszenia kandydatur do udziału w Plebiscycie można dokonać wyłącznie na stronie internetowej w Serwisie do dnia 29.10.2019 r. Organizator może podjąć decyzję o zmianie terminu przyjmowania zgłoszeń.
3.Zgłoszenie powinno zawierać:
a.W przypadku zgłoszenia przedszkola do udziału w kategorii Przedszkole Roku 2019: wskazanie miasta lub powiatu (wybór z listy), miejscowość, nazwę lub numer przedszkola, adres lub uproszczony opis lokalizacji przedszkola, a także dodatkowe, nieobowiązkowe informacje:
imię i nazwisko oraz numer telefonu osoby zgłaszającej przedszkole.
b.W przypadku zgłoszenia nauczyciela przedszkola do udział w Plebiscycie w kategorii Nauczyciel Przedszkola Roku 2019: wskazanie miasta lub powiatu (wybór z listy), miejscowość, imię i nazwisko nauczyciela, nazwę i adres lub uproszczony opis lokalizacji przedszkola, a także dodatkowe, nieobowiązkowe informacje: numer telefonu i adres e-mail nauczycielki oraz imię i nazwisko i numer telefonu osoby zgłaszającej nauczyciela
c.W przypadku zgłoszenia grupy przedszkolnej do udziału w kategorii Najsympatyczniejsza Grupa Przedszkolna 2019: wskazanie miasta lub powiatu (wybór z listy), miejscowość, nazwę grupy przedszkolnej, zdjęcie grupy, imię i nazwisko i numer telefonu osoby zgłaszającej grupę do udziału w Plebiscycie.
4. Dokonanie zgłoszenia kandydatury do udziału w Plebiscycie oznacza zapoznanie się z niniejszym Regulaminem oraz jego pełną akceptację.
5.Organizator zastrzega sobie prawo do weryfikacji zgłoszeń pod kątem ich zgodności z Regulaminem, w szczególności weryfikacji zgłoszeń w zakresie ich zgodności z treścią art.2 i 3 oraz prawem.
6.Zgłoszenia zweryfikowane negatywnie oznaczać będą, że kandydatura nie została dołączona do listy kandydatów.
7.W przypadku zgłoszenia zweryfikowanego negatywnie zgłaszający może uzyskać informację o przyczynach negatywnej weryfikacji. Zgłaszający może dokonać ponownego zgłoszenia zawierającego pełne i prawidłowe dane zgodne z wymogami, lub zgłosić do Organizatora reklamację na zasadach określonych w Art. 6 poniżej.
8.W przypadku prawidłowo dokonanego zgłoszenia i po pozytywnej weryfikacji kandydatura zostanie w terminie 3 dni roboczych dołączona do listy kandydatów.
9.W dniu 11.10.2019 r. na stronie internetowej w Serwisie zostanie opublikowana lista zweryfikowanych kandydatur do udziału w Plebiscycie.
10.Dla zweryfikowanych pozytywnie kandydatów zostaną przygotowywane spersonalizowane materiały promocyjne. Materiały te przeznaczone są wyłącznie dla kandydatów biorących udział w Plebiscycie. Korzystanie z nich przez osoby trzecie wymaga wyraźnej zgody osoby, której materiał dotyczy.

Art. 4 Zasady przeprowadzania Plebiscytu. Głosowanie i wybór laureatów.

a)Głosowanie w Plebiscycie będzie odbywało się na dwa sposoby: za pomocą SMS Premium oraz za pomocą tzw. KLIK-a oddanego na stronie wybranego Serwisu.
b)W przypadku głosowania za pomocą SMS Premium:
a.Głosowania SMS dokonuje się poprzez przesłanie SMS na numer 72355 w treści wpisując prefiks.numer kandydata, np. ABC.1
b.Lista prefiksów wraz z numerami Kandydatów przypisanymi do odpowiednich kategorii będzie dostępna w Serwisie Gazety (Art. 1 ust. 3) od dnia 11.20.2019 r.
c.W odpowiedzi na SMS, poza zaliczeniem głosu, Głosujący otrzymuje również kod dostępu do e-wydania Gazety, w którego Plebiscycie zagłosował (dalej jako „e-wydanie”). Kod dostępu dotyczy tylko e-wydania z dnia, w którym został oddany głos. Nabycie e-wydania następuje zgodnie z treścią regulaminu dostępnego pod adresem Prasa24.pl. Głosujący za pomocą SMS Premium oświadcza jednocześnie, że zapoznał się z tym regulaminem i akceptuje jego treść.
d.Koszt wysłania jednego SMS-a do 160 znaków wynosi 2,46 zł z VAT (2 zł + VAT).
e.Jeden wysłany SMS to 1 głos w Plebiscycie na jednego Kandydata.
f.Głosujący w Plebiscycie za pomocą SMS Premium może oddać dowolną liczbę głosów i tym samym uzyskać dostęp do dowolnej liczby e-wydań, przy czym każdorazowe kolejne wysłanie SMS pod numer 72355 powoduje ponowne pobranie opłaty w wysokości 2,46 zł brutto
g.W obliczeniu wyników Plebiscytu biorą udział te ważne głosy, które wpłyną do systemu Organizatora, do godziny zakończenia Plebiscytu; głosy, które wpłyną do sytemu Organizatora po zakończeniu głosowania nie zostaną uwzględnione w wynikach Plebiscytu, mimo że systemowo może zostać pobrana należna opłata, która w takim wypadku nie podlega zwrotowi
h.W przypadku wysłania SMS o treści, która nie spełnia wymogów niniejszego Regulaminu na numer, z którego przesłano taki SMS zostanie odesłany SMS z informacją, że wiadomość nie została poprawnie rozpoznana; SMS niespełniający wymogów Regulaminu nie będzie wliczony do sumy oddanych głosów, mimo że systemowo może zostać pobrana należna opłata, która w takim wypadku nie podlega zwrotowi
i.Obsługę techniczną systemu liczenia głosów oddanych za pośrednictwem wiadomości SMS zapewnia Organizator, właściciel systemu Hermes; dostawcą ww. usługi SMS Premium o podwyższonej opłacie jest Digital Virgo S.A. z siedzibą w Warszawie przy ul. Inflanckiej 4, a świadczenie dodatkowe realizowane jest przez Organizatora.
c)Głosować będzie można również za pomocą KLIK-a oddanego na stronie wybranego Serwisu poprzez kliknięcie na odpowiedni przycisk „GŁOSUJ KLIKIEM”, po zalogowaniu się w tym Serwisie.
d)Do głosowania KLIK-iem wymagane jest posiadanie: konta użytkownika w danym Serwisie oraz kredytów upoważniających do głosowania w tym trybie.
e)W przypadku głosowania za pomocą KLIK-a:
a.Kredyty, upoważniające do głosowania KLIK-iem, otrzymuje Głosujący gratisowo jako dodatek do zakupionego w danym Serwisie dostępu do płatnych treści w tym Serwisie, inaczej do tzw. prenumeraty cyfrowej. Wariantami prenumeraty, gwarantującymi otrzymanie kredytów, są: Prenumerata na 5 dni (5 kredytów gratis), Prenumerata na 10 dni (10 kredytów gratis), Prenumerata na 50 dni (50 kredytów gratis). .
b.Nabycie pakietów prenumeraty cyfrowej następuje zgodnie z treścią Regulaminu dostępnego pod adresem https://plus.polskatimes.pl/regulamin/
c.Każdy jeden kredyt, upoważniający do głosowania (dalej jako Kredyt), umożliwia oddanie jednego głosu na dowolnie wybranego Kandydata, w dowolnie wybranym Plebiscycie i kategorii Plebiscytu
d.Głosujący w Plebiscycie za pomocą przycisku „GŁOSUJ KLIKIEM” może oddać dowolną liczbę głosów
e.W obliczeniu wyników Plebiscytu biorą udział te ważne głosy, które wpłyną do systemu Organizatora do godziny zakończenia Plebiscytu; głosy, które wpłyną do sytemu Organizatora po zakończeniu głosowania nie zostaną uwzględnione w wynikach Plebiscytu.
f)Do dnia zakończenia głosownia w Plebiscycie na numer telefonu, z którego został oddany głos, mogą być wysyłane przez Organizatora informacje o przebiegu Plebiscytu i statusie kandydata na którego został oddany głos, nie zawierające informacji handlowych.
g)O awansie do II etapu Plebiscytu - finału wojewódzkiego - decyduje największa liczba głosów w poszczególnych powiatach lub regionach i kategoriach, zliczona na podstawie głosów oddanych za pośrednictwem strony internetowej w Serwisie i za pomocą SMS Premium
h)Awans do finału wojewódzkiego w kategorii Nauczyciel Przedszkola Roku 2019 oraz Przedszkole Roku 2019 uzyskuje jeden Kandydat w każdym z powiatów. Awansując do finału, Kandydat zachowuje zdobyte w głosowaniu w etapie powiatowym głosy.
i)W przypadku gdy dwóch lub więcej Kandydatów będzie miało łącznie taką samą liczbę głosów do finału wojewódzkiego awansują wszyscy ci Kandydaci.
j)O zwycięstwie w kategorii Nauczyciel Przedszkola Roku 2019 oraz Przedszkole Roku 2019 w finale wojewódzkim decyduje największa liczba głosów, zliczona na podstawie głosów oddanych za pośrednictwem strony internetowej w Serwisie i za pomocą SMS Premium. W przypadku, gdy dwóch lub więcej Kandydatów będzie miało taką samą liczbę głosów zajmą oni ex aequo wynikające z liczby głosów miejsce w Plebiscycie.
k)O zwycięstwie w powiatowej kategorii Najsympatyczniejsza Grupa Przedszkolna Roku 2019
decyduje największa liczba głosów, zliczona na podstawie głosów oddanych za pośrednictwem strony internetowej w Serwisie i za pomocą SMS Premium. W przypadku, gdy dwóch lub więcej kandydatów będzie miało taką samą liczbę głosów zajmą oni ex aequo wynikające z liczby głosów miejsce w Plebiscycie.
l)Niezależnie od głosowania w powiatach w kategorii Najsympatyczniejsza Grupa Przedszkolna Roku 2019 będzie prowadzony ranking równoległy. W rankingu tym o zwycięstwie decyduje największa liczba głosów, spośród wszystkich zgłoszonych kandydatów w całym województwie.

Art. 5 Ogłoszenie wyników Plebiscytu. Nagrody w Plebiscycie

1.Komisja Plebiscytowa po zweryfikowaniu nadesłanych głosów, ogłosi wyniki Plebiscytu do dnia
15.12.2019 r. na stronie internetowej w Serwisie.
2.Za wydanie nagród w Plebiscycie odpowiada Organizator. O wygranej oraz / albo miejscu w klasyfikacji decyduje ilość uzyskanych ważnie głosów.
3.Kandydaci, którzy w pierwszym etapie plebiscytu, w każdym mieście lub powiecie, w kategorii Nauczyciel Przedszkola Roku 2019 zajmą 1 miejsce, otrzymają:
a. dyplom potwierdzający zdobycie tytułu Nauczyciela Przedszkola Roku 2019 w Białymstoku lub powiecie
b. zaproszenie na uroczyste wręczenie dyplomów i nagród
c. dwuosobowe zaproszenie na pobyt w hotelu
4.Kandydaci, którzy w drugim etapie plebiscytu, w finale wojewódzkim, w kategorii Nauczyciel Przedszkola Roku 2019 zajmą miejsca od 1 do 3, otrzymają:
a. Nauczyciel, który zajął 1 miejsce - voucher na zajęcia tematyczne z zakresu psychologii i pedagogiki w Niepaństwowej Wyższej Szkole Pedagogicznej w Białymstoku o wartości 2000 złotych,
b. Nauczyciel, który zajął 2 miejsce - voucher na zajęcia tematyczne z zakresu psychologii i pedagogiki w Niepaństwowej Wyższej Szkole Pedagogicznej w Białymstoku o wartości 1500 złotych,
c. Nauczyciel, który zajął 1 miejsce - voucher na zajęcia tematyczne z zakresu psychologii i pedagogiki w Niepaństwowej Wyższej Szkole Pedagogicznej w Białymstoku o wartości 1000 złotych,
5.Kandydaci, którzy w pierwszym etapie plebiscytu, w każdym mieście lub powiecie, w kategorii Przedszkole Roku 2019 zajmą miejsca pierwsze, otrzymają:
a. dyplom
b. zaproszenie na galę wręczenia nagród
c. voucher na reklamę w Kurierze Porannym lub Gazecie Współczesnej na kwotę 1000 zł brutto
d. tabliczkę z tytułem Przedszkole Na Medal
6.Kandydaci, którzy w drugim etapie plebiscytu, w finale wojewódzkim, w kategorii Przedszkole Roku 2019 zajmą miejsca od 1 do 3, otrzymają:
a. Przedszkole, które zajmie 1 miejsce - voucher na promocję przedszkola na łamach "Kuriera Porannego", "Gazety Współczesnej" lub na stronach serwisów internetowych www.poranny.pl i www.wspolczesna.pl o wartości 3000 złotych oraz robot edukacyjny Photon
b. Przedszkole, które zajmie 2 miejsce - voucher na promocję przedszkola na łamach "Kuriera Porannego", "Gazety Współczesnej" lub na stronach serwisów internetowych www.poranny.pl i www.wspolczesna.pl o wartości 2000 złotych oraz robot edukacyjny Photon
c. Przedszkole, które zajmie 3 miejsce - voucher na promocję przedszkola na łamach "Kuriera Porannego", "Gazety Współczesnej" lub na stronach serwisów internetowych www.poranny.pl i www.wspolczesna.pl o wartości 1000 złotych oraz robot edukacyjny Photon
7.Kandydaci, którzy w kategorii powiatowej Najsympatyczniejsza Grupa Przedszkolna Roku 2019
zajmą miejsca od 1 do 3, otrzymają:
a. 1 miejsce – zabawa z animatorem; każdego dziecko z grupy otrzyma: worek do kolorowania, bańki mydlane, frisbee, książeczki dla dzieci
b. 2 miejsce - każdego dziecko z grupy otrzyma: worek do kolorowania, bańki mydlane, frisbee, książeczki dla dzieci
c. 3 miejsce - każdego dziecko z grupy otrzyma: worek do kolorowania, bańki mydlane, frisbee, książeczki dla dzieci
10. Za zajęcie 1 miejsca w kategorii Najsympatyczniejsza Grupa Przedszkolna Roku 2019 w równoległym rankingu wojewódzkim, uwzględniającym wszystkie głosowania prowadzone w powiatach, każde z dzieci otrzyma: maskotkę, notes i mazaki.
11. Za zajęcie 2 miejsca w kategorii Najsympatyczniejsza Grupa Przedszkolna Roku 2019 w równoległym rankingu wojewódzkim, uwzględniającym wszystkie głosowania prowadzone w powiatach, każde z dzieci otrzyma: paletki z piłką, piłę gumową, naklejki
12. Za zajęcie 3 miejsca w kategorii Najsympatyczniejsza Grupa Przedszkolna Roku 2019 w równoległym rankingu wojewódzkim, uwzględniającym wszystkie głosowania prowadzone w powiatach, każde z dzieci otrzyma: piłkę gumową, notes, naklejki
13.Nie ma możliwości zamiany nagrody na inną ani, wypłatę ekwiwalentu w formie pieniężnej.
14.Nagrody rzeczowe zostaną wręczone podczas uroczystej gali podsumowującej plebiscyt Przedszkole na medal (o terminie i miejscu gali laureaci zostaną poinformowani telefonicznie lub mailowo) lub mogą zostać odebrane osobiście w siedzibie Organizatora w Białymstoku mieszczącej się pod adresem: 15-419 Białystok, ul. św. Mikołaja 1.
15. Nagrody zostaną wydane zgodnie z przepisami Ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych z dnia 26 lipca 1991 r. (Dz.U. z 2018 roku, poz. 1509 ze zm.). Osoby nagrodzone zobowiązane będą do wpłacenia należnego podatku od nagród na konto Organizatora, w wysokości 10% wartości nagrody.
16.Organizator może przyznać dodatkowe nagrody bez zmiany, zamiany czy anulowania dotychczasowych nagród oraz bez obowiązku uiszczania z tego tytułu jakichkolwiek opłat, w tym podatków, kosztów odbioru przez Kandydata

Art. 6 Reklamacje

1.Reklamacje związane z Plebiscytem mogą być kierowane do Organizatora na adres e-mail [email protected] lub pocztą tradycyjną na adres : Redakcja Gazety Współczesnej i Kuriera Porannego, ul. św. Mikołaja 1, 15-419 Białystok
2.Każda reklamacja winna zawierać co najmniej wskazanie autora (imię i nazwisko oraz adres dla doręczeń) oraz zwięzły opis zarzutów.
3.Reklamacje będą rozpatrywane w terminie do 14 dni od daty ich otrzymania. O wyniku postępowania reklamacyjnego osoby zgłaszające reklamację zostaną powiadomione pisemnie lub mailowo niezwłocznie po ich rozpatrzeniu.
4.Uczestnikowi przysługuje prawo do dochodzenia roszczeń we właściwym sądzie powszechnym.

Art. 7 Ochrona danych osobowych.

W wykonaniu obowiązków płynących z Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych - RODO) Organizator podaje komplet informacji dotyczących przetwarzania danych osobowych uczestników Plebiscytu (osób zgłaszanych i Zgłaszających oraz Głosujących, jak i Kandydatów) w załączniku do niniejszego Regulaminu.

Aneks nr 1 do Regulaminu Plebiscytu pod nazwą „Przedszkole na medal 2019”
zwanego dalej „Plebiscytem PPG” lub „Plebiscytem”

Zgodnie z Art. 1 ust.11 regulaminu Plebiscytu pod nazwą „Przedszkole na medal 2019” Organizator postanawia, że zmianie ulegają: Art.1 ust 7, Art. 4 ust. k i l, Art.5 ust. 7-16. Aktualna treść tych postanowień brzmi:

Art.1 ust.7
W przypadku kategorii Najsympatyczniejsza Grupa Przedszkolna Roku 2019 Plebiscyt będzie prowadzony w jednym etapie wojewódzkim i trwać będzie od dnia 18.10.2019 r. od godziny 12:00 do dnia 29.11.2019 r. do godz. 19.00.

Art. 4 ust. k)
O zwycięstwie w wojewódzkiej kategorii Najsympatyczniejsza Grupa Przedszkolna Roku 2019
decyduje największa liczba głosów, zliczona na podstawie głosów oddanych za pośrednictwem strony internetowej w Serwisie i za pomocą SMS Premium. W przypadku, gdy dwóch lub więcej kandydatów będzie miało taką samą liczbę głosów zajmą oni ex aequo wynikające z liczby głosów miejsce w Plebiscycie.

Art. 4 ust. l) zostaje wykreślony

Art. 5 ust 7 – 12 zostają wykreślone.
Art. 5 Zostają dopisane ustępy w poniższym brzmieniu:

ust. 7
Kandydaci, którzy w kategorii wojewódzkiej Najsympatyczniejsza Grupa Przedszkolna Roku 2019
zajmą miejsce 1 otrzymają:
a. wizytę animatora, który zorganizuje godzinną zabawę dla całej zwycięskiej grupy przedszkolnej w przedszkolu
b. każde dziecko z grupy otrzyma pluszową maskotkę
c. każde dziecko otrzyma zestaw książeczek
d. każde dziecko otrzyma zestaw plastyczny: worek do kolorowania, mazaki, kolorowy notesik, kolorowe naklejki

ust. 8
Kandydaci, którzy w kategorii wojewódzkiej Najsympatyczniejsza Grupa Przedszkolna Roku 2019
zajmą miejsce 2 otrzymają:
a. każde dziecko otrzyma zestaw książeczek
b. każde dziecko otrzyma zestaw plastyczny: worek do kolorowania, mazaki, kolorowy notesik, kolorowe naklejki
c. każde dziecko otrzyma zestaw zabawek: piłkę do skakania, paletkę do gry, frisbee

ust. 9
Kandydaci, którzy w kategorii wojewódzkiej Najsympatyczniejsza Grupa Przedszkolna Roku 2019
zajmą miejsce 3 otrzymają:
a.każde dziecko otrzyma zestaw książeczek
b. każde dziecko otrzyma zestaw zabawek: piłkę do skakania, paletkę do gry, frisbee

Art. 5 ustępy 13-16 zmieniają numerację odpowiednio:

Ust. nr 13 na ust. nr 10
Ust. nr 14 na ust. nr 11
Ust. nr 15 na ust. nr 12
Ust. nr 16 na ust nr 13

Załącznik do Regulaminu Plebiscytu pod nazwą „Przedszkole na medal 2019”
NOTA INFORMACYJNA ws. DANYCH OSOBOWYCH

1. KTO JEST ADMINISTRATOREM TWOICH DANYCH?
Administratorem danych osobowych jesteśmy my, czyli Polska Press spółka z o.o. w Warszawie (02-672), ul. Domaniewska 45, KRS 2408. We wszelkich kwestiach dotyczących ochrony danych osobowych możesz się skontaktować z wyznaczonym przez nas inspektorem ochrony danych. Kontakt ten może nastąpić na adres e-mail: [email protected]
2. DLACZEGO PRZETWARZAMY TWOJE DANE OSOBOWE?
Podstawowym celem, dla którego przetwarzamy Twoje dane osobowe jest organizacja i przeprowadzenie plebiscytu pod nazwą „Przedszkole na medal 2019” (dalej jako Plebiscyt), włącznie z obsługą skarg i reklamacji.
Podstawą przetwarzania Twoich danych, w tym wizerunku, jest umowa (o treści regulaminu plebiscytu), zawierana przez zgłoszenie udziału w plebiscycie (o ile zgłaszasz własną osobę do plebiscytu lub jeśli zgłaszasz osobę trzecią, albo, gdy osoba trzecia zgłosiła Ciebie), albo przez głosowanie, gdy głosujesz.
Jeśli wyrazisz na to odrębną zgodę wówczas będziemy przetwarzali Twoje dane osobowe dla celów marketingowych z wykorzystaniem komunikacji telefonicznej lub elektronicznej.
Twoje dane będziemy także przetwarzać w celach rozliczeniowo-podatkowych oraz archiwizacyjnych. W takim przypadku podstawą przetwarzania przez nas Twoich danych osobowych będą przepisy prawa, które nakazują nam przetwarzanie danych w celach rozliczeniowo-podatkowych.
Zbierane przez nas dane będziemy także przetwarzać w celu dochodzenia naszych praw i obrony przed roszczeniami, przy czym w tym wypadku dane te będziemy przetwarzać na podstawie prawnie uzasadnionego interesu administratora danych osobowych.
Możemy także przetwarzać Twoje dane dla celów naszego własnego marketingu bezpośredniego, co będzie wówczas działaniem w oparciu o prawnie uzasadniony interes administratora danych osobowych.
Jeżeli pojawią się nowe cele przetwarzania, poinformujemy Cię o tym.
3. CZY MUSISZ NAM PODAWAĆ TWOJE DANE OSOBOWE?
W przypadku zawarcia i wykonywania umowy (o treści regulaminu Plebiscytu) pobieramy tylko te dane, bez których dana umowa nie może zostać wykonana. Niepodanie danych niezbędnych do zawarcia i wykonania umowy, spowoduje, że nie będziemy mogli jej z Tobą zawrzeć lub jej wykonać. Dotyczy to także danych, które musimy zebrać z uwagi na ciążący na nas obowiązek prawny (np. dane do faktur).
Jeżeli pozyskujemy Twoje dane w oparciu o Twoją zgodę, wówczas zgoda ta jest całkowicie dobrowolna. Jej brak spowoduje niepodjęcie działań, które wskazaliśmy w naszej prośbie o wyrażenie zgody.
4. KOMU BĘDZIEMY PRZEKAZYWAĆ TWOJE DANE?
Odbiorcami Twoich danych będą:
a.Nasi upoważnieni pracownicy i współpracownicy, którym, Twoje dane osobowe będą ujawniane po to, by mogli wykonać swoje obowiązki;
b.Podmioty, którym powierzamy przetwarzanie Twoich danych osobowych w związku
z wykonywaniem na naszą rzecz usług (przetwarzający), np. doradcy podatkowi, kancelarie prawne, agencje reklamowe, dostawca usługi SMS Premium Digital Virgo S.A., podmiot obsługujący ankiety tj. Get Feedback Racino, Sadowski, Skowronek Spółka Jawna;
c.Inni odbiorcy danych - np. nasi partnerzy, fundatorzy nagród, sponsorzy, banki, firmy kurierskie, firmy telekomunikacyjne, spółki z naszej grupy kapitałowej;
d.Organy publiczne, w tym urzędy skarbowe, Policja, organy ścigania, w związku z prowadzonymi przez nie postępowaniami.

5. JAK DŁUGO BĘDZIEMY PRZECHOWYWAĆ TWOJE DANE?
Okres przechowywania Twoich danych osobowych powiązany jest z celami i podstawami ich przetwarzania.
Twoje dane osobowe wynikające z zawarcia umowy, wykonania usługi lub rękojmi/gwarancji przetwarzać będziemy przez okres, w którym mogą ujawnić się roszczenia związane z tą umową, czyli przez 6 lat + 12 miesięcy od końca roku, w którym umowa została wykonana. Wyjaśniamy, że wskazany powyżej okres 6 lat to możliwy okres przedawnienia Twoich roszczeń. Okres ten wydłużyliśmy dodatkowo o 12 miesięcy na wypadek roszczeń zgłoszonych w ostatniej chwili, problemów z doręczeniem, a liczenie od końca roku służy określeniu jednej daty usunięcia danych dla umów kończących się w danym roku.
Dane przetwarzane dla potrzeb marketingu, w tym marketingu bezpośredniego naszych produktów i usług, będziemy przetwarzali do czasu złożenia przez Ciebie sprzeciwu lub do czasu cofnięcia zgody, nie dłużej niż 3 lata od Twojego ostatniego kontaktu z nami.
Dane przetwarzane w celach rozliczeniowo-podatkowych oraz archiwizacyjnych przechowujemy przez 6 lat od końca roku, w którym zakończył się plebiscyt.
Jeżeli nabywamy od Ciebie prawo (np. prawo autorskie lub licencję), wówczas przetwarzamy Twoje dane przez cały okres, w którym przysługuje nam to prawo lub z niego korzystamy.
Po upływie wskazanych okresów czasu Twoje dane osobowe zostaną usunięte lub zanonimizowane.
6. JAKIE PRZYSŁUGUJĄ CI UPRAWNIENIA W ZWIĄZKU Z PRZETWARZANIEM PRZEZ NAS TWOICH DANYCH?
W związku z przetwarzaniem przez nas Twoich danych przysługuje Ci szereg uprawnień.
Twoje prawa to:
a.Prawo żądania od nas dostępu do swoich danych osobowych oraz prawo do ich sprostowania, usunięcia („prawo do bycia zapomnianym”) lub ograniczenia przetwarzania;
b.Prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych na potrzeby marketingu bezpośredniego, które powoduje zaprzestanie przetwarzania przez nas Twoich danych w celach marketingu bezpośredniego;
c.Prawo do wniesienia sprzeciwu z przyczyn związanych z Twoją szczególną sytuacją, jeśli dane osobowe są przetwarzane na podstawie prawnie uzasadnionego interesu. Jednakże będziemy dalej przetwarzać dane osobowe w niezbędnym zakresie, jeżeli po naszej stronie będzie istniał uzasadniony powód;
d.Prawo do przenoszenia danych przetwarzanych w związku z wykonaniem umowy lub na podstawie Twojej zgody;
e.Jeżeli podstawą przetwarzania jest Twoja zgoda, posiadasz prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie. Cofnięcie zgody nie wpływa jednak na zgodność z prawem przetwarzania przez nas Twoich danych osobowych, którego dokonaliśmy na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

Powyżej wskazane uprawnienia możesz wykonać:
a.Droga mailową, wysyłając maila na adres: [email protected]
W treści takiego maila należy wpisać: dokładną nazwę Plebiscytu, tytuł Gazety, na łamach której organizowany jest Plebiscyt, imię i nazwisko osoby, której zgłoszenie dotyczy
b.Zwracając się do nas pisemnie na adres: Polska Press Sp. z o.o., ul. Domaniewska 45, 02 – 672 Warszawa. W treści Pisma należy wpisać: dokładną nazwę Plebiscytu, tytuł Gazety, na łamach której organizowany jest Plebiscyt, imię i nazwisko osoby, której zgłoszenie dotyczy
Zwracając się do nas, pamiętaj o podaniu nam Twoich danych kontaktowych oraz preferowanej formy i czasu kontaktu. Dzięki temu sprawniej odpowiemy na Twoje pytania i żądania.
7. PRAWO DO SKARGI
Jeżeli nasze wyjaśnienia i działania okażą się niewystarczające lub wadliwe, możesz w każdej chwili zwrócić się do organów ochrony danych osobowych - w Polsce jest nim Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
<< Dodatkowe informacje dla osób zgłaszanych do Plebiscytu przez innych Uczestników >>
8. SKĄD OTRZYMALIŚMY TWOJE DANE OSOBOWE?
Twoje dane osobowe zostały pozyskane od osoby, która zgłosiła Ciebie do udziału w plebiscycie.
9. JAKIE KATEGORIE DANYCH PRZETWARZAMY?
Przetwarzamy następujące kategorie Twoich danych osobowych:
a. Imię i nazwisko;
b. Powiat
c. Miejscowość
c. Kategoria Plebiscytu, w której bierzesz udział;
e. Miejsce zatrudnienia
d. Numer telefonu;
e. Adres e-mail;
f. Wizerunek

od 7 lat
Wideo

NATO na Ukrainie

Dołącz do nas na Facebooku!

Publikujemy najciekawsze artykuły, wydarzenia i konkursy. Jesteśmy tam gdzie nasi czytelnicy!

Polub nas na Facebooku!

Dołącz do nas na X!

Codziennie informujemy o ciekawostkach i aktualnych wydarzeniach.

Obserwuj nas na X!

Kontakt z redakcją

Byłeś świadkiem ważnego zdarzenia? Widziałeś coś interesującego? Zrobiłeś ciekawe zdjęcie lub wideo?

Napisz do nas!

Polecane oferty

Materiały promocyjne partnera
Wróć na wspolczesna.pl Gazeta Współczesna